Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Кур'ян Iгор Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

00416350

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

04073, м. Київ, Подiльський р-н, вул. Сирецька, буд. 27-А

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(044)468-62-67, (044)468-52-25

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

sbu@emitent.org.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №83(1587)

 

30.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

sbu.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

29.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

30. Примітки

1. При наявностi в роздiлах звiту дати "01.01.1900", мається на увазi, що дана подiя не вiдбувалась. Вказання даної дати викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

2. Кiлькiсть акцiй, що належить засновникам (роздiл «Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)»), вказана станом на дату первинної державної реєстрацiї.

3. «Н/д» означає «немає даних».

4. 21.08.2012р. Товариством опублiковано повiдомленя про несвоечасне розкриття особливої iнформацiї в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв. Розмiщення даної iнформацiї в роздiлi "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" неможливе у зв'язку з технiчними особливостями програмного забезпечення.

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "СБУ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

04073

3.1.5. Область, район

м. Київ, Подільський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Сирецька, буд. 27-А

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ №427221

3.2.2. Дата державної реєстрації

14.12.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Подiльська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

2500000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

2500000.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ «Дельта Банк»

3.3.2. МФО банку

380236

3.3.3. Поточний рахунок

26005002007998

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

Н/д

 

3.3.5. МФО банку

 

Н/д

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

Н/д

 

 

3.4. Основні види діяльності

42.99

Будiвництво iнших споруд, н. в. i. у. (основний)

41.20

Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

52.10

Складське господарство

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по м.Києву

19030825

01032, Україна, м. Київ, б-р Т. Шевченка, буд. 50-Г

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду(осiб) - 15;
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 15;
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) - 0;
Фонд оплати працi - усього (тис. грн.) - 175 495,15.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нагорнюк Вiталiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Вiйськова академiя ППО сухопутних вiйськ, 1989 р., «Командно-штабна, оперативно-тактична вiйськ ППО», офiцер з вищою вiйськовою освiтою.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Правлiння ЗАТ «Фiрма «Укргiдроспецбуд».

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
Голова Правлiння ПАТ «Укргiдроспецбуд».
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нагорнюк Галина Василівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

Полтавський кооперативний iнститут, 1980 р., «товарознавство i органiзацiя торгiвлi пром. товарами», товарознавець вищої квалiфiкацiї

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора ДП «Iнвест-Обухiв».

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що відбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
Заступник директора з економiчних питань ПП «Будхолдинг».
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трунов Олександр Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

Вища, Укзбекський державний iнститут фiзичної культури, тренер легкої атлетики

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
ФОП Трунов, ПП «Будхолдинг».
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ворожбицька Олена Андрiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

Середня, Київська середня школа №36, 1970 рiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
ПАТ «Укргiдроспецбуд», секретар.
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трунова Тетяна Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

Середня спецiальна, Київський технiкум готельного господартсва, iнструктор iноземного туризму

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
ФОП Трунова, керiвник кафе «Дефлер».
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Арес Оксана Олександрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1986

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була обрана Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 16 сiчня 2012 року.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа:
Посольство Канади, помiчник вiйськового Аташе.
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кур'ян Iгор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 220923 Василькiвське МВГУ МВС України в Київськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

Вища, Кемерівське вище командне училище зв’язку, офіцер зв’язку.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ПП "Термiнал-центр".

6.1.8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була призначена Наглядовою радою Товариства (протокол №1 вiд 16 сiчня 2012 року).
Винагорода виплачується згiдно штатного розпису.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кур'ян Нiна Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 897801 Святошинське РУ ГУ МВС України в м. Киевi

6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут»

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер Нацiонального Технiчного Унiверситету України «КПI».

