Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

 

Протокол №2

чергових (річних) Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

(код за ЄДРПОУ 00416350)

 

25 квітня 2012 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал)

 

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 10 годині 00 хвилин.

Відкриває чергові (річні) Загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства В.І. Нагорнюк.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових повідомлень, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 (1304) від 16.03.2012 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» проводяться 25 квітня 2012 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2/12 від 01.03.2012 року), генеральним директором Товариства був укладений договір №ІК-51/12 від «01» березня 2012 року зі зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій Реєстраційної комісії.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2/12 від 01.03.2012 року), було створено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб – представників зберігача: Саад Шаді Мухамед (голова Комісії), Єфремов Всеволод Юрійович, Осіпов Володимир Сергійович (члени Комісії).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 19 квітня 2012 року.

Товариство є емітентом 4 832 400 (чотирьох мільйонів вісімсот тридцяти двох тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 05 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 19 квітня 2012 року є 407(чотириста сім) акціонерів.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Сааду Шаді Мухамеду.

Голова Реєстраційної комісії Саад Шаді Мухамед: Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 19 квітня 2012 року. Товариство є емітентом 4 832 400 (чотирьох мільйонів вісімсот тридцяти двох тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 05 коп. кожна, загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 19 квітня 2012 року є 407(чотириста сім) акціонерів.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 8 (вісім) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 3 799 492 (три мільйони сімсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста дев’яносто дві) прості іменні акції Товариства і, відповідно, 3 799 492 (три мільйони сімсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста дев’яносто два) голоси на Зборах, що складає 78,6254 (сімдесят вісім цілих шість тисяч двісті п’ятдесят чотири десятитисячних) відсотки від загальної кількості голосів акціонерів Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №2/2/12 від 01.03.2012 року) та умов договору №ІК-57/12 від 01 березня 2012 року, Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

Чергові (річні) Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»  оголошуються відкритими.

 

Голосування проводиться бюлетенями за принципом одна акція-один голос.

 

Голова Наглядової ради Товариства В.І. Нагорнюк: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

чергових (річних) Загальних зборів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», призначених на 25 квітня 2012 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.

10. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

11. Про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

12. Про затвердження проспекту емісії про закрите (приватне) розміщення акцій.

13. Про строк, умови та порядок випуску закритого (приватного) розміщення акцій.

14. Про затвердження тексту персонального повідомлення акціонерів.

15. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.

16. Про визначення уповноваженого органу Товариства та уповноважених осіб щодо прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій, пов’язаних з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій.

17. Про надання повноважень Наглядовій раді щодо прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково.

18. Затвердження етапів закритого (приватного) розміщення акцій.

19. Про припинення дочірнього підприємства «Будівельні роботи і автосервіс» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельні роботи і автосервіс».

20. Призначення комісії з припинення дочірнього підприємства «Будівельні роботи і автосервіс» шляхом перетворення.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Генеральний директор Товариства І. М. Кур`ян запропонував прийняти таке рішення:

Передати повноваження лічильної комісії Зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-58/12 від 01 березня 2012 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 794 322 (три мільйони сімсот дев’яносто чотири тисячі триста двадцять два) голоси, що становить 99,8639% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 5 170 (п’ять тисяч сто сімдесят) голосів, що становить 0,1361% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії Зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-58/12 від 01 березня 2012 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Представник ТОВ «ГРАД-ЦП» Саад Ш. М. запропонував обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Саада Шаді Мухамеда (голова лічильної комісії), Єфремова Всеволода Юрійовича, Осіпова Володимира Сергійовича (члени лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 794 792 (три мільйони сімсот дев’яносто чотири тисячі сімсот дев’яносто два) голоси, що становить 99,8763% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 4 700 (чотири тисячі сімсот) голосів, що становить 0,1237% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Саада Шаді Мухамеда (голова лічильної комісії), Єфремова Всеволода Юрійовича, Осіпова Володимира Сергійовича (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор Товариства І. М. Кур`ян запропонував обрати головою Зборів Нагорнюка Віталія Івановича, секретарем Зборів – Кур`яна Ігоря Миколайовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 794 792 (три мільйони сімсот дев’яносто чотири тисячі сімсот дев’яносто два) голоси, що становить 99,8763% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 4 700 (чотири тисячі сімсот) голосів, що становить 0,1237% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Нагорнюка Віталія Івановича, секретарем Зборів – Кур`яна Ігоря Миколайовича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 794 792 (три мільйони сімсот дев’яносто чотири тисячі сімсот дев’яносто два) голоси, що становить 99,8763% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 4 700 (чотири тисячі сімсот) голосів, що становить 0,1237% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.

