Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


ПРОТОКОЛ №1

річних Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

(код за ЄДРПОУ 00416350)

 

Місце проведення Зборів:

м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А,

приміщення адміністративного корпусу

(актовий зал)

Дата та час проведення Зборів:

27 квітня 2017 року,

15:00– 16:00

 

 

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» розпочинають свою роботу о 15 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» Нагорнюк Віталій Іванович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 01.03.2017 року) Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – «Загальні збори», «Збори»).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим Статутом Товариства, – шляхом здійснення розсилки 27.03.2017 р. простих поштових відправлень, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58 (2563) від 27.03.2017р. із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного річних Загальних зборів.

Загальні збори проводяться 27 квітня 2017 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 01.03.2017 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Москалюк Катерина Вячеславівна, Пожарський Олег Костянтинович, Бабкова Юлія Ігорівна (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 21 квітня 2017 року.

Товариство є емітентом 50 000 000 (п’ятдесяти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 05 коп. кожна, власниками яких згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 21 квітня 2017 року є 407 (чотириста сім) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 21 квітня 2017 року, загальна кількість голосуючих акцій становить 47 699 163 (сорок сім мільйонів шістсот дев’яносто дев’ять тисяч сто шістдесят три) шт.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Москалюк Катерині Вячеславівни.

Голова Реєстраційної комісії Москалюк Катерина Вячеславівна: для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (одного) представника акціонера, якому належить 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосуючих акцій на Зборах, що складає 99,895% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк Віталій Іванович: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 01.03.2017 року) сформовано Тимчасову лічильну комісію у складі Москалюк Катерина Вячеславівна - голова Тимчасової лічильної комісії, Пожарський Олег Костянтинович, Бабкова Юлія Ігорівна - члени Тимчасової лічильної комісії. Тимчасовій лічильній комісії доручено вести підрахунок голосів на Зборах, надавати роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням  проведення голосування на загальних зборах до моменту, поки не буде обрано Лічильну комісію.

Згідно з Статутом Товариства голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів проводитиметься з використанням бюлетенів для голосування. Всього видано бюлетенів для голосування, у тому числі для кумулятивного голосування – 18 (вісімнадцять).

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються відкритими.

Голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк Віталій Іванович: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів Публічного акціонерного товариства

«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»,

призначених на 27 квітня 2017 року:

1.     Про обрання Лічильної комісії.

2.     Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.

3.     Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

4.     Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів.

5.     Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

6.     Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

7.     Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8.     Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9.     Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України

10. Про зміну типу Товариства.

11. Про зміну найменування Товариства.

12. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства.

14. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

17. Про попереднє схвалення значних правочинів.

18. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1.   З першого питання: Про обрання Лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Антонюка Олександра Андрійовича, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував обрати Лічильну комісію у складі Москалюк Катерина Вячеславівна – голова Лічильної комісії, Пожарський Олег Костянтинович, Бабкова Юлія Ігорівна – члени Лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у складі Москалюк Катерина Вячеславівна – голова Лічильної комісії, Пожарський Олег Костянтинович, Бабкова Юлія Ігорівна – члени Лічильної комісії.

(Протокол про підсумки голосування Тимчасової лічильної комісії №1 додається).

 

2.   З другого питання: Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Антонюка Олександра Андрійовича, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом №1 від 01.03.2017р.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

 «за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом №1 від 01.03.2017р.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається)

 

3.   З третього питання: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Антонюка Олександра Андрійовича, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував обрати головою Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, секретарем Зборів – Пожарського Олега Костянтиновича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, секретарем Зборів – Пожарського Олега Костянтиновича.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

4. З четвертого питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

1) голосування по всіх питаннях порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

5. З п’ятого питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Антонюка Олександра Андрійовича, який доповів наступне:

Шановні акціонери!

Дозвольте мені, як Генеральному директору Товариства, прозвітуватись перед вами про фінансово-господарську діяльність Товариства за минулий рік.

