Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Антонюк Олександр Андрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00416350

4. Місцезнаходження

04073, м. Київ, Подiльський р-н, вул. Сирецька, буд. 27-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)468-62-67, (044)468-52-25

6. Електронна поштова адреса

sbu@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 82(1835)

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

sbu.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

1. "н/д" - означає "немає даних".
2. Вказання в текстi звiту дати "01.01.1900" означає, що подiї не вiдбувалось.
3. Товаритсво не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
4. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
5. Товариство не користується послугами рейтингового агенства.
6. 28.11.2013р. Товариством опублiковано повiдомленя про несвоечасне розкриття особливої iнформацiї в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв. Розмiщення даної iнформацiї в роздiлi "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" неможливе у зв'язку з технiчними особливостями програмного забезпечення.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АГ №990343

3. Дата проведення державної реєстрації

14.12.1998

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

2500000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

16

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

42.99 Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у.

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;

52.10 Складське господарство.

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Київське вiддiлення №2 АТ «Дельта Банк»

2) МФО банку

380236

3) поточний рахунок

26005002007998

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

н/д

5) МФО банку

н/д

6) поточний рахунок

н/д

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.01.1900

01.01.1900

н/д

Опис

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по м.Києву

19030825

01032Україна м. Київ б-р Т. Шевченка, буд. 50-Г

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нагорнюк Вiталiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вiйськова академiя ППО сухопутних вiйськ, 1989 р., «Командно-штабна, оперативно-тактична вiйськ ППО», офiцер з вищою вiйськовою освiтою

6) стаж керівної роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Правлiння ЗАТ «Фiрма «Укргiдроспецбуд».

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.01.2012, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
Голова Правлiння ПАТ «Укргiдроспецбуд».
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нагорнюк Галина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Полтавський кооперативний iнститут, 1980 р., «товарознавство i органiзацiя торгiвлi пром. товарами», товарознавець вищої квалiфiкацiї

6) стаж керівної роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора ДП «Iнвест-Обухiв».

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.01.2012, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
Заступник директора з економiчних питань ПП «Будхолдинг».
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трунов Олександр Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Укзбекський державний iнститут фiзичної культури, тренер легкої атлетики

6) стаж керівної роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.01.2012, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
ФОП Трунов, ПП «Будхолдинг».
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ворожбицька Олена Андрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Середня, Київська середня школа №36, 1970 рiк

6) стаж керівної роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.01.2012, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
ПАТ «Укргiдроспецбуд», секретар.
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трунова Тетяна Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Середня спецiальна, Київський технiкум готельного господартсва, iнструктор iноземного туризму

6) стаж керівної роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.01.2012, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
ФОП Трунова, керiвник кафе «Дефлер».
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Арес Оксана Олександрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1986

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

8) дата обрання та термін, на який обрано

16.01.2012, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
Посольство Канади, помiчник вiйськового Аташе.
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Антонюк Олександр Андрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1961

5) освіта**

н/д

6) стаж керівної роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник генерального директора ПАТ «СБУ».

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.11.2013, 5 рокiв

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була призначена Наглядовою радою Товариства (протокол №3 вiд 18 листопада 2013 року).
Винагорода виплачується згiдно штатного розпису.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кур'ян Нiна Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут»

6) стаж керівної роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер Нацiонального Технiчного Унiверситету України «КПI».

8) дата обрання та термін, на який обрано

22.05.2012, до припинення повноважень

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була призначена Наказом генерального директора №18-к вiд 22.05.2012 р.
Винагорода виплачується згiдно штатного розпису.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

Нагорнюк Вiталiй Iванович

Н/д

 

47649437

95.2989

47649437

0

0

0

Член Наглядової ради

Нагорнюк Галина Василiвна

Н/д

 

475838

0.9516

475838

0

0

0

Член Наглядової ради

Трунов Олександр Сергiйович

Н/д

 

190339

0.3807

190339

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Ворожбицька Олена Андрiївна

Н/д

 

131259

0.2625

131259

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Трунова Тетяна Василiвна

Н/д

 

190339

0.3807

190339

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Арес Оксана Олександрiвна

Н/д

 

190339

0.3807

190339

0

0

0

Усього

48827551

97.6551

48827551

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Нагорнюк Вiталiй Iванович

Н/д

 

47649437

95.2989

47649437

0

0

0

Усього

47649437

95.2989

47649437

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

28.03.2013

Кворум зборів**

95.5663

Опис

Порядок денний:
1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу, затвердження договору зi зберiгачем про надання послуг iз забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лiчильної комiсiї.
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв
4. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
9. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк та план розподiлу прибутку на 2013 рiк.
По всiм питанням порядку денного рiшення було прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Зборах.

