Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Річна інформація за 2018 рік завірена цифровим підписом та печаткою знаходиться ТУТ

Титульний аркуш

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 49

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

 

 

 

Антонюк Олександр Андрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

           

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00416350

4. Місцезнаходження: 04073, Україна, Подiльський р-н р-н, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А

5. Міжміський код, телефон та факс: (044)468-62-67, (044)468-52-25

6. Адреса електронної пошти: sbu@emitent.org.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Протокол вiд 26.04.2019

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

sbu.emitent.org.ua

26.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

X

7. Судові справи емітента

X

8. Штрафні санкції емітента

X

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

X

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

X

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

X

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

X

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

X

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

1. "н/д" - означає "немає даних".

2. Вказання в текстi звiту дати "01.01.1899" означає, що подiї не вiдбувалось.

3. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.

4. Облiгацiї Товариством не випускались.

5. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.

6. Похiднi цiннi папери вiдсутнi.

7. Викуп власних акцiй Товариством не вiдбувався.

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            АГ №990343

3. Дата проведення державної реєстрації

            14.12.1998

4. Територія (область)

            м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

            2500000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            5

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            42.99 - Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у.

            49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт;

            52.10 - Складське господарство.

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"

2) МФО банку

            322001

3) Поточний рахунок

            26005380000010

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            н/д

5) МФО банку

            н/д

6) Поточний рахунок

            н/д

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

            -

2) Місцезнаходження

            Країна невизначена, -, - р-н, -, -

3) Опис

            Фiлiали вiдсутнi

 

 

 

16. Судові справи емітента

 

№ з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

0

-

-

-

-

Вiдсутнi

-

Примітки:

н/д

 

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію

 Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

-, 30.12.1899

-

-

н/д

Примітки:

Вiдсутнi.

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПАТ "СБУ" змiнило назву на ПрАТ "СБУ".Товариство за типом є приватним,за органiзацiйно- правовою формою-акцiонерним товариством.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 5 осiб.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Вiдсутня.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Вiдсутня.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство веде свiй бухгалтерський облiк вiдповiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XI, Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку України (П(С)БО).

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним засобом визнається актив, термiн користування яким бiльше року i вартiсть якого бiльше 2500 грн.Знос в цiлому на кiнець звiтного року - 65 %. До складу будiвель та споруд входять також тi будiвлi, якi здаються в оренду та класифiкованi в балансi як iнвестицiйна нерухомiсть. Основнi засоби та iнвест.нерхомiсть є власнiстю емiтента, пiд арештом i заставою не перебувають,обмеження права на власнiсть та використання не iснує.

Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв не вiдбулось.

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Значних придбань та вiдчужень за останнi п'ять рокiв не було.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

н/д

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Низька платоспроможнiсть замовникiв.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних обiгових коштiв.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Пiдвищення рiвня рентабельностi продукцiї та продуктивностi працi.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емiтент не видiляє кошти на дослiдження та розробки.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя вiдсутня.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова рада

Голова та члени Наглядової ради

Нагорнюк Вiталiй Iванович;

Нагорнюк Галина Василiвна;

Трунов Олександр Сергiйович;

 

Виконавчий орган

Генеральний директор

Антонюк Олександр Андрiйович

Ревiзiйна комiсiя

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї

Ворожбицька Олена Андрiївна;

Трунова Тетяна Василiвна;

Арес Оксана Олександрiвна.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Нагорнюк Вiталiй Iванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            Н/д

4) Рік народження

            1957

5) Освіта

            Вiйськова академiя ППО сухопутних вiйськ, 1989 р., <Командно-штабна, оперативно-тактична вiйськ ППО>, офiцер з вищою вiйськовою освiтою

6) Стаж роботи (років)

            42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Голова Фермерського Господарства <АПIС УКРАЇНА>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            03.05.2017, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом  ПрАТ <СБУ>.

Посадова особа була обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27 квiтня 2017 року. 03 травня 2017 року Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Спецiалiзоване будiвельне управлiння" було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Товариства Нагорнюка Вiталiя Iвановича.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Голова Фермерського Господарства <АПIС УКРАЇНА>. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства".

 

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Нагорнюк Галина Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            Н/д

4) Рік народження

            1959

5) Освіта

            Полтавський кооперативний iнститут, 1980 р., <товарознавство i органiзацiя торгiвлi пром. товарами>, товарознавець вищої квалiфiкацiї

6) Стаж роботи (років)

            37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ФГ <МЕДОВИЙ ШЛЯХ УКРАЇНА>, Голова Фермерського Господарства.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2017, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом  ПрАТ <СБУ>.

Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27 квiтня 2017 року.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: ФГ <МЕДОВИЙ ШЛЯХ УКРАЇНА>, Голова Фермерського Господарства. Загальний стаж роботи: 36 рокiв.Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства".

 

 

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Трунов Олександр Сергiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            Н/д

4) Рік народження

            1964

5) Освіта

            Вища, Укзбекський державний iнститут фiзичної культури, тренер легкої атлетики

6) Стаж роботи (років)

            28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ФОП Трунов О. С.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2017, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом  ПрАТ <СБУ>.

Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 27 квiтня 2017 року.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: ФОП Трунов. Загальний стаж роботи: 27 рокiв. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства".

