Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Антонюк Олександр Андрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   22.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04073 м. Київ вул. Сирецька, буд. 27-А
4. Код за ЄДРПОУ 00416350
5. Міжміський код та телефон, факс (044)468-62-67 (044)468-52-25
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2015
  (дата)
2. Повідомлення 0 0  
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці sbu.emitent.org.ua в мережі Інтернет 22.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Нагорнюк Вiталiй Iванович СН 260447
Залiзничне РУ ГУ МВС України в м. Києвi
95.29887
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення припинити повноваження з 22.04.2015 р. голови Наглядової ради ПАТ "СБУ" Нагорнюка Вiталiя Iвановича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 47649437 простими iменними акцiями Товариства. Нагорнюк Вiталiй Iванович перебував на посадi голови Наглядової ради ПАТ "СБУ" з 16.01.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Нагорнюк Галина Василiвна СО 140915
Залiзничне РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.95168
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення припинити повноваження з 22.04.2015 р. члена Наглядової ради ПАТ "СБУ" Нагорнюк Галини Василiвни. Повноваження особи припинено у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 475838 простими iменними акцiями Товариства. Нагорнюк Галина Василiвна перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ "СБУ" з 16.01.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Трунов Олександр Сергiйович МЕ 941397
ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.38068
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення припинити повноваження з 22.04.2015 р. члена Наглядової ради ПАТ "СБУ" Трунова Олександра Сергiйовича. Повноваження особи припинено у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 190339 простими iменними акцiями Товариства. Трунов Олександр Сергiйович перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ "СБУ" з 16.01.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Ворожбицька Олена Андрiївна СН 396485
Залiзничне РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.26252
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення припинити повноваження з 22.04.2015 р. голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБУ" Ворожбицької Олени Андрiївни. Повноваження особи припинено у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 131259 простими iменними акцiями Товариства. Ворожбицька Олена Андрiївна перебувала на посадi голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБУ" з 16.01.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Трунова Тетяна Василiвна СО 342403
Радянське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.38068
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення припинити повноваження з 22.04.2015 р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБУ" Трунової Тетяни Василiвни. Повноваження особи припинено у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 190339 простими iменними акцiями Товариства. Трунова Тетяна Василiвна перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБУ" з 16.01.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Арес Оксана Олександрiвна ТТ 056593
ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.38068
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення припинити повноваження з 22.04.2015 р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБУ" Арес Оксани Олександрiвни. Повноваження особи припинено у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 190339 простими iменними акцiями Товариства. Арес Оксана Олександрiвна перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБУ" з 16.01.2012 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 обрано Член Наглядової ради Нагорнюк Вiталiй Iванович СН 260447
Залiзничне РУ ГУ МВС України в м. Києвi
95.29887
Зміст інформації:
Загальними зборами ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення обрати з 22.04.2015 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "СБУ" Нагорнюка Вiталiя Iвановича. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 47649437 простими iменними акцiями Товариства. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ «Укргiдроспецбуд». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 обрано Член Наглядової ради Нагорнюк Галина Василiвна СО 140915
Залiзничне РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.95168
Зміст інформації:
Загальними зборами ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення обрати з 22.04.2015 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "СБУ" Нагорнюк Галину Василiвну. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 475838 простими iменними акцiями Товариства. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора ДП «Iнвест-Обухiв»; заступник директора з економiчних питань ПП «Будхолдинг». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 обрано Член Наглядової ради Трунов Олександр Сергiйович МЕ 941397
ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.38068
Зміст інформації:
Загальними зборами ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення обрати з 22.04.2015 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "СБУ" Трунова Олександра Сергiйовича. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 190339 простими iменними акцiями Товариства. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ФОП Трунов О. С. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Трунова Тетяна Василiвна СО 342403
Радянське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.38068
Зміст інформації:
Загальними зборами ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення обрати з 22.04.2015 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБУ" Трунову Тетяну Василiвну. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 190339 простими iменними акцiями Товариства. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ФОП Трунова Т. В.; керiвник Кафе «Дефлер». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Ворожбицька Олена Андрiївна СН 396485
Залiзничне РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.26252
Зміст інформації:
Загальними зборами ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення обрати з 22.04.2015 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБУ" Ворожбицьку Олену Андрiївну. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 131259 простими iменними акцiями Товариства. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: секретар ПАТ «Укргiдроспецбуд». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Арес Оксана Олександрiвна ТТ 056593
ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.38068
Зміст інформації:
Загальними зборами ПАТ "СБУ", якi вiдбулись 22.04.2015 року, прийнято рiшення обрати з 22.04.2015 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБУ" Арес Оксану Олександрiвну. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 190339 простими iменними акцiями Товариства. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Помiчник вiйськового Аташе у посольствi Канади. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Нагорнюк Вiталiй Iванович СН 260447
Залiзничне РУ ГУ МВС України в м. Києвi
95.29887
Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради ПАТ "СБУ", яке вiдбулось 22.04.2015 року (протокол №1 вiд 22.04.2015р.), прийнято рiшення обрати з 22.04.2015 р. на посаду голови Наглядової ради ПАТ "СБУ" Нагорнюка Вiталiя Iвановича. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 47649437 простими iменними акцiями Товариства. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ «Укргiдроспецбуд». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
22.04.2015 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Трунова Тетяна Василiвна СО 342403
Радянське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.38068
Зміст інформації:
Засiданням Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБУ", яке вiдбулось 22.04.2015 року (протокол №1 вiд 22.04.2015р.), прийнято рiшення обрати з 22.04.2015 р. на посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБУ" Трунову Тетяну Василiвну. Особу обрано у зв’язку iз заявою посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини та заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю особа не має. Володiє 190339 простими iменними акцiями Товариства. Особу призначено строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ФОП Трунова Т. В.; керiвник Кафе «Дефлер». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.