Генеральний директор Товариства І. М. Кур`ян доповів наступне.

У зв’язку з кризою на будівництві та фінансовою нестабільністю Товариство в 2011 році скоротило свій основний вид діяльності за обсягом будівництва.

У зв’язку з відсутністю об’єктів будівництва керівництвом прийняте рішення провести будівництво складських та офісних приміщень на орендованій земельній ділянці. Основним напрямком розвитку діяльності Товариства на 2012 рік пропоную визначити логістику та надання складських послуг на орендованій земельній ділянці за адресою: вул. Сирецька, буд. 27-А, а також будівельно-монтажні роботи.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти рішення про затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 752 492 (три мільйони сімсот п’ятдесят дві тисячі чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 98,7630% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 4 700 (чотири тисячі сімсот) голосів, що становить 0,1237% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І. доповів, що протягом звітного періоду Наглядова рада в повній мірі виконувала свої обов’язки, визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Робота Правління велась згідно з Статутом та чинним законодавством. Порушень в роботі Правління Товариства не виявлено.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Голосування проводиться бюлетенем №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 794 792 (три мільйони сімсот дев’яносто чотири тисячі сімсот дев’яносто два) голоси, що становить 99,8763% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 4 700 (чотири тисячі сімсот) голосів, що становить 0,1237% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. доповів, що Ревізійна комісія в своїй роботі керується Статутом Товариства та Положенням про Ревізійну комісію.

За звітний період Ревізійна комісія проводила перевірки дотримання фінансової дисципліни, правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності. При перевірках порушень не виявлено.

Показники діяльності Товариства, наведені в звіті голови Правління, відповідають показникам балансу Товариства.

При складанні балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2011 рік порушень не виявлено.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Голосування проводиться бюлетенем №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 794 792 (три мільйони сімсот дев’яносто чотири тисячі сімсот дев’яносто два) голоси, що становить 99,8763% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 4 700 (чотири тисячі сімсот) голосів, що становить 0,1237% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Голова Зборів: Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

Голосування проводиться бюлетенем №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 794 792 (три мільйони сімсот дев’яносто чотири тисячі сімсот дев’яносто два) голоси, що становить 99,8763% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 4 700 (чотири тисячі сімсот) голосів, що становить 0,1237% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.

Головний бухгалтер Товариства доповіла наступне.

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році Товариство має наступні показники:

1. Загальний дохід за 2011 р. отриманий у сумі 691 600 грн.

2. Загальні витрати склали 646 100 грн., а саме:

·         матеріальні витрати - 19 200 грн.;

·         витрати на оплату праці – 191 500 грн.;

·         відрахування на соціальні заходи – 64 900 грн.;

·         амортизаційні відрахування – 7 200 грн.;

·         інші операційні витрати – 363 300 грн.;

·         інші витрати – 14 000 грн.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти таке рішення:

Прибуток Товариства за 2011 рік направити на розвиток Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 794 792 (три мільйони сімсот дев’яносто чотири тисячі сімсот дев’яносто два) голоси, що становить 99,8763% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 4 700 (чотири тисячі сімсот) голосів, що становить 0,1237% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Прибуток Товариства за 2011 рік направити на розвиток Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Голова Зборів Нагорнюк В. І.: Пропоную для оновлення основних фондів, зміцнення матеріально-технічної бази та поповнення обігових коштів для забезпечення статутної діяльності Товариства збільшити розмір статутного капіталу за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом розміщення простих іменних акцій у кількості 45 167 600 (сорок п’ять мільйонів сто шістдесят сім тисяч шістсот) штук існуючої номінальної вартості, тобто 0 (нуль) грн. 05 коп., загальною вартістю 2 258 380 (два мільйони двісті п’ятдесят вісім тисяч триста вісімдесят) грн. 00 коп., у бездокументарній формі існування.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти таке рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій у кількості 45 167 600 (сорок п’ять мільйонів сто шістдесят сім тисяч шістсот) штук існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 05 коп., загальною вартістю 2 258 380 (два мільйони двісті п’ятдесят вісім тисяч триста вісімдесят) грн. 00 коп., у бездокументарній формі існування.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більш як ¾ голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенем №10.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 752 492 (три мільйони сімсот п’ятдесят дві тисячі чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 98,763% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 47 000 (сорок сім тисяч) голосів, що становить 1,237% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

не приймало участі в голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

10. ВИРІШИЛИ:

Збільшити розмір статутного капіталу за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій у кількості 45 167 600 (сорок п’ять мільйонів сто шістдесят сім тисяч шістсот) штук існуючої номінальної вартості 0 (нуль) грн. 05 коп., загальною вартістю 2 258 380 (два мільйони двісті п’ятдесят вісім тисяч триста вісімдесят) грн. 00 коп., у бездокументарній формі існування.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. запропонував прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, ознайомив присутніх акціонерів зі змістом рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, запропонував затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій і оформити його окремим протоколом, який вважати невід’ємною частиною протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства (додаток №1 до протоколу).

