Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Протокол №1

річних Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

(код за ЄДРПОУ 00416350)

Дата, час та місце проведення:

22 квітня 2015 року, 10 год. 00 хв., 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал)

 

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 10 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів генеральний директор Товариства Антонюк О. А.: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 11.03.2015 року) публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом відправлення 20 березня 2015 року простих поштових листів, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №53(2057) від 19.03.2015 року із зазначенням часу, місця проведення, порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також інших відомостей, публікація яких вимагається Законом України «Про акціонерні товариства». Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» проводяться 22 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 від 11.03.2015р.), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб: Саада Шаді Мухамеда, Кампф Лєйлі Талятівни та Микитюк Тетяни Петрівни. Головою Реєстраційної комісії обрано Саада Шаді Мухамеда (протокол Реєстраційної комісії №1).

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Сааду Шаді Мухамеду.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 16 квітня 2015 року.

Товариство є емітентом 50 000 000 (п’ятдесяти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 05 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 16 квітня 2015 року є 407 (чотириста сім) акціонерів.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 (два) акціонери та їх представника, яким сукупно належить 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосуючих акцій на Зборах, що складає 100 (сто) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, окрім питань, голосування за якими відбувається за кумулятивним принципом (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 11 березня 2015 року), Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» оголошуються відкритими.

Генеральний директор Товариства Антонюк О. А.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», призначених на 22 квітня 2015 року

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13. Обрання членів Ревізійної комісії.

14. Про затвердження  умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів.

16. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

 

Інших пропозицій від акціонерів щодо доповнень питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Генеральний директор Товариства О. А. Антонюк запропонував обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Саад Шаді Мухамед (голова Лічильної комісії) Кампф Лєйля Талятівна та Микитюк Тетяна Петрівна (члени Лічильної комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Саад Шаді Мухамед (голова Лічильної комісії) Кампф Лєйля Талятівна та Микитюк Тетяна Петрівна (члени Лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор Товариства Антонюк О. А запропонував обрати Головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, Секретарем Зборів – Антонюка Олександра Андрійовича.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, Секретарем Зборів – Антонюка Олександра Андрійовича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається)

 

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Голова Зборів: Слово надається генеральному директору Товариства Антонюку О. А.

Генеральний директор Товариства: Дозвольте мені як керівнику прозвітуватись перед вами про фінансово-господарську діяльність товариства за минулий рік.

Основним видом діяльності Товариства в 2014 році було здавання в оренду нерухомого майна і надання складських послуг.

В 2014 році на підприємстві працювало 17 чоловік. Середньомісячна заробітна плата цих працівників становила 1301.00 гривень. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

За 2014 рік отримано дохід від оренди, надання складських послуг в сумі 2673 тис. грн.

Матеріальні витрати становлять 635 тис. грн. Це значною мірою пов’язано з тим, що основні засоби мають високий ступінь зносу, застаріли фізично і морально і потребують значних матеріальних затрат на проведення поточних та капітальних ремонтів.

Інші витрати:

Витрати на оплату праці - 248 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи - 103 тис. грн.

Амортизація - 470 тис. грн.

Інші операційні витрати - 442 тис. грн.

Протягом 2014 року підприємство сплатило до бюджету 427 тис. грн. податків та обов’язкових платежів, в т. ч.:

1.         Податок на землю - 270 тис. грн.,

2.         Прибутковий податок - 36 тис. грн.,

3.         Податок на прибуток – 121 тис. грн.

Для поліпшення фінансового стану проводиться робота по погашенню дебіторської заборгованості.

Станом на 01.01.2014 р. дебіторська заборгованість становила 76 тис. грн., кредиторська заборгованість становила 6 тис. грн.

В 2014 році плануємо збільшити обсяг надання складських послуг за рахунок збільшення площі складування та удосконалення складських приміщень. Проводяться роботи по оновленню машино-тракторного парку для надання послуг по перевезенню. Велику увагу плануємо приділити пошуку нових партнерів.

Голова Зборів запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Звіт Наглядової ради Товариства зачитав генеральний директор Товариства Антонюк Олександр Андрійович, який доповів наступне:

Протягом звітного періоду Наглядова рада в повній мірі виконувала свої обов’язки, визначені Статутом Товариства. Робота органу велась згідно Статуту та чинного законодавства. Порушень в роботі Наглядової ради Товариства не виявлено.

Генеральний директор Товариства Антонюк О. А. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Звіт Ревізійної комісії Товариства зачитав генеральний директор Товариства Антонюк Олександр Андрійович, який доповів наступне.

Ревізійна комісія в своїй роботі керується Статутом Товариства.

