Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Антонюк Олександр Андрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00416350

4. Місцезнаходження

м. Київ , Подiльський р-н, 04073, вул. Сирецька, буд. 27-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)468-62-67, (044)468-52-25

6. Електронна поштова адреса

sbu@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №78(2583)

 

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

sbu.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
1. "н/д" - означає "немає даних".
2. Вказання в текстi звiту дати "01.01.1900" означає, що подiї не вiдбувалось.
3. Товаритсво не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
4. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
5. Товариство не користується послугами рейтингового агенства.
6. Облiгацiї Товариством не випускались.
7. Iншi цiннi папери Товариством не випускались.
8. Похiднi цiннi папери вiдсутнi.
9. Викуп власних акцiй Товариством не вiдбувався.
10. Борговi цiннi папери Товариством не випускались.
11. Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались. Iнформацiя за Роздiлом19: "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" вiдсутня.
12. Iнформацiя за Роздiлом 20: "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнюється у зв'язку iз вiдсутнiстю iпотечних цiнних паперiв.
13. Iпотечнi сертифiкати Товариством не випускались.
14. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.
15. Сертифiкати ФОН Товариством не випускались. Iнформацiя за роздiлами 23: "Основнi вiдомостi про ФОН"; 24: "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"; 25: "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"; 26: "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"; 27: "Правила ФОН" вiдсутня.
16. Емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств не здiйснювалась. Iнформацiя за Роздiлом 32: "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" вiдсутня.
17. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня.
18. Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня.
19. Товариством не здiйснюється дiяльнiсть, яка класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АГ №990343

3. Дата проведення державної реєстрації

14.12.1998

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

2500000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

6

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

42.99 Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у.

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;

52.10 Складське господарство.

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Київське вiддiлення №2 АТ «Дельта Банк»

2) МФО банку

380236

3) поточний рахунок

26005002007998

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

н/д

5) МФО банку

н/д

6) поточний рахунок

н/д

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

4

01.01.1900

01.01.1900

н/д

н/д, н/д

Опис

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по м.Києву

19030825

01032Україна м. Київ б-р Т. Шевченка, буд. 50-Г

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нагорнюк Вiталiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вiйськова академiя ППО сухопутних вiйськ, 1989 р., «Командно-штабна, оперативно-тактична вiйськ ППО», офiцер з вищою вiйськовою освiтою

6) стаж роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Правлiння ПАТ «Укргiдроспецбуд».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа: вiдсутнi.
Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нагорнюк Галина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Полтавський кооперативний iнститут, 1980 р., «товарознавство i органiзацiя торгiвлi пром. товарами», товарознавець вищої квалiфiкацiї

6) стаж роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора ДП «Iнвест-Обухiв».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
Заступник директора з економiчних питань ПП «Будхолдинг».
Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трунов Олександр Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Укзбекський державний iнститут фiзичної культури, тренер легкої атлетики

6) стаж роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
ФОП Трунов, ПП «Будхолдинг».
Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ворожбицька Олена Андрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Середня, Київська середня школа №36, 1970 рiк

6) стаж роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
ПАТ «Укргiдроспецбуд», секретар.
Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трунова Тетяна Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Середня спецiальна, Київський технiкум готельного господартсва, iнструктор iноземного туризму

6) стаж роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
ФОП Трунова, керiвник кафе «Дефлер».
Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Арес Оксана Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 22 квiтня 2015 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
Посольство Канади, помiчник вiйськового Аташе.
Вiдомостi щодо стажу роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Антонюк Олександр Андрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1961

5) освіта**

н/д

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник генерального директора ПАТ «СБУ».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.11.2013 5 рокiв