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти таке рішення:

1.       Прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «СБУ».

2.       Затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та оформити його окремим протоколом, який вважати невід’ємною частиною протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства (додаток №1 до протоколу).

Голосування проводиться бюлетенем №11.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 752 492 (три мільйони сімсот п’ятдесят дві тисячі чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 98,763% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 47 000 (сорок сім тисяч) голосів, що становить 1,237% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

не приймало участі в голосуванні – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

1.       Прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «СБУ».

2.       Затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, яке оформити окремим протоколом, та вважати його невід’ємною частиною протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства (додаток №1 до протоколу).

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження проспекту емісії про закрите (приватне) розміщення акцій.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. ознайомив присутніх акціонерів зі змістом Проспекту емісії про закрите (приватне) розміщення акцій та запропонував затвердити Проспект емісії про закрите (приватне) розміщення акцій (додаток №2 до протоколу).

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти таке рішення:

Затвердити Проспект емісії про закрите (приватне) розміщення акцій (додаток №2 до протоколу).

Голосування проводиться бюлетенем №12.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 611 492 (три мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 95,0520% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 47 000 (сорок сім тисяч) голосів, що становить 1,2370% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні – 141 000 (сто сорок одна тисяча) голосів, що становить 3,7110% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

Затвердити Проспект емісії про закрите (приватне) розміщення акцій (додаток №2 до протоколу).

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

13. СЛУХАЛИ: Про строк, умови та порядок випуску закритого (приватного) розміщення акцій.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. запропонував затвердити строк, умови та порядок випуску закритого (приватного) розміщення акцій, згідно до Додатку №1.1 до протоколу.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти таке рішення:

Затвердити строк, умови та порядок випуску закритого (приватного) розміщення акцій, згідно до додатку №1.1 до протоколу.

Голосування проводиться бюлетенем №13.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 611 492 (три мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 95,0520% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 47 000 (сорок сім тисяч) голосів, що становить 1,2370% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні – 141 000 (сто сорок одна тисяча) голосів, що становить 3,7110% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

13. ВИРІШИЛИ:

Затвердити строк, умови та порядок випуску закритого (приватного) розміщення акцій, згідно до додатку №1.1 до протоколу.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження тексту персонального повідомлення акціонерів.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. запропонував затвердити тексти персональних повідомлень акціонерів та повідомити акціонерів шляхом надсилання простих поштових повідомлень.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти таке рішення:

1.       Затвердити текст повідомлення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій (додаток №3 до протоколу).

2.       Про прийняте рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій повідомити персонально акціонерів шляхом надсилання простого поштового повідомлення та опублікувати в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

3.       Затвердити текст повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних акцій (додаток №4 до протоколу).

4.       Товариству письмово повідомити кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації (шляхом надсилання простих поштових повідомлень), та опублікувати про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

Голосування проводиться бюлетенем №14.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 611 492 (три мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 95,0520% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 47 000 (сорок сім тисяч) голосів, що становить 1,2370% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні – 141 000 (сто сорок одна тисяча) голосів, що становить 3,7110% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

14. ВИРІШИЛИ:

14.1.Затвердити текст повідомлення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій (додаток №3 до протоколу).

14.2.Про прийняте рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків та закрите (приватне) розміщення акцій повідомити персонально акціонерів шляхом надсилання простого поштового повідомлення та опублікувати в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

14.3.Затвердити текст повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних акцій (додаток №4 до протоколу).

14.4.Товариству письмово повідомити кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації (шляхом надсилання простих поштових повідомлень), та опублікувати про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

15. СЛУХАЛИ: Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. запропонував розміщувати акції виключно серед акціонерів Товариства без залучення інвесторів.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти таке рішення:

Провести закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «СБУ» виключно серед акціонерів Товариства без залучення інвесторів.

Голосування проводиться бюлетенем №15.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 611 492 (три мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 95,052% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 47 000 (сорок сім тисяч) голосів, що становить 1,237% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

не приймало участі в голосуванні – 141 000 (сто сорок одна тисяча) голосів, що становить 3,711% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

15. ВИРІШИЛИ:

Провести закрите (приватне) розміщення акцій ПАТ «СБУ» виключно серед акціонерів Товариства без залучення інвесторів.

