Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Антонюк Олександр Андрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

26.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А

4. Код за ЄДРПОУ

00416350

5. Міжміський код та телефон, факс

+380444686267 +380444686267

6. Електронна поштова адреса

sbu@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

82 (2835) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

30.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://sbu.emitent.org.ua/

в мережі Інтернет

26.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

26.04.2018

25000

5940

420.87

Зміст інформації:

26.04.2018 рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" (далi зазначено як «Товариство») було надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду з «26» квiтня 2018 р. по «25» квiтня 2019 р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, цiнних паперiв, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000, 00 (двадцять п’ять мiльйонiв) гривень 00 коп. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 5940 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 420,87 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 47 699 163 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 47 649 437 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» – 47 649 437 шт., «проти» - 0 шт.