Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Антонюк Олександр Андрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

15.05.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване будiвельне управлiння

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А

4. Код за ЄДРПОУ

00416350

5. Міжміський код та телефон, факс

+380444686267 +380444686267

6. Електронна поштова адреса

sbu@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.05.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

91 (2596) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

17.05.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://sbu.emitent.org.ua/index.php?page=rozkr_inf

в мережі Інтернет

15.05.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

13.05.2017

Публiчне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване будiвельне управлiння"

Приватне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване будiвельне управлiння"

Зміст інформації:

27 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Спецiалiзоване будiвельне управлiння" було прийнято рiшення про змiну типу акцiонерного товариства - на Приватне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване будiвельне управлiння". Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР, була проведена 13 травня 2017 року.