Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Спецiалiзоване будiвельне управлiння"

2. Код за ЄДРПОУ

00416350

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 468-62-67 (044) 468-62-67

5. Електронна поштова адреса

http://sbu.emitent.org.ua/

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://sbu.emitent.org.ua/

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

27 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Нагорнюка Вiталiя Iвановича у зв `язку з закiнченням строку повноважень. Володiє 47649437 акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Непогашенної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 22.04.2015 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Iншу особу на посаду Голови Наглядової ради не обрано.

27 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Нагорнюк Галини Василiвни у зв `язку з закiнченням строку повноважень. Володiє 475838 акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Непогашенної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 22.04.2015 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

27 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради Трунов Олександр Сергiйович у зв `язку з закiнченням строку повноважень. Володiє 190339 акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Непогашенної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 22.04.2015 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

27 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Нагорнюка Вiталiя Iвановича, у зв`язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Володiє 47649437 акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Фермерського Господарства «АПIС УКРАЇНА». Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

27 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Нагорнюк Галини Василiвни у зв`язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Володiє 475838 акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Фермерського Господарства «МЕДОВИЙ ШЛЯХ УКРАЇНА». Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

27 квiтня 2017 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради Трунова Олександра Сергiйовича у зв`язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Володiє 190339 акцiями Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю дотримання вимог ч.1 ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: фiзична особа-пiдприємець Трунов О.С. Згоду на розкриття паспортних даних не надано.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Антонюк Олександр Андрiйович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

28.04.2017

(дата)