 

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №1 вiд 22.04.2014р.) було прийнято рiшення дивiденди не виплачувати. Збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в 2013 роцi.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ б-р. Л. Українки, буд. 34 (лiтера А), офiс 408

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286546

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)585-71-20

Факс

(044)585-71-20

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Мiж ТОВ "ГРАД-ЦП" та ПАТ "СБУ" укладено договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах Е-6-2010 вiд 30.08.2010 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

н/д

Опис

Мiж ПАТ "НДУ" та ПАТ "СБУ" був укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ»

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

32205930

Місцезнаходження

04209 Україна м. Київ Оболонський р-н м. Київ вул. Героїв Днiпра, 41

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№3090

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 501 26 41

Факс

(044) 501 26 41

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 01.11.2017 р.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.09.2012

158/1/12

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000083505

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

50000000

2500000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 25 квiтня 2012 року, було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Мета додаткової емiсiї: оновлення основних фондiв, змiцнення матерiально-технiчної бази та поповнення обiгових коштiв для забезпечення статутної дiяльностi Товариства збiльшити розмiр статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом приватного (закритого) розмiщення простих iменних акцiй.

 

 

XI. Опис бізнесу

До грудня 1998 року товариство дiяло, як державне госпрозрахункове пiдприємство пiд назвою "Київське державне госпрозрахункове спецiалiзоване управлiння". За наказом ФДМУ по м. Києву та Київськiй обл. вiд 04.12.1998 року 1507 розпочато корпоратизацiю пiдприємства шляхом його перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство та подальшої його приватизацiї. Державна реєстрацiя ВАТ "Спецiалiзоване будiвельне управлiння" вiдбулась 14.12.1998р. у Подiльськiй райдержадмiнiстрацiї м. Києва (вiд 14.12.1998р. 387). Приватизацiю здiйснено згiдно з уточненим планом розмiщення акцiй ВАТ "СБУ", затвердженого наказом ФДМУ вiд 15.06.1999р. 349. Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" 09 червня 2010року. було прийнято рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 16.01.2012р.) було прийнято рiшення про змiну найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ".

 

Органiзацiйну структуру Товариства складають наступнi пiдроздiли:- прорабська дiльниця 1 (в т.ч. механiчна та зварювальна майстерня);- прорабська дiльниця 2 (в т.ч. столярна майстерня);- вiддiл Головного механiка (в т.ч. дiльниця з ремонту будiвельної технiки та автотранспорту);- бухгалтерiя. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №2 вiд 25.04.2012р.) було прийнято рiшення про припинення дочiрнього пiдприємства «БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ I АВТОСЕРВIС» шляхом реорганiзацiї через перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ I АВТОСЕРВIС».

 

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду(осiб) - 18; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 16; Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2; Фонд оплати працi - усього (тис. грн.) - 225236,33. Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року.

 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань.

 

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiїї не надходили.

 

Облiкова полiтика пiдприємства ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996 - ХIУ i "Положеннями бухгалтерського облiку" (ПБО), наказом Мiнфiну України "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку" i "Iнструкцiї про його застосування" вiд 30.09.99р. №291. Бухгалтерський облiк ведеться за Мiжнародною системою стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО). Фiнансова звiтнiсть до НКЦПФР пiдготовлена за методичними рекомендацiями, затвердженими Рiшеннями ДКЦПФР та вiдповiдає вимогам МСБО i надається у форматi, що визначений НП(С)БО. Основнi засоби у звiтностi вiдображено за балансовою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Нарахування амортизацiї провадиться методом лiнiйного зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя на МШП нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання. До складу запасiв включаються: - сировина, основнi та допомiжнi матерiали; - придбанi напiвфабрикати та комплектуючi; - паливно-мастильнi матерiали; - запаснi частини; - незавершене виробництво та готова продукцiя; - товари, що придбанi для подальшої реалiзацiї. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасiв облiковується за методом ФIФО. Дебiторська заборгованiсть визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.