(Протокол про підсумки голосування додається)

 

16. СЛУХАЛИ: Про визначення уповноваженого органу Товариства та уповноважених осіб щодо прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій, пов’язаних з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій.

Нагорнюк В. І. запропонував визначити уповноваженим органом Товариства Наглядову раду та уповноважити її щодо:

 • прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запропонований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 • затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
 • затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права, та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

Визначити уповноваженою особою щодо здійснення відповідних дій, пов’язаних з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій, генерального директора Кур`яна Ігоря Миколайовича, та уповноважити його щодо:

 • проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
 • проведення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
 • проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належним їм акцій.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти таке рішення:

16.1. Визначити уповноваженим органом Товариства Наглядову раду та уповноважити її щодо:

 • прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запропонований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 • затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
 • затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права, та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

16.2.Визначити уповноваженою особою щодо здійснення відповідних дій, пов’язаних з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій, генерального директора Кур`яна Ігоря Миколайовича, та уповноважити його щодо:

 • проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
 • проведення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
 • проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належним їм акцій.

Голосування проводиться бюлетенем №16.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 611 492 (три мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 95,0520% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 47 000 (сорок сім тисяч) голосів, що становить 1,2370% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні – 141 000 (сто сорок одна тисяча) голосів, що становить 3,7110% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

16. ВИРІШИЛИ:

1. Визначити уповноваженим органом Товариства Наглядову раду та уповноважити її щодо:

 • прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запропонований обсяг акцій буде розміщено достроково);
 • затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій;
 • затвердження звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
 • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права, та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

2. Визначити уповноваженою особою щодо здійснення відповідних дій, пов’язаних з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій, генерального директора Кур`яна Ігоря Миколайовича, та уповноважити його щодо:

 • проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
 • проведення дій щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій;
 • проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належним їм акцій.

(Протокол про підсумки голосування додається)

 

17. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень Наглядовій раді щодо прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково.

Кур`ян І. М. запропонував надати повноваження Наглядовій раді на прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти таке рішення:

Надати повноваження Наглядовій раді щодо прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково.

Голосування проводиться бюлетенем №17.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 611 492 (три мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 95,0520% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 47 000 (сорок сім тисяч) голосів, що становить 1,2370% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні – 141 000 (сто сорок одна тисяча) голосів, що становить 3,7110% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

17. ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Наглядовій раді щодо прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення акцій у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково.

(Протокол про підсумки голосування додається)

 

18. СЛУХАЛИ: Затвердження етапів закритого (приватного) розміщення акцій.

Нагорнюк В. І. запропонував затвердити наступні етапи закритого (приватного) розміщення акцій:

Перший етап розміщення акцій починається з 07.09.2012 р. та закінчується 27.09.2012 р. включно і буде проводитись з 9:00 до 16:00 години кожного робочого дня.

Другий етап розміщення акцій буде проводитись з 28.09.2012 р. по 05.10.2012 р. включно з 9:00 до 16:00 години кожного робочого дня.

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти таке рішення:

Затвердити наступні етапи закритого (приватного) розміщення акцій:

Перший етап розміщення акцій починається з 07.09.2012 р. та закінчується 27.09.2012 р. включно і буде проводитись з 9:00 до 16:00 години кожного робочого дня.

Другий етап розміщення акцій буде проводитись з 28.09.2012 р. по 05.10.2012 р. включно з 9:00 до 16:00 години кожного робочого дня.

Голосування проводиться бюлетенем №18.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 611 492 (три мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 95,0520% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 47 000 (сорок сім тисяч) голосів, що становить 1,2370% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні – 141 000 (сто сорок одна тисяча) голосів, що становить 3,7110% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

18. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступні етапи закритого (приватного) розміщення акцій:

Перший етап розміщення акцій починається з 07.09.2012 р. та закінчується 27.09.2012 р.  включно і буде проводитись з 9:00 до 16:00 години кожного робочого дня.

Другий етап розміщення акцій буде проводитись 28.09.2012 р. по 05.10.2012 р. включно з 9:00 до 16:00 години кожного робочого дня.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

19. СЛУХАЛИ: Про припинення дочірнього підприємства «Будівельні роботи і автосервіс» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельні роботи і автосервіс».

Ку`рян І. М. запропонував припинити діяльність дочірнього підприємства «Будівельні роботи і автосервіс» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельні роботи і автосервіс».

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти таке рішення:

Припинити діяльність дочірнього підприємства «Будівельні роботи і автосервіс» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельні роботи і автосервіс».

