Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

 

Протокол №3

позачергових Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

(код за ЄДРПОУ 00416350)

 

Дата, час та місце проведення:

12 жовтня 2012 року, 10 год. 00 хв., 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал)

 

Позачергові Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 10 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових повідомлень 11.09.2012 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №169 (1422) від 06.09.2012 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів. В подальшому в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №188 (1442) від 03.10.2012 року було опубліковано оголошення про виправлення технічної помилки в публікації про скликання Зборів (щодо дати прийняття Наглядовою радою рішення про скликання Зборів). Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» проводяться 12 жовтня 2012 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №4/12 від 04.09.2012 року), генеральним директором Товариства був укладений договір №ІК-83/12 від 25 вересня 2012 року зі зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій реєстраційної комісії.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №4/12 від 04.09.2012 року), було створено реєстраційну комісію у складі 3-х осіб – представників зберігача: Саад Шаді Мухамед (голова Комісії), Єфремов Всеволод Юрійович, Салімова Лєйля Талятівна (члени Комісії).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 08 жовтня 2012 року.

Товариство є емітентом 4 832 400 (чотирьох мільйонів восьмиста тридцяти двох тисяч чотирьохста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 05 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 08 жовтня 2012 року є 407 (чотириста сім) акціонерів.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові реєстраційної комісії Сааду Шаді Мухамеду.

Голова Реєстраційної комісії Саад Шаді Мухамед: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонери та їх представники, яким сукупно належить 3 756 129 (три мільйони сімсот п’ятдесят шість тисяч сто двадцять дев’ять) прості іменні акції Товариства і, відповідно, 3 756 129 (три мільйони сімсот п’ятдесят шість тисяч сто двадцять дев’ять) голоси на Зборах, що складає 77,7280 (сімдесят сім цілих сім тисяч двісті вісімдесят десятитисячних) відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №4/12 від 04.09.2012 року) та умов договору №ІК-83/12 від 25 вересня 2012 року, реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

Позачергові Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» оголошуються відкритими.

Голосування проводиться бюлетенями для голосування за принципом «одна акція – один голос».

Голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», призначених на 12 жовтня 2012 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

6. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Генеральний директор Товариства Кур`ян І. М. запропонував прийняти таке рішення:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-84/12 від 25 вересня 2012 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 756 129 (три мільйони сімсот п’ятдесят шість тисяч сто двадцять дев’ять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-84/12 від 25 вересня 2012 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Представник ТОВ «ГРАД-ЦП» Саад Ш. М. запропонував обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Саада Шаді Мухамеда (голова лічильної комісії), Єфремова Всеволода Юрійовича, Салімової Лєйлі Талятівни (члени лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 756 129 (три мільйони сімсот п’ятдесят шість тисяч сто двадцять дев’ять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Саада Шаді Мухамеда (голова лічильної комісії), Єфремова Всеволода Юрійовича, Салімової Лєйлі Талятівни (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор Товариства Кур`ян І. М. запропонував обрати головою Зборів Нагорнюка Віталія Івановича, секретарем Зборів – Кур`яна Ігоря Миколайовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 756 129 (три мільйони сімсот п’ятдесят шість тисяч сто двадцять дев’ять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Нагорнюка Віталія Івановича, секретарем Зборів – Кур`яна Ігоря Миколайовича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити іменними бюлетенями для голосування, форма та текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 756 129 (три мільйони сімсот п’ятдесят шість тисяч сто двадцять дев’ять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити іменними бюлетенями для голосування, форма та текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Генеральний директор Товариства Кур`ян І. М. запропонував внести зміни до Статуту Товариства, що зокрема пов’язані зі збільшенням Статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Генеральний директор Товариства Кур`ян І. М. також запропонував надати повноваження голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту публічного акціонерного товариства «Спеціалізоване будівельне управління» від імені акціонерів Товариства.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 756 129 (три мільйони сімсот п’ятдесят шість тисяч сто двадцять дев’ять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
5. ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства, зокрема пов’язані зі збільшенням Статутного капіталу Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту публічного акціонерного товариства «Спеціалізоване будівельне управління» від імені акціонерів Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І. запропонував надати повноваження генеральному директору Товариства Кур’яну Ігорю Миколайовичу вчинити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Голосування проводиться бюлетенем №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 756 129 (три мільйони сімсот п’ятдесят шість тисяч сто двадцять дев’ять) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Доручити та надати повноваження генеральному директору Товариства Кур’яну Ігорю Миколайовичу вчинити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту, надати генеральному директору Товариства Кур’яну Ігорю Миколайовичу право оформлення всіх необхідних документів та їх підписання від імені Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 12 жовтня 2012 року о 10:10.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» оголошуються закритими.

 

Голова Зборів                                                                                                                                В. І. Нагорнюк

 

Секретар Зборів                                                                                                                           І. М. Кур`ян