 

Основним видом дiяльностi Товариства є будiвельно-монтажнi роботи та оренда будiвельної технiки. Ринком збуту продукцiї (послуг) товариства є будiвельна галузь, галузь виноробної промисловостi.Основними клiєнтами (замовниками) є будiвельно-монтажнi та пiдряднi органiзацiї, промисловi пiдприємства, пiдприємства приватного сектору, пiдприємства виноробної промисловостi тощо. Товариство не має залежностi вiд сезонних змiн. Ризики в дiяльностi Товариства, що прямо впливають на дiяльнiсть Товариства, вiдсутнi.

 

У 2011 роцi списано повнiстю проамортизованi та непридатнi для подальшого використання основнi засоби i придбано будiвлю складу арочного типу на суму 27552,00 грн. у ТОВ "ЗооСвiт ЛКК".

 

Правочини не укладались.

 

Майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження товариства. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. У 2011 роцi продано транспортнi засоби, що були на балансi, та придбано нежиле примiщення- будiвля складу аркового типу площею 540,20кв.м, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Сирецька, 27-А. Володiння основними засобами здiйснюється на правах власностi, постiйно. Обтяження на майно не накладались.

 

Серед основних проблем, якi впливають на успiшнiсть господарської дiяльностi пiдприємства впливають наступнi:- ринковi реформи та постiйнi змiни законодавчої бази;- суттєвий податковий тиск;- недостатня кiлькiсть платоспроможних замовникiв;- застарiле обладнання для забезпечення основного виробництва та надання якiсних послуг та нестача оборотних коштiв для введення в дiю нових потужностей та нарощення обсягiв виробництва;- необхiднiсть застосування нових виробничих технологiй.

 

За звiтний перiод штрафнi санкцiї не накладались.

 

Фiнансування розвитку пiдприємства здiйснюється за власнi кошти. Кредитами банку та iнвестицiями Товариство не користується.

 

Своєчасно невиконаних на кiнець 2013 року договорiв пiдприємство не має.

 

Економiчна криза, що розпочалась у 2008 роцi, створює додатковi перепони на шляху розвитку пiдприємства.

 

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

 

Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не було учасником судових справ.

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 25 квiтня 2012 року, було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Мета додаткової емiсiї: оновлення основних фондiв, змiцнення матерiально-технiчної бази та поповнення обiгових коштiв для забезпечення статутної дiяльностi Товариства збiльшити розмiр статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом приватного (закритого) розмiщення простих iменних акцiй.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

547

4376

0

0

547

4376

будівлі та споруди

455

3587

0

0

455

3587

машини та обладнання

80

461

0

0

80

461

транспортні засоби

12

311

0

0

12

311

інші

0

17

0

0

0

17

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

547

4376

0

0

547

4376

Опис

Н/д

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

3373.2

2743.4

Статутний капітал (тис. грн.)

2500

2500

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2500

2500

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Всього чистi активи на 31.12.2013р. - 3 373,2 тис. грн.
Сума зареєстрованого капiталу на 31.12.2013р. 2 500,0 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв ПАТ «СБУ» станом на 31.12.2013р. є бiльшою вiд розмiру його зареєстрованого капiталу станом на 31.12.2013р., що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

64.5

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

1511

X

X

Інші зобов'язання

X

3250.6

X

X

Усього зобов'язань

X

3315.1

X

X

Опис:

Н/д

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.02.2013

15.02.2013

Відомості про проведення загальних зборів

20.02.2013

20.02.2013

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

18.11.2013

28.11.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.11.2013

28.11.2013

Спростування

31.12.2013

08.01.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32205930

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 3090, 26.12.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

