Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 06.09.2012
Дата публікації 06.09.2012 09:16:01
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"
Юридична адреса* 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-а
Керівник* Кур'ян Ігор Миколайович - Генеральний директор. Тел: (044) 502-42-42
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», код за ЄДРПОУ 00416350, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А (далі – Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (протокол №4/12 від 04.08.2012 року), 12 жовтня 2012 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал), відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Загальних зборів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», призначених на 12 жовтня 2012 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
6. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 08 жовтня 2012 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 00 хв., закінчення – о 09 год. 45 хв.
Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, актовий зал):
• до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – генеральний директор Кур’ян Ігор Миколайович, телефон (44) 502-42-42, адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».
Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде надруковано в офіційному друкованому органі не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів.
Довідки за телефоном (44) 502-42-42.

Оголошення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №169 (1422) від 06.09.2012 року.