Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване будiвельне управлiння"

2. Код за ЄДРПОУ

00416350

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 468-62-67 (044) 468-62-67

5. Електронна поштова адреса

sbu@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://sbu.emitent.org.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   

II. Текст повідомлення

27.04.2017 р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, в тому числi правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, укладених Товариством, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв продажу товарiв, робiт послуг тощо, правочинiв, пов’язаних з укладенням мирових угод, граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п’ять мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi -7924 тис. грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 315,50%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 47699163 (сорок сiм мiльйонiв шiстсот дев’яносто дев’ять сто шiстдесят три) шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 47649437 (сорок сiм мiльйонiв шiстсот сорок дев’ять чотириста тридцять сiм) шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 47649437 (сорок сiм мiльйонiв шiстсот сорок дев’ять чотириста тридцять сiм) шт., «проти» - 0 (нуль) шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Антонюк Олександр Андрiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

02.05.2017

(дата)