н/д

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Керiвництво ПАТ «СБУ»
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
про фiнансовий стан
Публiчне акцiонерне товариство «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ»
станом за 2013 рiк
Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ»
- Код за ЄДРПОУ - 00416350
- Мiсцезнаходження – 04073, м.Київ, вул. Сирецька, будинок 27-А
- Данi про державну реєстрацiю – державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi товариства було здiйснено Подiльською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 14.12.1998 року.
- Запис № 1 071 120 0000 025077 вiд 18.09.2008р.
- Середньоспискова чисельнiсть спiвробiтникiв станом на 31.12.2013р. - 16 чол.
- Основнi види дiяльностi згiдно Довiдки з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України:
- 42.99 Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у. (основний);
- 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель;
- 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
- 52.10 Складське господарство;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Наявнiсть зареєстрованих вiдокремлених пiдроздiлiв без вiдокремленого балансу: немає.
Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ «СБУ» у перiодi, що перевiрявся, були наступнi посадовi особи:
Керiвник – Антонюк Олександр Андрiйович.
Основнi данi про аудитора (аудиторську фiрму)
Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС – АУДИТ».
2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ»
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32205930
Дата державної реєстрацiї 23.10.2002р.
Орган, що здiйснив реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41
Телефон (факс) (044) 501 26 41
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 01.11.2017 р.
Директор Красiльнiков Костянтин Рудольфович
Сертифiкат аудитора Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2017 р.

Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв ПАТ «СБУ»:
- Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року (форма № 1-м);
- звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк (форма № 2-м).
Для перевiрки також були наданi:
- Установчi i реєстрацiйнi документи Товариства;
- Регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2013 рiк; первиннi документи;
- Iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки.
Опис обсягу аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка спланована та проведена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» та рiшення № 197 вiд 06.07.2002р. (iз змiнами та доповненнями) та Положення про порядок здiйснення емiсiї облiгацiй пiдприємств та їх обiгу, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.07.2003 р. № 322.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашим обов’язком є надання висновку стосовно фiнансового стану та зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок.
Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку.
Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому
На нашу думку Товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ «СБУ», станом на кiнець останнього дня звiтного перiоду 2013 рiк.
Перевiркою встановлено, що бухгалтерський облiк ПАТ «СБУ», вiвся згiдно з Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999р. зi змiнами та доповненнями, Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Стан бухгалтерського облiку на товариствi задовiльний. Облiк ведеться за допомогою узагальнення в регiстрах бухгалтерського облiку методом подвiйного запису iнформацiї про наявнiсть i рух активiв, капiталу, зобов’язань i фактiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства. В перiодi, що перевiрявся, Товариство здiйснювало бухгалтерський облiк у вiдповiдностi з «Планом рахункiв облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй», затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року за №291.
Порядок та складання звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та iншим нормативним актам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складалась своєчасно.
Розкриття iнформацiї за видами активiв та зобов’язань
Необоротнi активи.
Станом на 31.12.2013р. за даними облiку необоротнi активи Товариства складаються з нематерiальних активiв залишкова вартiсть яких 0,0 тис. грн., незавершених капiтальних iнвестицiй у сумi 549,8 тис. грн., основних засобiв залишкова вартiсть яких 3 905,9 тис. грн. Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000р. № 92 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдає П(С)БО 7 «Основнi засоби» та обранiй облiковiй полiтицi пiдприємства i здiйснюється у бухгалтерському облiку з використанням прямолiнiйного методу нарахування у вiдповiдностi до положень наказу про облiкову полiтику та вимог Роздiлу III Податкового кодексу України.
Станом на 31.12.2013р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 0,0 тис. грн.
Оборотнi активи.
Товариство визначає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Загальна вартiсть запасiв Товариства станом на 31.12.2013р. становить 1 219,6 тис. грн., з них:
- Виробничi запаси - 1 219,6 тис. грн.;
- Незавершене виробництво - 0,0 тис. грн.;
- Готова продукцiя - 0,0 тис. грн.;
- Товари - 0,0 тис. грн.
Методи оцiнки запасiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi з П(С)БО – 9 “Запаси” та згiдно прийнятої облiкової полiтики. Бухгалтерський облiк вищезазначених засобiв вiдповiдає вимогам та нормам П(С)БО – 9 “Запаси”. Перевiркою правильностi ведення облiку придбання, руху, реалiзацiї та списання запасiв порушень не встановлено.
Фiнансовi iнвестицiї Товариства первiсно оцiнювались та вiдображались у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Облiк фiнансових iнвестицiй у Товариствi в цiлому вiдповiдає П(С)БО № 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000 р. № 91. Поточнi фiнансовi iнвестицiй станом на 31.12.2013р. Товариством не облiковуються, що вiдображено в рядку Балансу «Поточнi фiнансовi iнвестицiї».
Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.99р. № 237 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Станом на 31.12.2013р. дебiторська заборгованiсть становить:
- За продукцiю, роботи, товари, послуги – 39,7 тис. грн.;
- За виданими авансами – 0,0 тис. грн.;
- З бюджетом – 299,9 тис. грн.;
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 219,9 тис. грн.
Поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, роботи, товари, послуги Товариство включає до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно обраної облiкової полiтики величину резерву сумнiвних боргiв Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. У перевiряємому перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Наявностi дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Порушень в веденнi облiку розрахункiв з дебiторами перевiркою не встановлено. Поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються.
Iншi оборотнi активи – 57,8 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв – 0,0 тис. грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2013р. складають 395,7 тис. грн.
Облiк, визнання та оцiнка зобов'язань на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. № 20 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики.
Станом на 31.12.2013р. поточнi зобов'язання ПАТ «СБУ» складають 3 315,1 тис. грн., у т.ч.:
- iншi поточнi зобов'язання – 3 243,3 тис. грн.;
- короткостроковi кредити банкiв – 0,0 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги – 7,3 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом – 64,5 тис. грн.;
- за розрахунками зi страхуванням – 0,0 тис. грн.;
- з оплати працi – 0,0 тис. грн.;
- за одержаними авансами – 0,0 тис. грн.;
- поточнi забезпечення – 0,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2013р. довгостроковi зобов’язання у Товариства не облiковуються.
Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку
Чистий прибуток за 2013 рiк складає 632,3 тис. грн.
Облiк, признання та оцiнка доходiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 «Доходи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999р. № 290 та облiкової полiтики пiдприємства.
Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї ПАТ «СБУ» за 2013 рiк складає 2 300,3 тис. грн., iншi операцiйнi доходи – 5,4 тис. грн., iншi доходи – 1,9 тис. грн.
Облiк витрат в ПАТ «СБУ» ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.99р. № 318.
За даними бухгалтерського облiку та звiтностi загальна сума витрат ПАТ «СБУ» за 2013 рiк складає – 1 545,6 тис. грн., у т.ч. iншi операцiйнi витрати – 1 545,6 тис. грн., адмiнiстративнi витрати – 0,0 тис. грн., витрати на збут – 0,0 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 0,0 тис. грн., фiнансовi витрати – 0,0 тис. грн. та iншi витрати – 0,0 тис. грн. Надзвичайних доходiв, доходiв за бартерними операцiями пiдприємство не має.