За звітний період Ревізійна комісія проводила перевірки дотримання фінансової дисципліни, правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності. При перевірках порушень не виявлено.

Показники діяльності Товариства, наведені в звіті виконавчого органу, відповідають показникам балансу підприємства. При складанні балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2014 рік порушень не виявлено.

Генеральний директор Товариства Антонюк О. А. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Виступив генеральний директор Товариства Антонюк О. А., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік на основі відомостей, викладених у звітах виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Виступив генеральний директор Товариства Антонюк О. А., який запропонував розподілити прибуток і збитки Товариства за 2014 рік наступним чином: Дивіденди не виплачувати у зв’язку із наявністю збитків, отриманих за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Розподілити прибуток і збитки Товариства за 2014 рік наступним чином: Дивіденди не виплачувати у зв’язку із наявністю збитків, отриманих за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Голова Зборів: У зв’язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради Товариства пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

•           Нагорнюк Віталій Іванович – голова Наглядової ради;

•           Нагорнюк Галина Василівна – член Наглядової ради;

•           Трунов Олександр Сергійович – член Наглядової ради.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

•           Нагорнюк Віталій Іванович – голова Наглядової ради;

•           Нагорнюк Галина Василівна – член Наглядової ради;

•           Трунов Олександр Сергійович – член Наглядової ради.

 (Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради.

Голова Зборів: До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства» строки надійшли заяви про обрання до Наглядової ради від наступних кандидатів:

•           Нагорнюк Віталій Іванович – член Наглядової ради;

•           Нагорнюк Галина Василівна – член Наглядової ради;

•           Трунов Олександр Сергійович – член Наглядової ради.

У зв’язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства пропонується обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №10.

Результати голосування:

За кандидатуру Нагорнюка Віталія Івановича:

«ЗА» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів.

За кандидатуру Нагорнюк Галини Василівни:

«ЗА» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів.

За кандидатуру Трунова Олександра Сергійовича:

«ЗА» 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

  • Нагорнюк Віталій Іванович – член Наглядової ради;
  • Нагорнюк Галина Василівна – член Наглядової ради;
  • Трунов Олександр Сергійович – член Наглядової ради.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голова Зборів: пропонується не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, не встановлювати розмір їх винагороди.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

12. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Голова Зборів: У зв’язку із закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії Товариства пропонується припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме:

•           Ворожбицька Олена Андріївна – голова Ревiзiйної комiсiї;

•           Трунова Тетяна Василівна – член Ревiзiйної комiсiї;

•           Арес Оксана Олександрівна – член Ревiзiйної комiсiї.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме:

•           Ворожбицька Олена Андріївна – голова Ревiзiйної комiсiї;

•           Трунова Тетяна Василівна – член Ревiзiйної комiсiї;

•           Арес Оксана Олександрівна – член Ревiзiйної комiсiї.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

13. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії.

Голова Зборів: До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства» строки надійшли заяви про обрання до Ревізійної комісії Товариства від наступних кандидатів:

•           Трунова Тетяна Василівна – член Ревiзiйної комiсiї;

•           Ворожбицька Олена Андріївна – член Ревiзiйної комiсiї;

•           Арес Оксана Олександрівна – член Ревiзiйної комiсiї.

У зв’язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства пропонується обрати нових членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №13.

Результати голосування:

За кандидатуру Трунової Тетяни Василівни:

«ЗА» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів.

За кандидатуру Ворожбицької Олени Андріївни:

«ЗА» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів.

За кандидатуру Арес Оксани Олександрівни:

«ЗА» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Ревізійну комісію Товариства обрано у наступному складі:

  • Трунова Тетяна Василівна – член Ревiзiйної комiсiї;
  • Ворожбицька Олена Андріївна – член Ревiзiйної комiсiї;
  • Арес Оксана Олександрівна – член Ревiзiйної комiсiї.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Голова Зборів: пропонується не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, не встановлювати розмір їх винагороди.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

14. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, не встановлювати розмір їх винагороди.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

15. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова Зборів: Пропонується попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 22.04.2015 р. по 22.04.2016 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

15. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 22.04.2015 р. по 22.04.2016 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

16. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Голова Зборів: пропонується надати генеральному директору Товариства Антонюку Олександру Андрійовичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47649437 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч чотириста тридцять сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

16. ВИРІШИЛИ:

Надати генеральному директору Товариства Антонюку Олександру Андрійовичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 22 квітня 2015 року о 10:25.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» оголошуються закритими.

 

 

 

Голова Зборів                                                                                                                      Ш. М. Саад

 

 

 

Секретар Зборів                                                                                                      О. А. Антонюк