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була призначена Наглядовою радою Товариства (протокол №3 вiд 18 листопада 2013 року).
Винагорода виплачується згiдно штатного розпису.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Антонюк Олександр Андрiйович протягом останнiх рокiв займав наступнi посади: з 22.03.2004р. по 28.06.2004р. - провiдний спецiалiст виробничої бази ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 29.04.2004р. по 10.09.2004р. - начальник виробничої бази ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 11.09.2004р. по 30.09.2004р. - головний механiк служби головного механiка ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 01.10.2004р. по 20.06.2005р. - начальник управлiння механiзацiїї та транспорту ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 21.06.2005р. по 11.11.2013р. - головний механiк служби головного механiка ПАТ "УКРГIДРОСПЕЦБУД"; з 12.11.2013р. по 18.11.2013р. – заступник генерального директора ПАТ «СБУ».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiмакова Тетяна Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Iнститут пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовки кадрiв Мiнпромполiтики, спецiальнiсть "Бухгалтерський облiк", 2002 рiк

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтеро ПП "Термiнал-Ценр".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.01.2014 до припинення повноважень

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була призначена Наказом директора ПАТ "СБУ" №2-к вiд 08.01.2014 року.
Винагорода виплачується згiдно штатного розпису.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Протягом трудової дiяльностi Сiмакова Тетяна Василiвна працювала регулювальником ЕИРИА третього розряду Київського виробничого об'єднання "КРИСТАЛ", старшим технiком Київського виробничого об'єднання "КРИСТАЛ", регулювальником ЕИРИА четвертого розряду Київського виробничого об'єднання "КРИСТАЛ", технiком Вiйськового представництва Мiнiстерства оборони, економiстом по фiнансовiй дiяльностi заводу "КВАЗАР-3", бухгалтером ТОВ "IНФОРМАК", бухалтером ДП "ПРОМТЕХЦЕНТР", заступником головного бухгалтера ТОВ "ГРУПА Н. М. К.", заступник головного бухгалтера ТОВ "НВО "УКРМАШПРОМ", головним бухгалтером ПП "Термiнал-Ценр".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Нагорнюк Вiталiй Iванович

Н/д Н/д Н/д

47649437

95.2989

47649437

0

0

0

Член Наглядової ради

Нагорнюк Галина Василiвна

Н/д Н/д Н/д

475838

0.9516

475838

0

0

0

Член Наглядової ради

Трунов Олександр Сергiйович

Н/д Н/д Н/д

190339

0.3807

190339

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Ворожбицька Олена Андрiївна

Н/д Н/д Н/д

131259

0.2625

131259

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Трунова Тетяна Василiвна

Н/д Н/д Н/д

190339

0.3807

190339

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Арес Оксана Олександрiвна

Н/д Н/д Н/д

190339

0.3807

190339

0

0

0

Генеральний директор

Антонюк Олександр Андрiйович

Н/д Н/д Н/д

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Сiмакова Тетяна Василiвна

Н/д Н/д Н/д

0

0

0

0

0

0

Усього

48827551

97.6551

48827551

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Нагорнюк Вiталiй Iванович

Н/д Н/д Н/д

47649437

95.2989

95.2989

47649437

0

0

0

Усього

47649437

95.2989

95.2989

47649437

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

25.04.2016

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
8. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 рiк з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства».
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинiв.
По питанням порядку денного №1-10 рiшення було прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Зборах.
Iншi пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.

 

 

VIII. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

01.01.1900/0грн

     

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

       

Опис

Загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення дивiденди не виплачувати. Збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в 2015 роцi.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнаста»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34762675

Місцезнаходження

04050 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вулиця Глибочицька, буд. 28

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263230

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2013

Міжміський код та телефон

380(44) 361-38-08

Факс

380(44) 484-49-67

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Мiж ТОВ "ФIНАСТА" та ПАТ "СБУ" укладено договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

н/д

Опис

Мiж ПАТ "НДУ" та ПАТ "СБУ" був укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

38779546

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Оболонський р-н м. Київ вул. Оболонська, 47

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 4587

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.09.2013

Міжміський код та телефон

067-712-88-36

Факс

050-344-55-78

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв виданого Аудиторською палатою України: № 4587 вiд 26 вересня 2013 року.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.09.2012

158/1/12

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000083505

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

50000000

2500000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї у звiтному перiодi не було.