6.1.8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «СБУ».
Посадова особа була призначена Наказом генерального директора №18-к вiд 22.05. 2012 р.
Винагорода виплачується згiдно штатного розпису.
Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.
Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

Нагорнюк Вiталiй Iванович

Н/д

 

3600129

74.49981

3600129

0

0

0

Член Наглядової ради

Нагорнюк Галина Василiвна

Н/д

 

24162

0.5

24162

0

0

0

Член Наглядової ради

Трунов Олександр Сергiйович

Н/д

 

9665

0.2

9665

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Ворожбицька Олена Андрiївна

Н/д

 

6665

0.13792

6665

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Трунова Тетяна Василiвна

Н/д

 

9665

0.2

9665

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Арес Оксана Олександрiвна

Н/д

 

9665

0.2

9665

0

0

0

Усього

3659951

75.73773

3659951

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Нагорнюк Вiталiй Iванович

Н/д

 

3600129

74.49981

3600129

0

0

0

Усього

3600129

74.49981

3600129

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

16.01.2012

Кворум зборів**

75.919

Опис

Порядок денний:

1. Про передачу повноважень Лiчильної комiсiї зберiгачу та затвердження договору з зберiгачем про надання послуг iз забезпечення проведення голосування на Зборах .

2. Обрання складу Лiчильної комiсiї.

3. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.

4. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.

5. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у зв’язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз Законом України «Про акцiонернi товариства».

6. Прийняття рiшення про приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.

7. Затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю.

8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної ради.

9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

10. Прийняття рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) членiв виконавчого органу Товариства (Правлiння Товариства).

11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

По питаннях №1-5, 7, 8, 10, 11 порядку денного рiшення були прийнятi простою бiльшiстю голосiв. По питанню №9, 12 порядку денного рiшення було прийнято iз застосуванням процедури кумулятивного голосування.

По питанню №6 порядку денного рiшення було прийнято 3/4 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Iнацiатором проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв виступила Наглядова рада Товариства.

Пропозицiй до порядку денного не надходило.

Зауважень щодо проведення зборiв та заперечень щодо прийнятих зборами рiшень не надходило.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

25.04.2012

Кворум зборів**

78.6254

Опис

Порядок денний:

1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу, затвердження договору з зберiгачем про надання послуг iз забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лiчильної комiсiї.

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.

5. Звiт генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 р.

6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.

7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк.

8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.

9. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк та план розподiлу прибутку на 2012 рiк.

10. Про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 11. Про закрите (приватне) розмiщення акцiй, затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй.

12. Про затвердження проспекту емiсiї про закрите (приватне) розмiщення акцiй.

13. Про строк, умови та порядок випуску закритого (приватного) розмiщення акцiй.

14. Про затвердження тексту персонального повiдомлення акцiонерiв.

15. Затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про закрите (приватне) розмiщення.

16. Про визначення уповноваженого органу Товариства та уповноважених осiб щодо прийняття необхiдних рiшень та здiйснення вiдповiдних дiй, пов’язаних з проведенням закритого (приватного) розмiщення акцiй.

17. Про надання повноважень Наглядовiй радi щодо прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково.

18. Затвердження етапiв закритого (приватного) розмiщення акцiй.

19. Про припинення дочiрнього пiдприємства «БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ I АВТОСЕРВIС» шляхом реорганiзацiї через перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ I АВТОСЕРВIС».

20. Призначення комiсiї з припинення дочiрнього пiдприємства «БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ I АВТОСЕРВIС» шляхом перетворення.

По питаннях №1-9, 12-20 порядку денного рiшення були прийнятi простою бiльшiстю голосiв.

По питанню №10, 11 порядку денного рiшення було прийнято 3/4 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Пропозицiй до порядку денного не надходило.

Зауважень щодо проведення зборiв та заперечень щодо прийнятих зборами рiшень не надходило.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

12.10.2012

Кворум зборів**

77.7280

Опис

Порядок денний:

1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу, затвердження договору з зберiгачем про надання послуг iз забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лiчильної комiсiї.

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.

5. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

6. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю нової редакцiї Статуту.

По питаннях №1-4, 6 порядку денного рiшення були прийнятi простою бiльшiстю голосiв.

По питанню №5 порядку денного рiшення було прийнято 3/4 голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

Iнацiатором проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв виступила Наглядова рада Товариства.

Пропозицiй до порядку денного не надходило.

Зауважень щодо проведення зборiв та заперечень щодо прийнятих зборами рiшень не надходило.