 

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ворожбицька Олена Андрiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            Н/д

4) Рік народження

            1953

5) Освіта

            Середня, Київська середня школа №36, 1970 рiк

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Н/д

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.04.2015, обрано 3 роки

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом  ПрАТ <СБУ>.

Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа:

ПАТ <Укргiдроспецбуд>, секретар.

Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

 

1) Посада

            Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Трунова Тетяна Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            Н/д

4) Рік народження

            1962

5) Освіта

            Середня спецiальна, Київський  технiкум готельного господартсва, iнструктор iноземного туризму

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Н/д

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.04.2015, обрано 3 роки

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом  ПрАТ <СБУ>.

Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа:

ФОП Трунова, керiвник кафе <Дефлер>.

Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Арес Оксана Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            Н/д

4) Рік народження

            1986

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Н/д

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.04.2015, обрано  3 роки

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом  ПрАТ <СБУ>.

Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа:

Посольство Канади, помiчник вiйськового Аташе.

Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

 

1) Посада

            Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Антонюк Олександр Андрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            н/д

4) Рік народження

            1961

5) Освіта

            н/д

6) Стаж роботи (років)

            33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Заступник генерального директора ПАТ <СБУ>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            18.11.2013, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом  ПрАТ <СБУ>.

Посадова особа була призначена Наглядовою радою Товариства (протокол №3 вiд 18 листопада 2013 року).

Винагорода виплачується згiдно штатного розпису.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Антонюк Олександр Андрiйович протягом останнiх рокiв займав наступнi посади: з 22.03.2004р. по 28.06.2004р. - провiдний спецiалiст виробничої бази ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 29.04.2004р. по 10.09.2004р. - начальник виробничої бази ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 11.09.2004р. по 30.09.2004р. - головний механiк служби головного механiка ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 01.10.2004р. по 20.06.2005р. - начальник управлiння механiзацiїї та транспорту ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 21.06.2005р. по 11.11.2013р. - головний механiк служби головного механiка ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 12.11.2013р. по 18.11.2013р. - заступник генерального директора ПАТ <СБУ>.

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бондар Тетяна Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            н/д

4) Рік народження

            1956

5) Освіта

            Київський нацiональний економiчний унiверситет, бухгалтер (1997р.)

6) Стаж роботи (років)

            41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            з 2003 р. - по 2015 р. - головний бухгалтер ТОВ <ГРАНТ>; з 2015 р. по 12.04.2017 р. - тимчасово не працювала.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            12.04.2017, обрано до припинення повноважень

9) Опис

            Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом  ПрАТ <СБУ>.

Наказом генерального директора ПАТ "СБУ" №7-к вiд 12.04.2017 року призначено з 13.04.2017 р. на посаду головного бухгалтера ПАТ "СБУ" Бондар Тетяну Iванiвну.

Винагорода виплачується згiдно штатного розпису.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Змiни у персональному складi посадових осiб об?рунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Бондар Тетяну Iванiвну призначено на посаду головного бухгалтера безстроково. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2003 р. - по 2015 р. - головний бухгалтер ТОВ <ГРАНТ>; з 2015 р. по 12.04.2017 р. - тимчасово не працювала. Загальний стаж роботи - 40 рокiв.

 

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Голова Наглядової ради

Нагорнюк Вiталiй Iванович

Н/д

47 649 437

95,2989

47 649 437

0

Член Наглядової ради

Нагорнюк Галина Василiвна

Н/д

475 838

0,9516

475 838

0

Член Наглядової ради

Трунов Олександр Сергiйович

Н/д

190 339

0,3807

190 339

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Ворожбицька Олена Андрiївна

Н/д

131 259

0,2625

131 259

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Трунова Тетяна Василiвна

Н/д

190 339

0,3807

190 339

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Арес Оксана Олександрiвна

Н/д

190 339

0,3807

190 339

0

Генеральний директор

Антонюк Олександр Андрiйович

Н/д

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Бондар Тетяна Iванiвна

Н/д

0

0

0

0

Усього

48 827 551

97,6551

48 827 551

0

 

 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi  посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення вiдсутня.

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Вiдсутня

0

-, -, - р-н, -, -

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

-

0

Усього

0

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть товариства вiдповiдно за основними видами дiяльностi: Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у., Вантажний автомобiльний транспорт, Складське господарство. Для подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснювати оновлення, модернiзацiю обладнання та основних засобiв, розширити базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити конкурентоздатнiсть тiєї продукцiї, що виробляє емiтент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та сировину, вiд розмiру податкiв, вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати тощо. При їх збiльшенi у Товариства збiльшуються витрати. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок здiйснення контролю якостi сировини, зменшення та оптимiзацiя витрат товариства, розширення клiєнтської бази емiтента тощо. Пiдприємство планує в майбутньому розширити ринки збуту, перелiк послуг, та покращити їх якiсть пiд вимоги засновникiв для бiльш повного їх задоволення, модернiзувати iснуючу продукцiю пiд вимоги засновникiв для бiльш повного iї задоволення та розширення об'єму збуту.