 

 

XI. Опис бізнесу

До грудня 1998 року товариство дiяло, як державне госпрозрахункове пiдприємство пiд назвою "Київське державне госпрозрахункове спецiалiзоване управлiння". За наказом ФДМУ по м. Києву та Київськiй обл. вiд 04.12.1998 року 1507 розпочато корпоратизацiю пiдприємства шляхом його перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство та подальшої його приватизацiї. Державна реєстрацiя ВАТ "Спецiалiзоване будiвельне управлiння" вiдбулась 14.12.1998р. у Подiльськiй райдержадмiнiстрацiї м. Києва (вiд 14.12.1998р. 387). Приватизацiю здiйснено згiдно з уточненим планом розмiщення акцiй ВАТ "СБУ", затвердженого наказом ФДМУ вiд 15.06.1999р. 349. Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" 09 червня 2010року. було прийнято рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 16.01.2012р.) було прийнято рiшення про змiну найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ".

 

Органiзацiйну структуру Товариства складають наступнi пiдроздiли:- прорабська дiльниця 1 (в т.ч. механiчна та зварювальна майстерня);- прорабська дiльниця 2 (в т.ч. столярна майстерня);- вiддiл Головного механiка (в т.ч. дiльниця з ремонту будiвельної технiки та автотранспорту);- бухгалтерiя. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №2 вiд 25.04.2012р.) було прийнято рiшення про припинення дочiрнього пiдприємства «БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ I АВТОСЕРВIС» шляхом реорганiзацiї через перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ I АВТОСЕРВIС».

 

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду(осiб) - 10
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 6
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 4
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 4
Фонд оплати працi - усього (тис. грн.) - 224.

 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань.

 

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiїї не надходили.

 

Облiкова полiтика пiдприємства ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996 - ХIУ i "Положеннями бухгалтерського облiку" (ПБО), наказом Мiнфiну України "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку" i "Iнструкцiї про його застосування" вiд 30.09.99р. №291. Бухгалтерський облiк ведеться за Мiжнародною системою стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО). Фiнансова звiтнiсть до НКЦПФР пiдготовлена за методичними рекомендацiями, затвердженими Рiшеннями ДКЦПФР та вiдповiдає вимогам МСБО i надається у форматi, що визначений НП(С)БО. Основнi засоби у звiтностi вiдображено за балансовою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Нарахування амортизацiї провадиться методом лiнiйного зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя на МШП нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання. До складу запасiв включаються: - сировина, основнi та допомiжнi матерiали; - придбанi напiвфабрикати та комплектуючi; - паливно-мастильнi матерiали; - запаснi частини; - незавершене виробництво та готова продукцiя; - товари, що придбанi для подальшої реалiзацiї. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасiв облiковується за методом ФIФО. Дебiторська заборгованiсть визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.

 

Основним видом дiяльностi Товариства є будiвельно-монтажнi роботи та оренда будiвельної технiки. Ринком збуту продукцiї (послуг) товариства є будiвельна галузь, галузь виноробної промисловостi.Основними клiєнтами (замовниками) є будiвельно-монтажнi та пiдряднi органiзацiї, промисловi пiдприємства, пiдприємства приватного сектору, пiдприємства виноробної промисловостi тощо. Товариство не має залежностi вiд сезонних змiн. Ризики в дiяльностi Товариства, що прямо впливають на дiяльнiсть Товариства, вiдсутнi.

 

У 2011 роцi списано повнiстю проамортизованi та непридатнi для подальшого використання основнi засоби i придбано будiвлю складу арочного типу на суму 27552,00 грн. у ТОВ "ЗооСвiт ЛКК".

 

Правочини не укладались.

