Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», код за ЄДРПОУ 00416350, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А (далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», 22 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал), відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче порядком денним:
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів.
16. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 6779 6688
Основні засоби 5299 3906
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 859 1220
Сумарна дебіторська заборгованість 441 560
Грошові кошти та їх еквіваленти 115 396
Нерозподілений прибуток 430 655
Власний капітал 3147 3773
Статутний капітал 2500 2500
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3631 3315
Чистий прибуток (збиток) (226) 632
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50 000 000 50 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 15
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 16 квітня 2015 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 00 хв., закінчення – о 09 год. 45 хв.
Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приймальна):
• до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – генеральний директор Товариства Антонюк Олександр Андрійович, телефон (44) 502-42-42, адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приймальна.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».
Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
Довідки за телефоном (44) 502-42-42.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №53(2057) від 19.03.2015р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Антонюк Олександр Андрійович