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

Пiдприємство займається наданням послуг з будiвництва споруд  н. в. i. у., вантажного автомобiльного транспорту, та складським господарством.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента Протягом звiтного перiоду Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування. Основнi ризики в в дiяльностi пiдприємства: - дiловий ризик, пов'язаний з макроекономiчними змiнами, зокрема змiни структури попиту на продукцiю; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змiнами ситуацiї на товарному i фiнансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi є виготовлення продукцiї пiсля пiдтвердження її оплати та акредитиву.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв Дiяльнiсть Товариства прямо залежить вiд збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "СБУ" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння. Акцiї ПрАТ "СБУ" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб, у зв'язку з чим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом вiдсутнi. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не має, у зв'язку з тим, що  емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

26.04.2018

 

Кворум зборів

99,895

 

Опис

З питання № 1 порядку денного "Обрання Лiчильної комiсiї".

ВИРIШИЛИ:

Обрати Лiчильну комiсiю у складi Солгалова Яна Олександрiвна - голова Лiчильної комiсiї, Пожарський Олег Костянтинович, Дьомiна Юлiя Романiвна - члени Лiчильної комiсiї.

З питання № 2 порядку денного "Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв."

ВИРIШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв:

1) розгляд питань проводити у черговостi, визначенiй вiдповiдно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всiм питанням порядку денного, проводяться iменними бюлетенями для голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування вiдбувається за принципом 1 голосуюча акцiя - 1 голос;

3) голосування проводити бюлетенями, засвiдченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

4) основна доповiдь - до 10 хвилин;

5) спiвдоповiдь - до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах - до 5 хвилин;

7) вiдповiдi на запитання - до 3-х хвилин;

8) запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв ставляться в письмовiй формi. Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється.

З питання № 3 порядку денного "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк."

ВИРIШИЛИ:

Затвердити звiт Наглядової ради та звiт виконавчого органу за 2017 рiк.  Звiт Ревiзiйної комiсiї не затверджувати у зв'язку з її вiдсутнiстю.

З питання № 4 порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.."

ВИРIШИЛИ:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.

З питання № 5 порядку денного "Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом."

ВИРIШИЛИ:

5.1) Дивiденди не виплачувати; 2) збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017р та минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в 2018 роцi.

З питання № 6 порядку денного "Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв."

ВИРIШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 26 квiтня 2018 року по 25 квiтня 2019 року, в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень.

З питання № 7 порядку денного "Про надання попередньої згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю."

ВИРIШИЛИ:

7.         Надати попередню згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень.

З питання № 8 порядку денного "Про надання повноважень на укладання значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю, на вчинення яких надана попередня згода."

ВИРIШИЛИ:

Затвердження основних напрямкiв дiяльностi  на 2018 рiк.

Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати та затверджувати конкретнi умови значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю на якi надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинiв.

 

 
       

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

Бюлетенями (вiдкрите голосування).

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

Інше (зазначити)

Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: За звiтний перiод усi черговi загальнi збори, якi були скликанi - проводилися.

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

X

 

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

       

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцiнка комiтетiв не проводилась, комiтети не створювались.

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети не створювались.

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

1)         Нагорнюк Вiталiй Iванович

Голова Наглядової ради

 

X

Опис:

 

2)Нагорнюк Галина Василiвна

Член Наглядової ради

 

X

Опис:

 

3)Трунов Олександр Сергiйович

Член Наглядової ради

 

X

Опис:

н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

       

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

1. Обрати секретарем засiдання Наглядової ради члена Наглядової ради - Нагорнюк Галину Василiвну.

2. 2.1.  Провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства 26 квiтня 2018 року о 09 годинi 30 хвилин за адресою: 04073, Україна, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, примiщення адмiнiстративного корпусу (актовий зал).

2.2.      Встановити, що реєстрацiя акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах проводитиметься з 09.00 години до 09 години 25 хвилин 26 квiтня 2018 року за мiсцем проведення зборiв.

2.3. Надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з матерiалами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, до дати проведення Зборiв за мiсцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на iм'я Генерального директора Антонюк О.А. у робочi днi з 10-00 до 15-00 год., а також в день проведення зборiв у мiсцi їх проведення. 

3. Затвердити наступний проект порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства з наступними проектами рiшень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

1. Обрання Лiчильної комiсiї.

Проект рiшення: "Обрати Лiчильну комiсiю на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, призначених на 26.04.2018р. у наступному складi: Солгалова Яна Олександрiвна - голова Лiчильної комiсiї; Пожарський Олег Костянтинович, Дьомiна Юлiя Романiвна - члени Лiчильної комiсiї".

2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.

Проект рiшення: "Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв:

1) розгляд питань проводити у черговостi, визначенiй вiдповiдно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного;

2) голосування по всiм питанням порядку денного, проводяться iменними бюлетенями для голосування, форму i текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування вiдбувається за принципом 1 голосуюча акцiя - 1 голос;

3) голосування проводити бюлетенями, засвiдченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

4) основна доповiдь - до 10 хвилин;

5) спiвдоповiдь - до 5 хвилин;

6) виступи в дебатах - до 5 хвилин;

7) вiдповiдi на запитання - до 3-х хвилин;

8) запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв ставляться в письмовiй формi. Питання повиннi бути сформульованi коротко, чiтко та не мiстити оцiнки доповiдi або доповiдача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

9) акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється."

3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу та звiту Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк.

Проект рiшення: "Затвердити звiт Наглядової ради та звiт виконавчого органу за 2017 рiк. Звiт Ревiзiйної комiсiї не затверджувати у зв'язку з її вiдсутнiстю."

4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.