 

Майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження товариства. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. У 2011 роцi продано транспортнi засоби, що були на балансi, та придбано нежиле примiщення- будiвля складу аркового типу площею 540,20кв.м, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Сирецька, 27-А. Володiння основними засобами здiйснюється на правах власностi, постiйно. Обтяження на майно не накладались.

 

Серед основних проблем, якi впливають на успiшнiсть господарської дiяльностi пiдприємства впливають наступнi:- ринковi реформи та постiйнi змiни законодавчої бази;- суттєвий податковий тиск;- недостатня кiлькiсть платоспроможних замовникiв;- застарiле обладнання для забезпечення основного виробництва та надання якiсних послуг та нестача оборотних коштiв для введення в дiю нових потужностей та нарощення обсягiв виробництва;- необхiднiсть застосування нових виробничих технологiй.

 

За звiтний перiод штрафнi санкцiї не накладались.

 

Фiнансування розвитку пiдприємства здiйснюється за власнi кошти. Кредитами банку та iнвестицiями Товариство не користується.

 

Своєчасно невиконаних на кiнець 2016 року договорiв пiдприємство не має.

 

Економiчна криза, що розпочалась у 2008 роцi, створює додатковi перепони на шляху розвитку пiдприємства.

 

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

 

Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не було учасником судових справ.

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 25 квiтня 2012 року, було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Мета додаткової емiсiї: оновлення основних фондiв, змiцнення матерiально-технiчної бази та поповнення обiгових коштiв для забезпечення статутної дiяльностi Товариства збiльшити розмiр статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом приватного (закритого) розмiщення простих iменних акцiй.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5005

5579

0

0

5005

5579

будівлі та споруди

3803

3584

0

0

3803

3584

машини та обладнання

804

1716

0

0

804

1716

транспортні засоби

340

236

0

0

340

236

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

58

43

0

0

58

43

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5005

5579

0

0

5005

5579

Опис

Товариство визнає матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльше 2500 грн. Товариство оцiнює основнi засоби за первiсною вартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. Знос основних засобiв становить 1697 тис. грн. Залишкова вартiсть становить 5579 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

2751

3306

Статутний капітал (тис. грн.)

2500

2500

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2500

2500

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р. складає 2751 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 251 тис. грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

86

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

5087

X

X

Усього зобов'язань

X

5173

X

X

Опис:

Товариство не користується кредитами банкiв.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

25.04.2016

25000

9110

274

Опис

Загальними зборами публiчного акцiонерного товариства «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ», якi вiдбулись 25 квiтня 2016 року (протокол №1 вiд 25.04.2016р.) прийнято рiшення попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятись Товариством на протязi перiоду з 25.04.2015 р. по 24.04.2017 р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, укладених Товариством, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв продажу товарiв, робiт послуг тощо, правочини пов’язанi з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть граничною сукупною вартiстю не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п’ять мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 9110 тис.грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 274%. Загальна кiлькiсть акцiй - 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 47649437 (сорок сiм мiльйонiв шiстсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сiм) шт. Результати голосування: «ЗА» - 47649437 (сорок сiм мiльйонiв шiстсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сiм) голосiв, що становить 100 (сто) вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. «ПРОТИ» - 0 (нуль) вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Рiшення прийнято бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

25.04.2016

24.03.2016

Відомості про проведення загальних зборів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТ АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

38779546

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 47

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4587 26.09.2013

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

н/д н/д н/д н/д

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ»
за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам та Правлiнню ПАТ «СБУ»

Основнi вiдомостi про емiтента:
Публiчне акцiонерне товариство «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 00416350
Мiсцезнаходження: вул. Сирецька, буд. 27-А , м. Київ, 04073
Дата державної реєстрацiї: 14.12.1998 р.

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ» (надалi – Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про власний капiтал, Звiт про рух грошових коштiв, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ) та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями, слiд враховувати можливiсть iснування невиявлених розбiжностей, якi не були предметом оцiнки аудитора. Аудитор не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо дебiторської та кредиторської заборгованостi, оскiльки аудитору надано акти звiрки не з усiма покупцями, постачальниками та iншими дебiторами i кредиторами. Проте, в даному випадку вплив неможливостi отримання аудиторських доказiв не є всеохоплюючим для фiнансової звiтностi. Враховуючи, що останню iнвентаризацiю активiв i зобов’язань було проведено до укладення договору з аудитором, аудитор не мав змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази щодо достовiрної оцiнки активiв i зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2016 року. Отже, аудиторський висновок було модифiковано вiдповiдним чином.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан «СБУ» станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2016 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на той факт, що на дату складання цього висновку, ситуацiя що склалася в Українi, де Товариство веде основну дiяльнiсть та несе основнi ризики, має ознаки економiчної нестабiльностi. Фiнансовий стан контрагентiв, операцiї з якими несуть ризики для Товариства, в умовах фiнансової кризи не є стабiльним та передбачуваним. Зважаючи на вищевикладене, наразi досить складно прогнозувати та, в повнiй мiрi, визначити ефект впливу такої ситуацiї на дiяльнiсть Товариства в цiлому та спрогнозувати безперервнiсть господарської дiяльностi в майбутньому. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку ми не брали до уваги це питання.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Ми висловлюємо думку щодо iншої допомiжної iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:
1. На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання та про власний капiтал розкрита у фiнансових звiтах Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України.
2. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що заявленi Товариством обсяги Статутного капiталу сплачено у встановленi законодавством термiни наведено достовiрно.
3. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку вiдображено у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i вiдповiдає Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
4. Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р. складає 2751 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 251 тис. грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
5. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про повне розкриття особливої iнформацiї про емiтента - наведено достовiрно. На нашу думку, твердження управлiнського персоналу про те, що iншi дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства i призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв (вiдповiдно до вимог, визначених частиною I статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"), впродовж 2016 р. не вiдбувались, наведено достовiрно.
6. Розкриття iнформацiї стосовно дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку для емiтентiв - акцiонерних товариств не визначенi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
7. За результатами перевiрки фiнансової звiтностi Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналiзу одержаної необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСА 570 «Безперервнiсть», подiй або обставин, що викликали б значнi сумнiви аудитора щодо припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, не виявлено. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, аудиторський звiт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантiя життєздатностi Товариства.
8. Вiдповiдно до МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» зазначаємо про вiдсутнiсть суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України разом з фiнансовою звiтнiстю.
9. Аудиторами не виявлено виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
10. Зауваження щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", вiдсутнi.
11. Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства оцiнено аудитором як низький.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СМАРТ АУДИТ»
Код 38779546
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв виданого Аудиторською палатою України: № 4587 вiд 26 вересня 2013 року
Мiсцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47
Телефон (факс) юридичної особи: 067-712-88-36; 050-344-55-78
Дата i номер договору на проведення аудиту: 24.03.2017 р. № 1-24/03
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 24.03.2017 р. – 21.04.2017 р.

Аудитор ______________________ Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.

Генеральний директор ТОВ «СМАРТ АУДИТ» ______________________ Глигало Р.I.
Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.
МП
Дата аудиторського висновку: 21.04.2017 р.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Н/д

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилась.

 

Самооцiнка не проводилась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Н/д

 

Оцiнка комiтетiв не проводилась, комiтети не створювались.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Н/д

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Вiдсутнi Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Залучення iнвестицiй не планується.

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

Територія

Київська обл.

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у.

за КВЕД

42.99

Середня кількість працівників

6

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

04073, Україна, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27 А

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

5005

5579

0

первісна вартість

1011

5940

7276

0

знос

1012

935

1697

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

5005

5579

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

363

656

0

Виробничі запаси

1101

363

501

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

155

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2885

1193

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


1


0

з бюджетом

1135

185

17

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

334

403

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

337

69

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

337

69

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1

6

0

Усього за розділом II

1195

4105

2345

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

9110

7924

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2500

2500

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

196

196

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

22

22

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

588

33

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

3306

2751

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1906

2801

0

за розрахунками з бюджетом

1620

90

86

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

21

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

9

8

0

за одержаними авансами

1635

0

187

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

20

18

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3779

2073

0

Усього за розділом IІІ

1695

5804

5173

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

9110

7924

0

 

Примітки

н/д

Керівник

Антонюк О. А.

Головний бухгалтер

Сiмакова Т. В.


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

6500

5466

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 2038 )

( 2143 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


4462


3323

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

1218

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1078 )

( 741 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 3864 )

( 3490 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


310

 збиток

2195

( -480 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


310

 збиток

2295

( -480 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-75

-90

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


220

 збиток

2355

( -555 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-555

220

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

2286

888

Витрати на оплату праці

2505

224

226

Відрахування на соціальні заходи

2510

54

82

Амортизація

2515

762

622

Інші операційні витрати

2520

1616

2413

Разом

2550

4942

4231

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

50000000

50000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

50000000

50000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0.00442

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0.00442

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

н/д

Керівник

Антонюк О. А.

Головний бухгалтер

Сiмакова Т. В.


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


9615


4417

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

3

112

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

476

4216

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( -6039 )


( -3873 )

Праці

3105

( -180 )

( -226 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -56 )

( -91 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -890 )

( -391 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( -92 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( -562 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( -3197 )

( -3288 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-268

222

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-268

222

Залишок коштів на початок року

3405

337

115

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

69

337

 

Примітки

н/д

Керівник

Антонюк О. А.

Головний бухгалтер

Сiмакова Т. В.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

н/д

Керівник

н/д

Головний бухгалтер

н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

2500

0

196

22

588

0

0

3306

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

2500

0

196

22

588

0

0

3306

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-555

0

0

-555

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-555

0

0

-555

Залишок на кінець року

4300

2500

0

196

22

33

0

0

2751

 

Примітки

н/д

Керівник

Антонюк О. А.

Головний бухгалтер

Сiмакова Т. В.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 р.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"
(код за ЄДРПОУ 00416350)

До грудня 1998 року товариство дiяло, як державне госпрозрахункове пiдприємство пiд назвою "Київське державне госпрозрахункове спецiалiзоване управлiння". За наказом ФДМУ по м. Києву та Київськiй обл. вiд 04.12.1998 року 1507 розпочато корпоратизацiю пiдприємства шляхом його перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство та подальшої його приватизацiї. Державна реєстрацiя ВАТ "Спецiалiзоване будiвельне управлiння" вiдбулась 14.12.1998р. у Подiльськiй райдержадмiнiстрацiї м. Києва (вiд 14.12.1998р. 387). Приватизацiю здiйснено згiдно з уточненим планом розмiщення акцiй ВАТ "СБУ", затвердженого наказом ФДМУ вiд 15.06.1999р. 349. Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" 09 червня 2010 року. було прийнято рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 16.01.2012р.) було прийнято рiшення про змiну найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ".
Мiсцезнаходження Товариства: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А.
Основний вид дiяльностi є:
Код КВЕД 42.99 Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у.;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт.

Продовження тексту приміток

Заява про вiдповiдальнiсть Керiвництва Товариства
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi Товариства. Фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансове положення Товариства на 31 грудня 2016 року, результати її господарської дiяльностi i потоки грошових коштiв за 2016 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Керiвництво пiдтверджує, що вiдповiдна облiкова полiтика була послiдовно застосована. В ходi пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства були зробленi справедливi думки i оцiнки. Керiвництво також пiдтверджує, що фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi.
Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiку належним чином, за вживання розумних заходiв для захисту активiв Товариства, а також за запобiгання i виявлення шахрайства i iнших порушень. Воно також несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Товариства вiдповiдно до законодавства України.
Принципи складання фiнансової звiтностi та оцiнки її елементiв

ПАТ "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ " пiд час виконання своїх функцiй керується нормативно - правовими актами :
- Конституцiєю України вiд 28 червня 1996року;
- Цивiльним кодексом України вiд 16.01.2003 № 435-IV;
- Господарським кодексом України 16/01-2003 № 436-IV;
- Законом України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню ) доходiв, одержаних злочинним шляхом» вiд 28.11.2002№ 249- IV;
- Законом України « Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв» вiд № 755 Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 № 3480- IV;
- Законом України « Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 № 996-Х IV ;
- Iншими Законами України;
- Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основнi принципи подання фiнансової звiтностi.
Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ) та iнтерпретацiями випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ПК I МСФЗ). Товариство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до ведення бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського облiку Товариства, мiстить коригування, необхiднi для приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до змiн та доповнень до МСФЗ.
Принцип безперервностi дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi Товариства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань в ходi нормального здiйснення дiяльностi. Оновлення активiв Товариства, так само, як i майбутня дiяльнiсть Товариства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної ситуацiї середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Товариство не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi.
Функцiональна та презентацiйна валюта
Керiвництво Товариства використовує гривню. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються в функцiональнiй валютi за курсом чинним на дату операцiї.
Метод нарахування
Фiнансова звiтнiсть складена на основi методу нарахування. Результати операцiї та iнших подiй визнавалися за фактом їх здiйснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштiв, вiдбивалися в облiкових записах i включалися у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Звiтний перiод та зiставнi данi
Фiнансовим роком для Товариства вважається рiк, що закiнчився 31 грудня. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року i представляє повний комплект фiнансової звiтностi.
Основи облiкової полiтики та складання звiтiв.
ПАТ «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ» веде бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ»). Бухгалтерський облiк у Товариствi забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх господарських операцiй та оцiнку стану активiв та зобов’язань.
Контроль за наявнiстю i збереженням майна, виконанням зобов'язань та достовiрнiсть даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").
Повний комплект рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан); Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд); Звiт про рух грошових коштiв; Звiт про власний капiтал; Примiтки до фiнансової звiтностi, якi мiстять загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства за звiтний перiод, що минув на зазначену дату, опис основних важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, окрiм iнструментiв, вiдображених за справедливою вартiстю.

Продовження тексту приміток

Основа надання iнформацiї
Основою складання фiнансової звiтностi були документи:
• Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ).
• Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО).
• Тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
• Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО 16 "Основнi засоби".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Змiни, пов’язанi з переходом на МСФЗ, були вiдображенi шляхом коригування вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком (стаття капiталу) на початок року.
Основнi принципи бухгалтерського облiку
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Основнi засоби визнаються Товариством коли, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) матерiальних об’єктiв бiльше одного року та утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Товариство оцiнює основнi засоби за первiсною вартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. Склад i суму статтi балансу «основнi засоби» наведено в Таблицi № 1
Таблиця № 1
Група основних засобiв Будинки та споруди тис. грн. Машини та обладнання тис. грн. Транспортнi засоби
тис. грн. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) тис. грн. Iншi необоротнi мат. активи тис. грн. Всього тис. грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть
Первiсна та переоцiнена вартiсть на 01 сiчня 2016 року 4219 1074 546 97 4 5940
Надходження 174 1123 8 31 1336
Вибуття

Переоцiнка
На 31 грудня 2016 року 4393 2197 546 105 35 7276
Знос основних засобiв становить 1697 тис. грн. Залишкова вартiсть становить 5579 тис. грн.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми та можуть бути iдентифiкованi вiд пiдприємства i використовуються пiдприємством протягом бiльше 1 року. За перiод 2016 року вiдсутнi залишки нематерiальних активiв.
Запаси. Товариство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:
- матерiали (виробничi запаси);
- товари.
Запаси Товариства облiковуються за собiвартiстю. Вартiсть запасiв на початок звiтного перiоду становила 363 тис. грн. Переоцiнка – запасiв протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. На дату балансу залишки запасiв становлять 656 тис. грн. З них:
- сировина i матерiали - 54 тис. грн.;
- паливо - 52 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали - 378 тис. грн.;
- запаснi частини – 14 тис. грн.;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети-3 тис. грн.
- товари - 155 тис. грн..
Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат безпосередньо пов’язаних з придбанням. Оцiнка собiвартостi вибуття запасiв визначається за середньозваженим методом.
Дебiторська заборгованiсть та кредиторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Визнання, оцiнка i облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти».
В звiтному перiодi поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнавалася активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнювалася за первiсною вартiстю. Станом на 31.12.2016р. становить - 1193 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 р. iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 403 тис. грн. ; заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 17 тис. грн.; заборгованiсть за виданими авансами – 1 тис. грн..
Сума довгострокової дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2016 р. вiдсутня.
У загальнiй сумi iншої поточної дебiторської заборгованостi Товариства заборгованiсть пов`язаних сторiн станом на 31.12.2016 р. вiдсутня.
Резерв сумнiвних боргiв сформований на дату балансу, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв, застосовується метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi.
Зобов’язання Товариства є поточними та визнаними та представляють собою кредиторську заборгованiсть:
- по розрахунках за товари, роботи, послуги - 2801 тис.грн.;
- по розрахунках з бюджетом – 86 тис.грн.;
- по оплатi працi - 8 тис.грн.;
- за одержаними авансами-187 тис. грн.;
- поточнi забезпечення-18 тис.грн.
- iншi поточнi зобов’язання – 2073 тис. грн..
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти. Грошовi кошти складаються з рахункiв у банках. Грошовi кошти на звiтну дату в сумi 69 тис. грн. знаходяться на розрахунковому рахунку пiдприємства. Коштiв в iноземнiй валютi та готiвки на балансi на звiтну дату вiдсутнi.
Власний капiтал Товариства на дату балансу становить – 2751 тис.грн., та складається з статутного капiталу в розмiрi - 2500 тис.грн.; додаткового капiталу в розмiрi – 196 тис.грн.; резервного капiталу -22 тис. грн.; та нерозподiленого прибутку у розмiрi 33 тис.грн.
Визнання виручки.
Виручка включає суму компенсацiї, одержану , або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Товариством. Виручка облiковується за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i внутрiгрупових операцiй. Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненою до тих пiр, покине будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Товариство базується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди. Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi. Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,робiт,послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Товариства.
Визнання витрат.
Витрати визнаються Товариством якщо виконуються наступнi умови: Сума витрат може бути надiйно визначена i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi в якому визнано доходи для утримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно,що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися, або повнiстю спожитi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами.
За звiтний перiод фiнансовий результат господарської дiяльностi Товариства - збиток, що склав 555 тис.грн.

Продовження тексту приміток

Iншi положення
Судовi спори i претензiї. Товариство може бути об’єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний ступiнь невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв,ступеню ймовiрностi несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку. Непередбачуванi подiї або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення суми донарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, що таке нарахування не вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою.
Статутний капiтал.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 25 квiтня 2012 року, було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Мета додаткової емiсiї: оновлення основних фондiв, змiцнення матерiально-технiчної бази та поповнення обiгових коштiв для забезпечення статутної дiяльностi Товариства збiльшити розмiр статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом приватного (закритого) розмiщення простих iменних акцiй.
Станом на 31.12.2016 року розмiр статутного фонду (капiталу) становить 2500 тис.грн.
Подiй пiсля складання балансу на 31.12.2016 року не вiдбувалось.
Керiвник Антонюк О. А.
Головний бухгалтер Сiмакова Т. В.