Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Протокол №1

річних Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

(код за ЄДРПОУ 00416350)

Дата, час та місце проведення:

22 квітня 2014 року, 10 год. 00 хв., 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал)

 

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 10 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І.: Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 11.03.2014 року) публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових повідомлень 21.03.2014 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №55 (1808) від 21.03.2014 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів, а також інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» проводяться 22 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 11.03.2014 року), генеральним директором Товариства був укладений договір №РК-34/14 від 24 березня 2014 року з Депозитарною установою – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АЕ №286546, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013р., строк дії з 12.10.2013р. необмежений (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій Реєстраційної комісії.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 11.03.2014 року), було створено реєстраційну комісію у складі 3-х осіб – представників Депозитарної установи: Саад Шаді Мухамед (голова Комісії), Руденко Катерина Богданівна, Салімова Лєйля Талятівна (члени Комісії).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 15 квітня 2014 року.

Товариство є емітентом 50 000 000 (п’ятдесяти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 05 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 15 квітня 2014 року є 407 (чотириста сім) акціонерів.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Сааду Шаді Мухамеду.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонера та їх представника, яким сукупно належить 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) простих іменних акцій Товариства і, відповідно, 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів на Зборах, що складає 95,30 (дев’яносто п’ять цілих тридцять сотих) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 11.03.2014 року) та умов договору №РК-34/14 від 24 березня 2014 року, Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» оголошуються відкритими.

Голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», призначених на 22 квітня 2014 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.

12. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

 

Інших пропозицій від акціонерів щодо доповнень питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Генеральний директор Товариства О. А. Антонюк запропонував прийняти таке рішення:

Передати повноваження лічильної комісії Депозитарній установі – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АЕ №286546, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013р., строк дії з 12.10.2013р. необмежений). Затвердити договір №ЛК-35/14 від 24 березня 2014 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії Депозитарній установі – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АЕ №286546, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013р., строк дії з 12.10.2013р. необмежений). Затвердити договір №ЛК-35/14 від 24 березня 2014 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Представник ТОВ «ГРАД-ЦП» Саад Ш. М. запропонував обрати лічильну комісію у складі представників Депозитарної установи – Саада Шаді Мухамеда (голова Лічильної комісії), Салімової Лєйлі Талятівни та Руденко Катерини Богданівни (члени Лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі представників Депозитарної установи – Саада Шаді Мухамеда (голова Лічильної комісії), Салімової Лєйлі Талятівни та Руденко Катерини Богданівни (члени Лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор Товариства Антонюк О. А запропонував обрати головою Зборів Нагорнюка Віталія Івановича, секретарем Зборів – Антонюка Олександра Андрійовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Зборів Нагорнюка Віталія Івановича, Секретарем Зборів – Антонюка Олександра Андрійовича.

(Протокол про підсумки голосування додається)

 

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Голова Зборів: Слово надається генеральному директору Товариства Антонюку О. А.

Генеральний директор Товариства: Дозвольте мені як керівнику прозвітуватись перед вами про фінансово-господарську діяльність товариства за минулий рік.

Основним видом діяльності Товариства в 2013 році було здавання в оренду нерухомого майна і надання складських послуг.

В 2013 році на підприємстві працювало 16 чоловік. Середньомісячна заробітна плата цих працівників становила 1173.00 гривень. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

За 2013 рік отримано дохід від оренди, надання складських послуг в сумі 2300 тис. грн.

Матеріальні витрати становлять 58 тис. грн. Це значною мірою пов’язано з тим, що основні засоби мають високий ступінь зносу, застаріли фізично і морально і потребують значних матеріальних затрат на проведення поточних та капітальних ремонтів.

Інші витрати:

Витрати на оплату праці - 226 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи - 82 тис. грн.

Амортизація - 383 тис. грн.

Інші операційні витрати - 403 тис. грн.

Протягом 2013 року підприємство сплатило до бюджету 393 тис. грн. податків та обов’язкових платежів, в т. ч.:

1.         Податок на землю - 224 тис. грн.,

2.         Прибутковий податок - 39 тис. грн.,

3.         Податок на прибуток – 130 тис. грн.

Для поліпшення фінансового стану проводиться робота по погашенню дебіторської заборгованості.

Станом на 01.01.2013 р. дебіторська заборгованість становила 81 тис. грн., кредиторська заборгованість становила 4 тис. грн.

В 2013 році було введено в експлуатацію три складських приміщення.

В 2014 році плануємо збільшити обсяг надання складських послуг за рахунок збільшення площі складування та удосконалення складських приміщень. Проводяться роботи по оновленню машино-тракторного парку для надання послуг по перевезенню. Велику увагу плануємо приділити пошуку нових партнерів.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Виступив голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І., який доповів наступне.

Протягом звітного періоду Наглядова рада в повній мірі виконувала свої обов’язки, визначені Статутом Товариства.

Наглядовою радою протягом 2013 року приймалися рішення про вчинення значних правочинів Товариства у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Робота органу велась згідно Статуту та чинного законодавства. Порушень в роботі Наглядової ради Товариства не виявлено.

Генеральний директор Товариства Антонюк О. А. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Звіт Ревізійної комісії Товариства зачитав генеральний директор Товариства Антонюк Олександр Андрійович, який доповів наступне.

Ревізійна комісія в своїй роботі керується Статутом Товариства.

За звітний період Ревізійна комісія проводила перевірки дотримання фінансової дисципліни, правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності. При перевірках порушень не виявлено.

Показники діяльності Товариства, наведені в звіті виконавчого органу, відповідають показникам балансу підприємства. При складанні балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2013 рік порушень не виявлено.

Генеральний директор Товариства Антонюк О. А. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Виступив генеральний директор Товариства Антонюк О. А., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік на основі відомостей, викладених у звітах виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Виступив генеральний директор Товариства Антонюк О. А., який запропонував розподілити прибуток і збитки Товариства за 2013 рік наступним чином:

1. Дивіденди не виплачувати;

2. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2013 році.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Розподілити прибуток і збитки Товариства за 2013 рік наступним чином:

1. Дивіденди не виплачувати;

2. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2013 році.

 (Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Виступив генеральний директор Товариства Антонюк О. А., який повідомив присутніх про зміни в законодавстві, у зв’язку з чим необхідно внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Рішення приймається більш ніж ¾ голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш ніж ¾ голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10. ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.

Виступив генеральний директор Товариства Антонюк О. А., який запропонував надати повноваження Голові та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження Голові та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Виступив голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І., який запропонував надати повноваження генеральному директору Товариства Антонюку Олександру Андрійовичу або уповноваженим ним особам за довіреністю вчинити всі дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та надати доручення на право оформлення всіх необхідних документів та їх підписання від імені Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 650 377 (сорок сім мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч триста сімдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження генеральному директору Товариства Антонюку Олександру Андрійовичу або уповноваженим ним особам за довіреністю вчинити всі дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та надати доручення на право оформлення всіх необхідних документів та їх підписання від імені Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 22 квітня 2014 року о 10:20.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» оголошуються закритими.

 

 

 

Голова Зборів                                                                                                                      В. І. Нагорнюк

 

 

 

Секретар Зборів                                                                                                      О. А. Антонюк