Проект рiшення: "Затвердити рiчний звiт товариства за 2017 рiк."

5. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рiшення: "1) Дивiденди не виплачувати; 2) збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi та минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в 2018 роцi.".

6. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв.

Проект рiшення: "Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з 26 квiтня 2018 року по 25 квiтня 2019 року, в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень."

7. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю.

Проект рiшення: "Надати попередню згоду на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, пов'язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) гривень."

8. Про надання повноважень на укладання значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю, на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рiшення: "Надати повноваження Наглядовiй радi Товариства визначати та затверджувати конкретнi умови значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю на якi надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинiв."4. Визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв - 06 березня 2018 року, дату складання перелiку акцiонерiв якi мають право на участь у загальних зборах - 16 квiтня 2018 року.

4. Визначити датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, - 26 березня 2018 року.

5. Визначити датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства, - 20 квiтня 2018 року.

6.

6.1.      Призначити Реєстрацiйну комiсiю, яка проводитиме реєстрацiю акцiонерiв для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства, у складi: Солгалова Яна Олександрiвна, Пожарський Олег Костянтинович, Дьомiна Юлiя Романiвна.

6.2. Доручити Реєстрацiйнiй комiсiї: визначати кiлькiсть голосiв, якими голосує кожний учасник Зборiв; видати учасникам Зборiв належним чином оформленi бюлетенi для голосування; засвiдчити бюлетенi для голосування на рiчних Загальних зборiв акцiонерiв пiдписом члена Реєстрацiйної комiсiї при реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах, пiсля затвердження Наглядовою радою їх форми та тексту; скласти протокол щодо кiлькостi учасникiв Зборiв з кiлькiстю належних їм голосiв, визначенням наявностi кворуму, тощо, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".

7.

7.1.      Сформувати тимчасову Лiчильну комiсiю у складi: Солгалова Яна Олександрiвна - голова тимчасової Лiчильної комiсiї, Пожарський Олег Костянтинович, Дьомiна Юлiя Романiвна - члени тимчасової Лiчильної комiсiї.

7.2.      Доручити тимчасовiй Лiчильнiй комiсiї вести пiдрахунок голосiв на рiчних загальних зборах акцiонерiв, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв до моменту, поки не буде обрано Лiчильну комiсiю.

8. Призначити Головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Солгалову Яну Олександрiвну, а секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства Дьомiну Юлiю Романiвну.

 

1. Обрати секретарем засiдання Наглядової ради члена Наглядової ради - Нагорнюк Галину Василiвну.

2.

2.1.      Визначити, що повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства та проект порядку денного надсилатиметься акцiонерам персонально простими поштовими листами у строк не пiзнiше нiж за 30 днiв до дня їх проведення.

2.2.      Затвердити текст повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (додаток №1 до Протоколу).

2.3.      Затвердити текст публiкацiї повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (додаток №2 до Протоколу).

1.Обрати секретарем засiдання Наглядової ради члена Наглядової ради - Нагорнюк Галину Василiвну.

2. Затвердити наступний порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на 26 квiтня 2018 року:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обрання Лiчильної комiсiї.

2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.

3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту Ревiзiйної комiсiї - за 2017 рiк.

4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.

5.Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк, з урахуванням вимог, передбачених законом.

6.Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв.

7.Про надання попередньої згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю.

8.Про надання повноважень на укладання значних правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю, на вчинення яких надана попередня згода.

3. Затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування по питаннях порядку денного Загальних зборiв Товариства, скликаних на 26 квiтня 2018 року (додаток 1 до цього Протоколу).

1. Обрати секретарем засiдання Наглядової ради члена Наглядової ради - Нагорнюк Галину Василiвну.

2.Продовжити термiн дiї повноважень Генерального Директора Антонюка Олександра на невизначений строк - до прийняття рiшення про припинення його повноважень.

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

       

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Генеральний директор

Генеральний директор безпосередньо пiдзвiтний Наглядовiй радi та органiзовує виконання її рiшень. Один раз на рiк, не пiзнiше двох мiсяцiв пiсля закiнчення календарного року, Генеральний директор подає Загальним зборам на затвердження зведений рiчний звiт.

До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення усiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

До компетенцiї Генерального директора належить:

а)розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв до їх виконання;

б)органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Генеральний директор отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв в обсязi та порядку, що визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва, i внутрiшнiми документами Товариства;

в)визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю, та подання їх для затвердження Наглядовiй радi;

г)розробка проекту колективного договору;

?)використання коштiв цiльових фондiв Товариства за погодженням з Наглядовою радою;

д) розробка бюджету;

е)прийняття рiшення про укладення вiд iменi Товариства (у т. ч. фiлiями, представництвами та їх керiвниками) будь-яких договорiв (правочинiв) з урахуванням обмежень, визначених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом та/або Положенням про виконавчий орган;

є)прийняття будь-яких iнших рiшень з питань, що пов'язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв Товариства;

ж)вiдкриття будь-яких рахункiв в банкiвських та фiнансових установах.

Компетенцiя Генерального директора Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства.

 

Опис

н/д

 

Примітки

н/д

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

ні

ні

так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Вiдсутнi Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

Н/д

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Нагорнюк Вiталiй Iванович

н/д

95,298874

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

0

0

Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах ПрАТ "СБУ" вiдсутня.

