Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

(код за ЄДРПОУ 00416350, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А)

Повідомляємо, що 27 квітня 2017 року о 15.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал), відбудуться річні Загальні збори ПАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» з наступним проектом порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Москалюк Катерина Вячеславівна – голова Лічильної комісії, Пожарський Олег Костянтинович, Бабкова Юлія Ігорівна – члени Лічильної комісії».

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.

Проект рішення: «Посвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при проведенні реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом №1 від 01.03.2017р.».

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати головою Зборів Москалюк Катерину Вячеславівну, секретарем Зборів – Пожарського Олега Костянтиновича».

4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів: 1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування; 2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування; 3) основна доповідь – до 10 хвилин; 4) співдоповідь – до 5 хвилин; 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 7)запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік».

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік».

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: «Розподілити прибуток збитки Товариства за 2016 рік наступним чином: 1) дивіденди не виплачувати; 2) збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2016 році.»

10.    Про зміну типу Товариства.

Проект рішення: «Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.»

11.    Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: «Змінити найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління» на «Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління».

12.    Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Генеральному директору Товариства надати право підпису Статуту та доручити йому або уповноваженим ним особам здійснити всі дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту.»

13.    Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.»

14.    Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Наглядової ради, в т.ч. голови Наглядової ради, а саме: 1. Нагорнюк Віталій Іванович; 2. Нагорнюк Галина Василівна; 3.Трунов Олександр Сергійович.»

15.    Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.    Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори (контракти) є безоплатними.»

17.    Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: «Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 27.04.2017 р. по 27.04.2018 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.»

18.    Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення: «Надати голові виконавчого органу Товариства або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

6823

9359

Основні засоби

5579

5005

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

656

363

Сумарна дебіторська заборгованість

445

3634

Грошові кошти та їх еквіваленти

69

337

Нерозподілений прибуток

66

621

Власний капітал

2784

3339

Статутний капітал

2500

2500

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

4039

6020

Чистий прибуток (збиток)

(555)

192

Середньорічна кількість акцій (шт.)

50 000 000

50 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

10

11

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 14:30 год., закінчення реєстрації: 14:50 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21 квітня 2017 року.

Для реєстрації та участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, здійснюється за місцезнаходженням Товариства (приймальня) у робочі дні з 10-00 до 16-00 год., а також у день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Антонюк О.А. Телефон для довідок: (044) 502-42-42.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : http://sbu.emitent.org.ua/.

Наглядова рада Товариства