Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване будiвельне управлiння"

2. Код за ЄДРПОУ

00416350

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 468-62-67 (044) 468-62-67

5. Електронна поштова адреса

sbu@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://sbu.emitent.org.ua/index.php?page=rozkr_inf

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

03 травня 2017 року Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Спецiалiзоване будiвельне управлiння" було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Товариства Нагорнюка Вiталiя Iвановича, у зв`язку з припиненням повноважень попереднього складу та обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Особа є акцiонером Товариства, володiє 47649437 акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Фермерського Господарства «АПIС УКРАЇНА». Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Антонюк Олександр Андрiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

03.05.2017

(дата)