30.12.1899

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згiдно з п.15 ст.2 ЗУ "Про акцiонернi товариства"  посадовi особи органiв акцiонерного товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор акцiонерного товариства, а також голова та члени iншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства

Вiдповiдно до п. 10.3. Статуту Товариства та роздiлу 7 Положення про Наглядову раду, кiлькiсний склад Наглядової ради становить не менше 3 (трьох) осiб. Кiлькiсний склад Наглядової ради може бути змiнений рiшенням Загальних зборiв з урахуванням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - "представники акцiонерiв"), та/або незалежнi директори. Члени Наглядової ради обираються термiном на 3 (три) роки. Склад Наглядової ради обирається повнiстю, незалежно вiд часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом простого голосування на Загальних зборах (без застосування кумулятивного голосування). Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою бiльшiстю голосiв. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв.  

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

1)у випадку одностороннього складання iз себе повноважень члена Наглядової ради;

2)у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до законодавства України перешкоджають виконанню ним обов'язкiв члена Наглядової ради;

3)прийняття Загальними зборами рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради;

4)в iнших випадках, передбачених законодавством України.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково також у випадку, якщо особа обрана членом Наглядової ради як акцiонер або представник акцiонера, який перестане бути акцiонером Товариства.

У зазначених випадках, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Генерального директора та Наглядову раду про настання цих обставин.

У разi, якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради стає меншою 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв, члени Наглядової ради, якi залишилися у її складi, зобов'язанi протягом 3 днiв з дати, коли про це стало вiдомо, скликати позачерговi Загальнi збори з метою обрання нового складу Наглядової ради.

Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.

Члени Наглядової ради є посадовими особами та можуть отримувати за виконуванi ними функцiональнi обов'язки грошову винагороду. Розмiр та умови виплати такої винагороди визначаються Загальними зборами.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi членам Наглядової ради в разi їх звiльнення вiдсутня.

Вiдповiдно до п. 11.2. Статуту Товариства, Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою на невизначений строк - до прийняття рiшення про припинення його повноважень.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково:

1)у разi складання з себе повноважень Генеральним директором за власним бажанням;

2)у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв Генерального директора;

3)у випадку прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) Генерального директора;

4)в iнших випадках, передбачених законодавством України.

У вищезазначених випадках, Генеральний директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв письмово повiдомити Наглядову раду про настання таких обставин.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi Генеральному директору в разi його звiльнення вiдсутня.

Вiдповiдно до п. 12.1. Статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора), яка є контролюючим органом Товариства та здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi цього Статуту, положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) та законодавства України.

Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних Загальних зборiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.

Повноваження Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням цивiльно-правового договору з ним у разi:

1)Незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк.

2)Невиконання або неналежного виконання Ревiзiйною комiсiєю своїх обов'язкiв.

3)Втрати Ревiзiйною комiсiєю статусу акцiонера Товариства.

4) За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження Ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням договору припиняються:

1)За їх бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi - повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дня одержання Товариством вiдповiдної письмової заяви.

2)У разi неможливостi виконання обов'язкiв Ревiзiйною комiсiєю за станом здоров'я - повноваження припиняються з дня одержання Товариством письмової заяви членiв Ревiзiйної комiсiї або, у разi неможливостi пiдписання Ревiзiйною комiсiєю такої заяви, документа вiд медичної установи.

3)У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв членiв Ревiзiйної комiсiї - повноваження припиняються з дня набрання законної сили вироком чи рiшенням суду.

4)У разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дня одержання Товариством вiдповiдного документа, що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi членам Ревiзiйної комiсiї в разi їх звiльнення вiдсутня.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Вiдповiдно до п. 10. Статуту Товариства та п.4. Положення про наглядову раду, до повноважень Наглядової ради належить:

            1)затвердження у межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

            2)прийняття рiшення про дату, час та мiсце проведення Загальних зборiв, пiдготовка та затвердження проекту порядку денного Зборiв та проектiв рiшень з кожного питання проекту порядку денного, рiшення про включення пропозицiй акцiонерiв до порядку денного Зборiв, крiм випадку скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;

            3)прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв;

            4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

            5)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

            6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

            7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;

            8)обрання та припинення повноважень Генерального директора;

            9)затвердження умов цивiльно-правового договору або трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;

            10)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора Товариства;

            11)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України;

            12)обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            13)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України;

            14)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства України;

            15)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування Товариством iнших юридичних осiб;

            16)вирiшення питань про приєднання Товариства до iншого господарського (пiдприємницького) товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у тому разi, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, приєднання, Товариства. При цьому пiдготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не здiйснюються

            17)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

            18)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, якщо ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину iз заiнтересованiстю, перевищує один вiдсоток вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

            19)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

            20)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

            21)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

            22)надсилання у порядку, передбаченому законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до законодавства України;

            23)обрання тимчасової лiчильної комiсiї;

            24)прийняття рiшення про придбання, продажу (вiдчуження) та використання нерухомого майна Товариства (крiм значних правочинiв,  прийняття рiшення про укладення яких належить до компетенцiї Загальних зборiв);

            25)прийняття рiшення про укладення Генеральним директором договорiв страхування фiнансових (комерцiйних) ризикiв;

            26)прийняття рiшення щодо укладення Генеральним директором правочинiв на суму понад 1 000 000 (один мiльйон) гривень;

            27)погодження рiшень про управлiння корпоративними правами Товариства в господарських (пiдприємницьких) товариствах, створених за участю Товариства;

            28)прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв таких юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;

29)винесення на затвердження Загальних зборiв питання про приєднання, злиття, подiл, видiл або перетворення Товариства. Винесення на затвердження Загальних зборiв договору про приєднання Товариства, плану перетворення Товариства. У разi, якщо Товариство приєднується припиняється шляхом приєднання або перетворення, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту.