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

-

-

-

-

Дата виплати дивідендів

-

-

-

-

Опис

Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №4 вiд 28.03.2013р.) було прийнято рiшення дивiденди не виплачувати. Збитки, отриманi за пiдсумками дiяльностi Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01133, Україна, м. Київ, Печерський р-н, бул. Лесi Українки, буд. 34, пiд. 3,поверх 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 533951

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2010

Міжміський код та телефон

(044)585-71-20

Факс

(044)585-71-20

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

Мiж ТОВ "ГРАД-ЦП" та ПАТ "СБУ" укладено договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах Е-6-2010 вiд 30.08.2010 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107, Україна, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2010

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-42

Факс

(044) 585-42-42

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Укладено договiр про обслуговування реєстру власникiв iменних цiнних паперiв № Е1831/10 вiд 01.09.2010 р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ СТОЛИЦЯ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37388196

Місцезнаходження

02121, Україна, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Вербицького, буд. 13, оф. 83

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4403

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України, Рiшення №224/3

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.12.2010

Міжміський код та телефон

(044) 284-93-55

Факс

(044) 284-93-55

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Внесено до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №377 вiд 06.03.2012 року. Серiя та номер Свiдоцтва: АВ №000064.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЗАКОН"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37814474

Місцезнаходження

01133, Україна, м. Київ, Печерський р-н, б-р. Л. Українки, буд. 34, офiс 408

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044)222-78-96

Факс

(044)222-78-96

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

Опис

ТОВ "ГРАД-ЗАКОН" здiйснює дiяльнiсть у сферi права, яка не потребує лiцензування.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.07.2010

256/10/1/10

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних пеперiв та фондового ринку

UA4000083505

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

4832400

241620

9.6648

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї чи дострокового погашення цiнних паперiв не було.

 

28.09.2012

158/1/12-Т

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000083505

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.05

45167600

2258380

90.3352

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 25 квiтня 2012 року, було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Мета додаткової емiсiї: оновлення основних фондiв, змiцнення матерiально-технiчної бази та поповнення обiгових коштiв для забезпечення статутної дiяльностi Товариства збiльшити розмiр статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом приватного (закритого) розмiщення простих iменних акцiй.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

До грудня 1998 року товариство дiяло, як державне госпрозрахункове пiдприємство пiд назвою "Київське державне госпрозрахункове спецiалiзоване управлiння". За наказом ФДМУ по м. Києву та Київськiй обл. вiд 04.12.1998 року 1507 розпочато корпоратизацiю пiдприємства шляхом його перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство та подальшої його приватизацiї. Державна реєстрацiя ВАТ "Спецiалiзоване будiвельне управлiння" вiдбулась 14.12.1998р. у Подiльськiй райдержадмiнiстрацiї м. Києва (вiд 14.12.1998р. 387). Приватизацiю здiйснено згiдно з уточненим планом розмiщення акцiй ВАТ "СБУ", затвердженого наказом ФДМУ вiд 15.06.1999р. 349. Загальними зборами акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" 09 червня 2010року. було прийнято рiшення про переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 16.01.2012р.) було прийнято рiшення про змiну найменування Товариства з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ".

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйну структуру Товариства складають наступнi пiдроздiли:- прорабська дiльниця 1 (в т.ч. механiчна та зварювальна майстерня);- прорабська дiльниця 2 (в т.ч. столярна майстерня);- вiддiл Головного механiка (в т.ч. дiльниця з ремонту будiвельної технiки та автотранспорту);- бухгалтерiя. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №2 вiд 25.04.2012р.) було прийнято рiшення про припинення дочiрнього пiдприємства «БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ I АВТОСЕРВIС» шляхом реорганiзацiї через перетворення у товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДIВЕЛЬНI РОБОТИ I АВТОСЕРВIС».

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiїї не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика пiдприємства ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996 - ХIУ i "Положеннями бухгалтерського облiку" (ПБО), наказом Мiнфiну України "Про затвердження плану рахункiв бухгалтерського облiку" i "Iнструкцiї про його застосування" вiд 30.09.99р. №291. Бухгалтерський облiк ведеться за Мiжнародною системою стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО). Фiнансова звiтнiсть до ДКЦПФР пiдготовлена за методичними рекомендацiями, затвердженими Рiшеннями ДКЦПФР та вiдповiдає вимогам МСБО i надається у форматi, що визначений НП(С)БО. Основнi засоби у звiтностi вiдображено за балансовою вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Нарахування амортизацiї провадиться методом лiнiйного зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя на МШП нараховується в розмiрi 100% в першому мiсяцi використання. До складу запасiв включаються: - сировина, основнi та допомiжнi матерiали; - придбанi напiвфабрикати та комплектуючi; - паливно-мастильнi матерiали; - запаснi частини; - незавершене виробництво та готова продукцiя; - товари, що придбанi для подальшої реалiзацiї. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання та доставку. Вибуття запасiв облiковується за методом ФIФО. Дебiторська заборгованiсть визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Поточнi зобов'язання вiдображаються за сумою погашення.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо  фінансової звітності  Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» за 2012 рік

ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідного звіту про фінансові результати за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»).