Голосування проводиться бюлетенем №19.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 611 492 (три мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 95,0520% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 47 000 (сорок сім тисяч) голосів, що становить 1,2370% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні – 141 000 (сто сорок одна тисяча) голосів, що становить 3,7110% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

19. ВИРІШИЛИ:

Припинити діяльність дочірнього підприємства «Будівельні роботи і автосервіс» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельні роботи і автосервіс».

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

20. СЛУХАЛИ: Призначення комісії з припинення дочірнього підприємства «Будівельні роботи і автосервіс» шляхом перетворення.

Ку`рян І. М. запропонував призначити комісію з припинення у складі п’яти осіб:

 • Кур’ян Ігор Миколайович (паспорт СМ №220923, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України  в Київській області 13 травня 2000 року, місце проживання: м. Київ, вул. Ак. Туполєва, буд. 11-А, кв. 128, ідентифікаційний номер 2233515452);
 • Горбатюк Ольга Василівна (паспорт СО №316312, виданий Ватутинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.12.1999 р., проживає: м. Київ, бул. Вигуровський, буд. 6, кв. 101, ідентифікаційний номер 2209606980);
 • Козленко Володимир Миколайович (паспорт СО №578182, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.04.2001 р., проживає: м. Київ, пр. Свободи, буд. 3, кв. 111, ідентифікаційний номер 2164822955);
 • Коновод Валерій Адамович (паспорт СН №784214, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.04.1998 р., проживає: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 41, кв. 9, ідентифікаційний номер 2009417877);

·         Маматов Сергій Олександрович (паспорт СО №003811, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.12.1998 р., проживає: м. Київ, вул. Новгородська, буд. 1, кв. 14, ідентифікаційний номер 2089807750).

Зборам пропонується проголосувати з цього питання та прийняти рішення про призначення комісії з припинення дочірнього підприємства «Будівельні роботи і автосервіс» шляхом перетворення у складі п’яти осіб:

 • Кур’ян Ігор Миколайович (паспорт СМ №220923, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України  в Київській області 13 травня 2000 року, місце проживання: м. Київ, вул. Ак. Туполєва, буд. 11-А, кв. 128, ідентифікаційний номер 2233515452);
 • Горбатюк Ольга Василівна (паспорт СО №316312, виданий Ватутинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.12.1999 р., проживає: м. Київ, бул. Вигуровський, буд. 6, кв. 101, ідентифікаційний номер 2209606980);
 • Козленко Володимир Миколайович (паспорт СО №578182, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.04.2001 р., проживає: м. Київ, пр. Свободи, буд. 3, кв. 111, ідентифікаційний номер 2164822955);
 • Коновод Валерій Адамович (паспорт СН №784214, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.04.1998 р., проживає: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 41, кв. 9, ідентифікаційний номер 2009417877);

·         Маматов Сергій Олександрович (паспорт СО №003811, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.12.1998 р., проживає: м. Київ, вул. Новгородська, буд. 1, кв. 14, ідентифікаційний номер 2089807750).

Голосування проводиться бюлетенем №20.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 611 492 (три мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста дев’яносто два) голоси, що становить 95,0520% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 47 000 (сорок сім тисяч) голосів, що становить 1,2370% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні – 141 000 (сто сорок одна тисяча) голосів, що становить 3,7110% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

20. ВИРІШИЛИ:

Призначити комісію з припинення дочірнього підприємства «Будівельні роботи і автосервіс» шляхом перетворення у складі п’яти осіб:

 • Кур’ян Ігор Миколайович (паспорт СМ №220923, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України  в Київській області 13 травня 2000 року, місце проживання: м. Київ, вул. Ак. Туполєва, буд. 11-А, кв. 128, ідентифікаційний номер 2233515452);
 • Горбатюк Ольга Василівна (паспорт СО №316312, виданий Ватутинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.12.1999 р., проживає: м. Київ, бул. Вигуровський, буд. 6, кв. 101, ідентифікаційний номер 2209606980);
 • Козленко Володимир Миколайович (паспорт СО №578182, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.04.2001 р., проживає: м. Київ, пр. Свободи, буд. 3, кв. 111, ідентифікаційний номер 2164822955);
 • Коновод Валерій Адамович (паспорт СН №784214, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18.04.1998 р., проживає: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 41, кв. 9, ідентифікаційний номер 2009417877);

·         Маматов Сергій Олександрович (паспорт СО №003811, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.12.1998 р., проживає: м. Київ, вул. Новгородська, буд. 1, кв. 14, ідентифікаційний номер 2089807750).

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 25 квітня 2012 року об 11:18.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

 

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

 

Голова Зборів                                                                                                                                Нагорнюк В. І.

 

Секретар Зборів                                                                                                                           Кур`ян І. М.