            30)погодження органiзацiйної структури Товариства, штатного розпису, умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;

            31)прийняття рiшення про укладання кредитних договорiв, договорiв позики, фiнансової допомоги, поруки, застави, iпотеки;

            32)вирiшення будь-яких питань дiяльностi Товариства, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв;

            33)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або цим Статутом.

Наглядова рада Товариства вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крiм виключної компетенцiї) iншим органам Товариства чи окремим посадових особам Товариства.

Компетенцiя Наглядової ради Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

Наглядова рада може приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв.

Вiдповiдно до п.11. Статуту Товариства та п.4. Положення про Виконавчий орган, до компетенцiї Генерального директора належить:

- вирiшення усiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.

а)розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв до їх виконання;

б)органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Генеральний директор отримує iнформацiю вiд фiлiй, представництв в обсязi та порядку, що визначенi положеннями про вiдповiднi фiлiї, представництва, i внутрiшнiми документами Товариства;

в)визначення складу i обсягу вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, та вжиття заходiв щодо забезпечення захисту iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю, та подання їх для затвердження Наглядовiй радi;

г)розробка проекту колективного договору;

?)використання коштiв цiльових фондiв Товариства за погодженням з Наглядовою радою

д) розробка бюджету;

е)прийняття рiшення про укладення вiд iменi Товариства (у т. ч. фiлiями, представництвами та їх керiвниками) будь-яких договорiв (правочинiв) з урахуванням обмежень, визначених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом та/або Положенням про виконавчий орган;

є)прийняття будь-яких iнших рiшень з питань, що пов'язанi з оперативним управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i не вiднесенi до виключної компетенцiї iнших органiв Товариства;

ж)вiдкриття будь-яких рахункiв в банкiвських та фiнансових установах.

Компетенцiя Генерального директора Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства.

Вiдповiдно до п.12. Статуту Товариства та до п.3. Положення про ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить:

1)Проводити перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року та складати за пiдсумками перевiрок звiти та висновки.

2)Доповiдати Загальним зборам i Наглядовiй радi про результати проведених ревiзiй i перевiрок та виявленi недолiки i порушення.

3)При проведеннi ревiзiй та перевiрок не порушувати нормального режиму роботи Товариства та його фiлiй.

4)Зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю. За розголошення такої iнформацiї Ревiзор несе вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України.

Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) несе персональну вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рiшень та результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. На вимогу Загальних зборiв Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) зобов'язується надати звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї та будь-яку iншу iнформацiю про результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї..

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВIТ  З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА - ТОВ "СМАРТ АУДИТ"

 

щодо достовiрностi та повноти iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" складеного на 31 грудня 2018 року

 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

 

Основнi вiдомостi про юридичну особу:

     ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

     Iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств  i  органiзацiй України: 00416350

     Мiсцезнаходження: вул. Сирецька, буд. 27-А , м. Київ, 04073

     Дата державної реєстрацiї: 14.12.1998 р.

     Основнi види дiяльностi: КВЕД 52.10 Складське господарство

     Керiвник: Антонюк О. А.

 

 

Iнформацiя про предмет перевiрки та критерiї

Ми провели перевiрку повноти та достовiрностi iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння (далi Звiт) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" (надалi - Товариство, емiтент), який додається. Перевiрцi пiдлягали: iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, наглядову раду, правлiння, ревiзора та проведенi засiдання органiв управлiння Товариством протягом 2018 року, iнформацiя про осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, iнформацiя про права та обмеження в голосуваннi на загальних зборах емiтента, система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, повноваження посадових осiб емiтента та порядок їх призначення i звiльнення.

Критерiєм оцiнювання перевiрених даних є вимоги Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року, Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" № 2210-VIII вiд 16 листопада 2017 року, Закону України "Про господарськi товариства" № 1576-XII вiд 19 вересня 1991 року, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV 16 липня 1999 року, та iнших нормативних актiв, щодо дiяльностi пiдприємств, якi є емiтентами цiнних паперiв.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та аудитора

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення Звiту про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України, що регламентують порядок дiяльностi пiдприємств, якi є емiтентами цiнних паперiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових та нефiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо даних про кодекс корпоративного управлiння, про загальнi збори акцiонерiв, наглядову раду, правлiння, ревiзора та проведенi засiдання органiв управлiння Товариством протягом 2018 року, про осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, про права та обмеження в голосуваннi на загальних зборах емiтента, систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, повноваження посадових осiб емiтента та порядок їх призначення i звiльнення, якi наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння, на основi результатiв нашої перевiрки.

Ми виконали завдання згiдно з вимогами Закону України " Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".

Опис виконаної роботи

У вiдповiдностi до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненостi, що Звiт про корпоративне управлiння не мiстить суттєвих  викривлень.

