Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»,код за ЄДРПОУ 00416350, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А (далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», 22 квітня 2014 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал), відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче порядком денним:
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
11. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства. 
12. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 6688 4929
Основні засоби 3906 462
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1220 3585
Сумарна дебіторська заборгованість 560 840
Грошові кошти та їх еквіваленти 396 41
Нерозподілений прибуток 655 49
Власний капітал 3773 2767
Статутний капітал 2500 2500
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 3315 2163
Чистий прибуток (збиток) 632 189
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50 000 000 50 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 10
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 15 квітня 2014 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 00 хв., закінчення – о 09 год. 45 хв.
Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приймальна):
•до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
•у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – генеральний директор Товариства Антонюк Олександр Андрійович, телефон (44) 502-42-42, адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приймальна.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».
Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
Довідки за телефоном (44) 502-42-42.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №55(1808) від 21.03.2014р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Антонюк Олександр Андрійович