Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Протокол №1

річних Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

(код за ЄДРПОУ 00416350)

Дата, час та місце проведення:

25 квітня 2016 року, 10 год. 00 хв., 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал)

 

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 10 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів генеральний директор Товариства Антонюк О. А.: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 20.03.2016 року) публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом відправлення 25 березня 2016 року простих поштових листів, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №55(2309) від 22.03.2016 року із зазначенням часу, місця проведення, порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також інших відомостей, публікація яких вимагається Законом України «Про акціонерні товариства». Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» проводяться 25 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 від 20.03.2016 р.), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб: Саада Шаді Мухамеда, Мурзи Марини Володимирівни та Микитюк Тетяни Петрівни. Головою Реєстраційної комісії обрано Саада Шаді Мухамеда (протокол Реєстраційної комісії №1).

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Сааду Шаді Мухамеду.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 19 квітня 2016 року.

Товариство є емітентом 50 000 000 (п’ятдесяти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 05 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 19 квітня 2016 року є 407 (чотириста сім) акціонерів.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери та їх представника, яким сукупно належить 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосуючих акцій на Зборах, що складає 100 (сто) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, окрім питань, голосування за якими відбувається за кумулятивним принципом (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 20 березня 2016 року), Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» оголошуються відкритими.

Генеральний директор Товариства Антонюк О. А.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», призначених на 22 квітня 2015 року

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Про попереднє схвалення значних правочинів.

10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

 

Інших пропозицій від акціонерів щодо доповнень питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Генеральний директор Товариства О. А. Антонюк запропонував обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Саад Шаді Мухамед (голова Лічильної комісії) Мурза Марина Володимирівна та Микитюк Тетяна Петрівна (члени Лічильної комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Саад Шаді Мухамед (голова Лічильної комісії) Кампф Лєйля Талятівна та Микитюк Тетяна Петрівна (члени Лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор Товариства Антонюк О. А запропонував обрати Головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, Секретарем Зборів – Антонюка Олександра Андрійовича.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, Секретарем Зборів – Антонюка Олександра Андрійовича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

Голова Зборів: Слово надається генеральному директору Товариства Антонюку О. А.

Виступив генеральний директор Товариства Антонюк  О. А., який доповів наступне.

Дозвольте мені як керівнику прозвітуватись перед вами про фінансово-господарську діяльність товариства за минулий рік.

Основним видом діяльності Товариства в 2015 році було здавання в оренду нерухомого майна і надання складських послуг.

В 2015 році на підприємстві працювало 11 чоловік. Середньомісячна заробітна плата цих працівників становила 1704.00 гривень. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

За 2015 рік отримано дохід від оренди, надання складських послуг в сумі 2500 тис. грн.

Матеріальні витрати становлять 888 тис. грн. Це значною мірою пов’язано з тим, що основні засоби мають високий ступінь зносу, застаріли фізично і морально і потребують значних матеріальних затрат на проведення поточних та капітальних ремонтів.

Інші витрати:

Витрати на оплату праці - 226 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи - 82 тис. грн.

Амортизація - 622 тис. грн.

Інші операційні витрати - 2439 тис. грн.

Протягом 2015 року підприємство сплатило до бюджету 482 тис. грн. податків та обов’язкових платежів, в т. ч.:

1.         Податок на землю - 366 тис. грн.,

2.         Прибутковий податок - 34 тис. грн.,

3.         Податок на прибуток – 90 тис. грн.

Для поліпшення фінансового стану проводиться робота по погашенню дебіторської заборгованості.

Станом на 01.01.2015 р. дебіторська заборгованість становила 441 тис. грн., кредиторська заборгованість становила 3562 тис. грн.

В 2016 році плануємо збільшити обсяг надання складських послуг за рахунок збільшення площі складування та удосконалення складських приміщень. Проводяться роботи по оновленню машино-тракторного парку для надання послуг по перевезенню. Велику увагу плануємо приділити пошуку нових партнерів.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Виступив голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І., який доповів наступне.

Протягом звітного періоду Наглядова рада в повній мірі виконувала свої обов’язки, визначені Статутом Товариства.

Наглядовою радою протягом 2015 року приймалися рішення про вчинення значних правочинів Товариства у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Робота органу велась згідно Статуту та чинного законодавства. Порушень в роботі Наглядової ради Товариства не виявлено.

Генеральний директор Товариства Антонюк О.А. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Звіт Ревізійної комісії Товариства зачитав генеральний директор Товариства Антонюк Олександр Андрійович, який доповів наступне.

Ревізійна комісія в своїй роботі керується Статутом Товариства.

За звітний період Ревізійна комісія проводила перевірки дотримання фінансової дисципліни, правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності. При перевірках порушень не виявлено.

Показники діяльності Товариства, наведені в звіті виконавчого органу, відповідають показникам балансу підприємства.

При складанні балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2015 рік порушень не виявлено.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Виступив генеральний директор Товариства Антонюк О. А., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік на основі відомостей, викладених у звітах виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Виступив генеральний директор Товариства Антонюк О.А., який запропонував розподілити прибуток і збитки Товариства за 2015 рік наступним чином:

1.                  Дивіденди не виплачувати.

2.                  Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2015 році;

Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку Товариства на 2015 рік: чистий прибуток розподілити на наступних річних Загальних зборах акціонерів Товариства..

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Розподілити прибуток і збитки Товариства за 2015 рік наступним чином: Дивіденди не виплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2015 році.

 (Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: . Про попереднє схвалення значних правочинів.

Виступив генеральний директор Товариства Антонюк О.А., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 25.04.2015 р. по 24.04.2017 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

 Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 25.04.2015 р. по 24.04.2017 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

 (Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Голова Зборів: пропонується надати генеральному директору Товариства Антонюку Олександру Андрійовичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

10. ВИРІШИЛИ:

Надати генеральному директору Товариства Антонюку Олександру Андрійовичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

 

Голова Зборів                                                                                                                      Ш. М. Саад

 

 

 

Секретар Зборів                                                                                                      О. А. Антонюк