Виконання завдання передбачає здiйснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень даних у Звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення Звiту, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Виконана робота включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом.

Стосовно iнформацiї, яка розкривається в Звiтi про корпоративне управлiння:

-           Ми не мали змоги ознайомитися з кодексом корпоративної етики, оскiльки Компанiя  не має власного кодексу корпоративного управлiння. Практика корпоративного управлiння  здiйснюється вiдповiдно до принципiв та в рамках, визначених законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Компанiї;

-       Вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння немає, у зв'язку з тим, що емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй;

-           Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень розкритi в Звiтi в повному обсязi;

-           Iнформацiя вiдносно персонального складу Наглядової Ради, виконавчого органу - Генерального директора наведена у Звiтi вiрно. Iнформацiя про проведенi засiдання Наглядової Ради та загальний опис прийнятих на них рiшень, що наведена у Звiтi, зазначена на пiдставi протоколiв засiдань Наглядової Ради. Комiтетiв наглядової ради та колегiального виконавчого органу Компанiї не створено;

-           Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

-           Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, розкрито в Звiтi та пiдтверджується реєстром акцiонерiв станом на 31.12.2018 р.;

-           Обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на Загальних зборах немає;

-           Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї встановлюється Статутом та внутрiшнiми положеннями;

-           Повноваження посадових осiб Товариства зазначенi у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до iнформацiї вiдображенiй у Статутi, Положеннi про Наглядову раду,  Положеннi про Виконавчий орган Товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю (Ревiзора).

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку, прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння є достатньою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТ АУДИТ";

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 34780301

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI": № 4587

Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47

Телефон (факс) юридичної особи: 067-712-88-36

Дата i номер договору про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненостi:  01.04.2019 р. № 2-01/04

Дата початку та дата закiнчення проведення завдання з надання впевненостi: 01.04.2019 р. - 23.04.2019 р.

 

 

Аудитор                                                               ____________________________Глигало Р.I.

                                                       

                                                                            Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.

                                                                           Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: № 100371

 

Генеральний директор ТОВ "СМАРТ АУДИТ"   __________________________Глигало Р.I.

                                                                         Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.

                                                                           Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: № 100371

МП

 

Дата висновку з надання впевненостi: 23.04.2019 р.

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Нагорнюк Вiталiй Iванович

47 649 437

95,2989

47 649 437

0

Усього

47 649 437

95,2989

47 649 437

0

 

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

0

30.12.1899

-

-

0

0

Зміст інформації:

Змiни не вiдбувались.

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Простi iменнi

50 000 000

0,05

Право:

1)на участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через свого представника (представникiв);

2)отримання дивiдендiв;

3)одержання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;

4)отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi пропорцiйно до кiлькостi належних йому акцiй;

5)переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать акцiонеру - у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;

6)переважне право на придбання Товариством простих акцiй, що розмiщуються Товариством шляхом проведення додаткової емiсiї акцiй, пропорцiйно частцi простих акцiй, що належать акцiонеру у загальнiй кiлькостi простих акцiй.

Переважне право надається акцiонеру - власнику простих акцiй обов'язково у процесi приватного розмiщення у порядку, встановленому законодавством.

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для голосування по кожному питанню на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

Акцiонер має право виходу з Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому iншi акцiонери мають переважне право на придбання таких акцiй пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй - у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством.

Акцiонери Товариства зобов'язанi:

1)дотримуватися положень цього Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

2)виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;

3)виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;

4)оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi цим Статутом;

5)не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;

6)утримуватися вiд дiй, що можуть завдати шкоди iнтересам Товариства;

7)нести вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству їх дiями або бездiяльнiстю.

 

Нi

Примітки:

н/д

 

 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.09.2012

158/1/12

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000083505

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,05

50 000 000

2 500 000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї у звiтному перiодi не було.

 

 

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Тип цінних паперів

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)

1

2

3

4

-

Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний

0

0

Усього

Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний

0

0

 

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

-

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

30.12.1899

0

Акція проста бездокументарна іменна

UA0000000000

-

Вiдсутнi.

-

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

28.09.2012

158/1/12

UA4000083505

50 000 000

0,05

47 699 163

0

0

Опис:

Вiдсутнi.

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

3 350

3 131

0

0

3 350

3 131

  машини та обладнання

1 398

1 029

0

0

1 398

1 029

  транспортні засоби

130

45

0

0

130

45

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

15

6

0

0

15

6

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

4 893

4 211

0

0

4 893

4 211

Опис

н/д

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-788

1 292

Статутний капітал (тис.грн)

2 500

2 500

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

2 500

2 500

Опис

н/д

Висновок

н/д

       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

0

30.12.1899

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

0

30.12.1899

0

X

30.12.1899

Податкові зобов'язання

X

83

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

1 239

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

4 343

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

5 665

X

X

Опис

Товариство не користується кредитами банкiв.

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

0

-

-

0

0

0

0

0

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

0

0

0

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

            30370711

Місцезнаходження

-, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

н/д

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.12.1899

Міжміський код та телефон

            (044)5910419

Факс

            (044)4825207

Вид діяльності

            Нацiональний депозитарiй здiйснює депозитарну дiяльнiсть без лiцензiї.