Основним видом діяльності Товариства в 2016 році було здавання в оренду нерухомого майна і надання складських послуг.

В 2016 році на підприємстві працювало 10 чоловік. Середньомісячна заробітна плата цих працівників становила 1865 гривень. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

За 2016 рік отримано дохід від оренди, надання складських послуг в сумі 6500 тис. грн.

Матеріальні витрати становлять 2286 тис. грн. Це значною мірою пов’язано з тим, що основні засоби мають високий ступінь зносу, застаріли фізично і морально і потребують значних матеріальних затрат на проведення поточних та капітальних ремонтів.

Інші витрати:

Витрати на оплату праці – 223,9 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 54,2 тис. грн.

Амортизація – 761,5 тис. грн.

Інші операційні витрати - 1616 тис. грн.

Протягом 2016 року підприємство сплатило до бюджету 932,8 тис. грн. податків та обов’язкових платежів, в т. ч.:

1.   Податок на землю – 562,2 тис. грн.,

2.   Податок на нерухомість – 130,4 тис. грн.,

3.   Податок на прибуток – 21,3 тис. грн.,

4.   Єдиний податок – 178,6 тис .грн.

Для поліпшення фінансового стану проводиться робота по погашенню дебіторської заборгованості.

Станом на 01.01.2016 р. дебіторська заборгованість становила 2898 тис. грн., кредиторська заборгованість становила 1906 тис. грн.

В 2017 році плануємо збільшити обсяг надання складських послуг за рахунок збільшення площі складування та удосконалення складських приміщень. Проводяться роботи по оновленню машино-тракторного парку для надання послуг по перевезенню. Велику увагу плануємо приділити пошуку нових партнерів.

Від свого імені хочу подякувати трудовому колективу підприємства за їх працю і побажати успіхів в подальшій роботі і покращення достатку.

Голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк Віталій Іванович: робота Генеральним директором велась згідно Статуту та законодавства. Порушень в роботі Генерального директора Товариства не виявлено, тому відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень пропоную затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

6. З шостого питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Нагорнюка Віталія Івановича, який доповів наступне:

Шановні акціонери!

Наглядова рада Товариства була обрана Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2015 року. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належать:

• затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

• підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

• прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів;

• визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту;

• вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядовою радою Товариства виконувались всі покладені на неї обов’язки відповідно до Статуту Товариства.

Голова Зборів Москалюк Катерина Вячеславівна запропонувала відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

7. З сьомого питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Звіт Ревізійної комісії Товариства зачитав Генеральний директор Товариства Антонюк Олександр Андрійович, який доповів наступне.

Шановні акціонери!

Ревізійна комісія в своїй роботі керується Статутом Товариства.

За звітний період Ревізійна комісія проводила перевірки дотримання фінансової дисципліни, правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності. При перевірках порушень не виявлено.

Показники діяльності Товариства, наведені в звіті виконавчого органу, відповідають показникам балансу підприємства.

При складанні балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2016 рік порушень не виявлено.

Голова Зборів Москалюк Катерина Вячеславівна запропонувала відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

8. З восьмого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Виступив Генеральний директор Товариства Антонюк Олександр Андрійович, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік на підставі відомостей, викладених у звітах виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

 

9. З дев’ятого питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, яка запропонувала відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень розподілити прибуток та збитки Товариства за 2016 рік наступним чином: 1) дивіденди не виплачувати; 2) збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2017 році.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Розподілити прибуток та збитки Товариства за 2016 рік наступним чином: 1) дивіденди не виплачувати; 2) збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2017 році.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

10. З десятого питання: Про зміну типу Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, яка доповіла, що відповідно до змін до Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності 01.05.2016р., до публічного акціонерного товариства з 01.01.2018 року встановлюються суворі вимоги, в т.ч. щодо включення акцій Товариства до біржового реєстру фондової біржі, також підвищуються вимоги щодо публікації інформації про Товариство, встановлюються додаткові обмеження щодо корпоративного управління. Необхідність дотримання встановлених законодавством вимог до публічного акціонерного товариства суттєво збільшує витрати Товариства на обслуговування корпоративної діяльності. Враховуючи зазначене, доцільно змінити тип товариства з публічного на приватне. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень Голова Зборів запропонувала прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Рішення приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається)

11. З одинадцятого питання: Про зміну найменування Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, яка повідомила, що, враховуючи прийняття рішення про зміну типу Товариства, необхідно прийняти рішення й про зміну найменування Товариства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень Голова Зборів запропонувала змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» на Приватне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ».

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» на Приватне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ».

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається)

 

12. З дванадцятого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, яка повідомила, що, враховуючи прийняття рішень про зміну типу Товариства та його найменування, а також з метою приведення Статуту Товариства до вимог законодавства, необхідно внести зміни до Статуту та затвердити його у новій редакції. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень Голова Зборів запропонувала внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Статут Товариства в новій редакції; Генеральному директору Товариства надати право підпису Статуту та доручити йому або уповноваженим ним особам здійснити всі дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Рішення приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Генеральному директору Товариства надати право підпису Статуту та доручити йому або уповноваженим ним особам здійснити всі дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

13. З тринадцятого питання: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, яка повідомила, що, враховуючи прийняття рішень про зміну типу Товариства та його найменування, а також у зв’язку з викладенням Статуту Товариства в новій редакції, необхідно привести внутрішні положення Товариства у відповідність до Статуту та вимог законодавства. Відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала внести зміни до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на посвідчення затверджених положень.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на посвідчення затверджених положень.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

14. З чотирнадцятого питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради, в т.ч. Голови Наглядової ради, а саме:

1. Нагорнюка Віталія Івановича.

2. Нагорнюк Галини Василівни.

3. Трунова Олександра Сергійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради, в т.ч. Голови Наглядової ради, а саме:

1. Нагорнюка Віталія Івановича.

2. Нагорнюк Галини Василівни.

3. Трунова Олександра Сергійовича.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

15. З п’ятнадцятого питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну: до Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства строки» надійшли заяви про висунення наступних кандидатів для обрання до Наглядової ради:

1. Нагорнюка Віталія Івановича.

2. Нагорнюк Галини Василівни.

3. Трунова Олександра Сергійовича.

У зв’язку з припиненням повноважень членів попереднього складу Наглядової ради Товариства пропонується обрати членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №15.

Результати голосування:

За кандидатуру Нагорнюка Віталія Івановича:

«ЗА» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) кумулятивних голосів.

За кандидатуру Нагорнюк Галини Василівни:

«ЗА» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) кумулятивних голосів.

За кандидатуру Трунова Олександра Сергійовича:

«ЗА» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) кумулятивних голосів.

«не голосувало» – 0 кумулятивних голосів акціонерів;

«визнано недійсними» - 0 кумулятивних голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

-   Нагорнюка Віталія Івановича;

-   Нагорнюк Галини Василівни;

-   Трунова Олександра Сергійовича.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

16. З шістнадцятого питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради; уповноважити директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами. Встановити, що такі договори (контракти) є безоплатними.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами. Встановити, що такі договори (контракти) є безоплатними.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

17. З сімнадцятого питання: Про попереднє схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 27.04.2017 р. по 27.04.2018 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 27.04.2017 р. по 27.04.2018 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

 

18. З вісімнадцятого питання: Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, яка відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонувала надати голові виконавчого органу Товариства або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №18.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 47 649 437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати голові виконавчого органу Товариства або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

Порядок денний вичерпаний.

Загальні збори закінчили роботу 27 квітня 2017 року о 16:00.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» оголошуються закритими.

 

 

Голова Зборів                                                                                                                             К. В. Москалюк

 

 

Секретар Зборів                                                                                                                         О. К. Пожарський