Вiдповiднiсть показникiв розмiру i структури капiталу
Наведенi вiдомостi пiдтверджуються ПП «Аудиторська фiрма «СЕРВIС – АУДИТ» в повному обсязi на пiдставi наданих та перевiрених первинних документiв Товариства.
Станом на 31.12.2013р. вартiсть власного капiталу Товариства становить 3 373,2 тис. грн., в т.ч.:
Зареєстрований капiтал – 2 500,0 тис. грн. Додатковий капiтал – 195,8 тис. грн. Резервний капiтал – 22,0 тис. грн. Неоплачений капiтал вiдсутнiй. Нерозподiлений прибуток – 655,4 тис. грн. Всього, станом на 31.12.2013р. розмiр власного капiталу Товариства становить 3 373,2 тис. грн.
Показники розмiру i структури власного капiталу вiдповiдають вимогам чинного законодавства України.
Вартiсть чистих активiв
Перевiркою вартостi чистих активiв на звiтну дату встановлено наступне:
- загальна вартiсть активiв Пiдприємства на 31.12.2013р. становить 6 688,3 тис. грн.
- загальна вартiсть зобов’язань Пiдприємства становить 3 315,1 тис. грн.
Всього чистi активи на 31.12.2013р. - 3 373,2 тис. грн.
Сума зареєстрованого капiталу на 31.12.2013р. 2 500,0 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв ПАТ «СБУ» станом на 31.12.2013р. є бiльшою вiд розмiру його зареєстрованого капiталу станом на 31.12.2013р., що вiдповiдає вимогам ст.144 Цивiльного кодексу України.
Заключнi висновки
Аудитором розглянутi та перевiренi звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2013р., регiстри аналiтичного i синтетичного облiку Товариства. Результати проведеної аудиторської перевiрки й аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi Товариства дають можливiсть зробити наступнi висновки:
Отримана при перевiрцi ПАТ «СБУ» iнформацiя дає в цiлому повне вiдображення складу активiв i пасивiв суб'єкта господарської дiяльностi, що перевiрявся, за результатами операцiй з 01.01.2013р. по 31.12.2013р., вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2013р. Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство здiйснювало свою господарську дiяльнiсть у цiлому вiдповiдно до чинного законодавства України.
Звiтнiсть Товариства базується на реальних облiкових даних, подає реальну iнформацiю про Товариство, належним чином складена i не потребує уточнень та виправлень.
ПП «Аудиторська фiрма "СЕРВIС – АУДИТ" пiдтверджує, що фiнансовi звiти у всiх iстотних аспектах повно i достовiрно подає фiнансову iнформацiю про ПАТ «СБУ» станом на 31.12.2013 року згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi.
Завiрена звiтнiсть додається.

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 191/П вiд 17.12.2013р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 17.03.2014р. – 22.04.2014р
Директор ПП «АФ СЕРВIС – АУДИТ» ______________ Красiльнiков К.Р.
«22» квiтня 2014р.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

3

2

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Зберiгач ТОВ "ГРАД-ЦП", лiцензiя АВ №533951 вiд 20.05.2010р.

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi Збори у звiтному перiодi не проводились.

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Н/д

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Н/д

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Н/д

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

Територія

Подільський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у.

за КВЕД

42.99

Середня кількість працівників

16

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

04073, Україна, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27 А

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

549.8

0

Основні засоби:

1010

463.4

3905.9

0

первісна вартість

1011

556.2

4381.2

0

знос

1012

92.8

475.3

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

463.4

4455.7

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

3376.4

1219.6

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

81.3

39.7

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

303.2

299.9

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

417.6

219.9

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

41.2

395.7

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

58.0

57.8

0

Усього за розділом II

1195

4277.7

2232.6

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

4741.1

6688.3

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2500.0

2500.0

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

195.8

195.8

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

22.0

22.0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

25.6

655.4

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

2743.4

3373.2

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

4.3

7.3

0

за розрахунками з бюджетом

1620

46.2

64.5

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

22.2

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

7.2

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1917.8

3243.3

0

Усього за розділом IІІ

1695

1997.7

3315.1

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

4741.1

6688.3

0

 

Примітки

н/д

Керівник

Антонюк О. А.

Головний бухгалтер

Сiмакова Т. В.


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2300.3

307.5

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

5.4

27.0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 0 )

( 0 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 1545.6 )

( 367.4 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

1.9

0.8

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


762.0


-32.1

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

129.7

71.2

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


632.3


-103.3

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2307.6

335.3

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

0

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

0

0

Разом

2550

1545.6

367.4

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

50000000

50000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

50000000

50000000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

н/д

Керівник

Антонюк О. А.

Головний бухгалтер

Сiмакова Т. В.


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


2689


793

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

122

479

Надходження від повернення авансів

3020

1

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

6

3

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 414 )


( 1467 )

Праці

3105

( 192 )

( 140 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 94 )

( 69 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 401 )

( 240 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 401 )

( 240 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 2373 )

( 3101 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 1024 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 859 )

( 19 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1158

-4784

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

1511

2563

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

1511

2563

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

2258

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

2258

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

353

37

Залишок коштів на початок року

3405

41

4

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

395

41

 

Примітки

н/д

Керівник

Антонюк О. А.

Головний бухгалтер

Кур'ян Н. А.

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

1900 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

н/д

Керівник

н/д

Головний бухгалтер

н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

2500

0

196

22

25

0

0

2743

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

2500

0

196

22

25

0

0

2743

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

630

0

0

630

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

630

0

0

630

Залишок на кінець року

4300

2500

0

196

22

655

0

0

3373

 

Примітки

н/д

Керівник

Антонюк О. А.

Головний бухгалтер

Кур'ян Н. А.

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

н/д

Продовження тексту приміток

н/д

Продовження тексту приміток

н/д

Продовження тексту приміток

н/д