Опис

Нацiональний депозитарiй здiйснює депозитарну дiяльнiсть без лiцензiї.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ "СМАРТ АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

34780301

Місцезнаходження

04071, Київська обл., м.Київ, вул. Оболонська, 47

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4587

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI"

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.01.2007

Міжміський код та телефон

067-712-88-36

Факс

067-712-88-36

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Аудиторська дiяльнiсть.

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

Територія

м.Київ, Подiльський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

за КВЕД

42.99

Середня кількість працівників: 5

Адреса, телефон: 04073 м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, (044)468-62-67

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2017 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

    первісна вартість

1001

0

0

    накопичена амортизація

1002

( 0 )

( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

4 893

4 211

    первісна вартість

1011

7 450

7 562

    знос

1012

( 2 557 )

( 3 351 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

4 893

4 211

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

568

235

Виробничі запаси

1101

412

79

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

156

156

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

46

126

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

1

1

    з бюджетом

1135

37

4

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

156

125

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

118

41

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

118

41

Витрати майбутніх періодів

1170

2

2

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

119

132

Усього за розділом II

1195

1 047

666

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

5 940

4 877

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2 500

2 500

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

196

196

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

22

22

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1 426

-3 506

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

1 292

-788

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

2 886

4 102

    розрахунками з бюджетом

1620

95

83

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

0

15

    розрахунками з оплати праці

1630

8

8

    одержаними авансами

1635

204

218

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1 455

1 455

Усього за розділом IІІ

1695

4 567

1 239

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

4 648

5 665

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

5 940

4 877

Примітки: н/д

 

Керівник                                            Антонюк О. А.

 

Головний бухгалтер                         Бондар Т. I.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2 075

2 161

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

2 075

2 161

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

433

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1 143 )

( 919 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 3 445 )

( 2 734 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

0

0

    збиток

2195

( 2 080 )

( 1 492 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

0

0

    збиток

2295

( 2 080 )

( 1 492 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

0

0

    збиток

2355

( 2 080 )

( 1 492 )

           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2 080

1 492

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

1 095

1 094

Витрати на оплату праці

2505

260

247

Відрахування на соціальні заходи

2510

74

55

Амортизація

2515

794

860

Інші операційні витрати

2520

2 179

1 282

Разом

2550

4 402

3 538

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: н/д

 

Керівник                                            Антонюк О. А.

 

Головний бухгалтер                         Бондар Т. I.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2 393

2 921

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

32

135

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

844

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1 160 )

( 2 137 )

Праці

3105

( 209 )

( 247 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 57 )

( 55 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 765 )

( 699 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 21 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 47 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 718 )

( 678 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 180 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 19 )

( 539 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

35

223

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 112 )

( 174 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

112

174

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-77

49

Залишок коштів на початок року

3405

118

69

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

41

118

           

Примітки: н/д

 

Керівник                                            Антонюк О. А.

 

Головний бухгалтер                         Бондар Т. I.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.1900

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

 

Код за ДКУД

1801006

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

надход- ження

видаток

надход- ження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:

    амортизацію необоротних активів

3505

0

Х

0

Х

    збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

Х

0

Х

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань

3567

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

    необоротних активів

3205

0

Х

0

Х

Надходження від отриманих:

    відсотків 

3215

0

Х

0

Х

    дивідендів

3220

0

Х

0

Х

Надходження від деривативів

3225

0

Х

0

Х

Надходження від погашення позик

3230

0

Х

0

Х

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

Х

0

Х

Інші надходження

3250

0

Х

0

Х

Витрачання  на придбання: фінансових

    інвестицій

3255

X

0

X

0

    необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 

3280

X

0

X

0

Інші платежі 

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від:

    Власного капіталу

3300

0

Х

0

Х

    Отримання позик

3305

0

Х

0

Х

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

Х

0

Х

Інші надходження

3340

0

Х

0

Х

Витрачання на:

    Викуп власних акцій

3345

Х

0

X

0

    Погашення позик

3350

Х

0

X

0

    Сплату дивідендів 

3355

Х

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

Х

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Х

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Х

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

Х

0

X

0

Інші платежі

3390

Х

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

Х

0

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

               

Примітки: н/д

 

Керівник                                            Антонюк О. А.

 

Головний бухгалтер                         Бондар Т. I.

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2018

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

       

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

2 500

0

196

22

-1 426

0

0

1 292

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

2 500

0

196

22

-1 426

0

0

1 292

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-2 080

0

0

-2 080

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

0

0

0

-2 080

0

0

-2 080

Залишок на кінець року

4300

2 500

0

196

22

-3 506

0

0

-788

                       

Примітки: н/д

 

Керівник                                            Антонюк О. А.

 

Головний бухгалтер                         Бондар Т. I.

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

н/д

 

 

 

XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору

Дата укладення договору та дата набрання чинності ним

Предмет договору

Строк дії договору

Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення

Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення

-

Дата укладення договору:30.12.1899Дата набрання чинності договором:30.12.1899

Вiдсутнi.

0

0

0

Опис:

н/д

 

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину

Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину

Предмет договору та/або правочину

Ціна договору та/або правочину

Строк дії договору та/або правочину

-

Дата укладення договору:30.12.1899Дата набрання чинності договором:30.12.1899Дата вчинення правочину:30.12.1899

Вiдсутнi

0

0

Опис:

н/д

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

26.04.2018

26.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів