Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Антонюк Олександр Андрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

13.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ , вул. Сирецька, буд. 27-А

4. Код за ЄДРПОУ

00416350

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)468-62-67 (044)468-52-25

6. Електронна поштова адреса

sbu@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№73(2578) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

18.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

sbu.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

18.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.04.2017

звільнено

Головний бухгалтер

Сiмакова Тетяна Василiвна

Н/д Н/д
Н/д

0

Зміст інформації:

Наказом генерального директора ПАТ "СБУ" (далi - Товариство) №7-к вiд 12.04.2017 року, звiльнено з 12.04.2017 р. за власним бажанням з посади головного бухгалтера Товариства Сiмакову Тетяну Василiвну. Пiдстава звiльнення - заява Сiмакової Т. В. Сiмакова Тетяна Василiвна часткою в Статутному капiталi Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Сiмакова Тетяна Василiвна перебувала на посадi головного бухгалтера Товариства з 08.01.2014 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних.

12.04.2017

призначено

Головний бухгалтер

Бондар Тетяна Iванiвна

Н/д Н/д
Н/д

0

Зміст інформації:

Наказом генерального директора ПАТ "СБУ" №7-к вiд 12.04.2017 року призначено з 13.04.2017 р. на посаду головного бухгалтера ПАТ "СБУ" Бондар Тетяну Iванiвну. Особу призначено на пiдставi заяви Бондар Т. I. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та/або заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Бондар Тетяну Iванiвну призначено на посаду головного бухгалтера безстроково. Посадова особа не надала згоду на розкриття персональних даних. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 2003 р. - по 2015 р. - головний бухгалтер ТОВ «ГРАНТ»; з 2015 р. по 12.04.2017 р. - тимчасово не працювала.