 

Основні відомості про емітента

Найменування          Публічне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ   00416350

Організаційно-правова форма       Публічне акціонерне товариство

Місцезнаходження юридичної особи       04073, м. Київ, Подільський район, вул. Сирецька, будинок 27-А

Телефон         (044) 502-42-42

Державна реєстрація           від 14.12.1998 р.

Дата та номер Виписки з ЄДРПОУ          № 1 071 120 0000 025077 від 01.02.2012р., серія ААБ

№ 427221

Орган, що здійснив реєстрацію     Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Види діяльності:

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. (основний),

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель,

49.41 Вантажний автомобільний транспорт,

52.10 Складське господарство,

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Генеральний директор        КУР'ЯН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці Х концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 року.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть запасiв та основних засобiв ПАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» станом  на 31.12.2012 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскiльки не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю оборотних i необоротних активiв.

Умовно-позитивна думка

Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi.

Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питання, про яке йдеться у параграфi Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфi та в зв’язку з невідповідністю структури та форми фінансової звітності вимогам МСБО 1, аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть ПАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2012р. та її фiнансовi результати за 2012 рiк вiдповiдно до установлених вимог чинного Законодавства України i прийнятої облiкової полiтики.

 

Висновок

На нашу думку, фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень та облікових політик, згідно з МСФЗ станом на 31.12.2012 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на Примітку, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2011 рік  під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», результатів його операційної діяльності згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»  було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»  може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.

Відповідність вимогам чинного законодавства вартості чистих активів

З метою порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу, на виконання вимог статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, аудитором був розрахований розмір чистих активів Товариства у відповідності до методики, викладеній в рішенні НКЦПФР від 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств".

Розрахункова вартість чистих активів станом на кінець звітного року дорівнює 2753,6 тис. грн., тобто є більшою від розміру статутного капіталу, який дорівнює 2500 тис. грн. На підставі проведеного розрахунку аудитор підтверджує відповідність розміру чистих активів Товариства вимогам чинного законодавства.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»)

Аудитор ознайомився з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної аудитором фінансової звітності акціонерного товариства.

Виконання значних правочинів

Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків  вартості активів товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”.

Відкритих судових справ – нема

Тяганини з податковою – нема.

Невиконаних угод – нема.

Заборгованості більше 3-х років – нема.

Стан корпоративного управління

Органи управління товариством

Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів - вищий орган управління,  до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань стосовно діяльності Товариства;

Наглядова рада Товариства - колегіальний орган управління, який здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства та підзвітна у своїй роботі Загальним зборам акціонерів. Наглядова рада обирається з числа акціонерів в кількості трьох осіб на 3 роки.

Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, підзвітне у своїй роботі Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія - колегіальний контролюючий орган Товариства, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів в складі трьох осіб терміном на 3 роки. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів.

В Товаристві створена така система корпоративного управління,  що забезпечує досягнення цілей поставлених перед Товариством, відповідає інтересам, як самого Товариства, так і інтересам його акціонерів. Дана система корпоративного управління забезпечує дієвий моніторинг та сприяє ефективному використанню ресурсів Товариства, передбачаючи такий розподіл прав та обов’язків між членами корпоративних відносин (виконавчим органом, Наглядовою радою, Ревізійною комісією, акціонерами, іншими зацікавленими особами), що забезпечує дієві чіткі правила та процедури поміркованого прийняття рішень стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства.

Організаційна структура товариства

    Основною діяльністю ПАТ  «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» є:

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. (основний),

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель,

49.41 Вантажний автомобільний транспорт,

52.10 Складське господарство,

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Основні виробничі потужності акціонерного товариства розташовані за адресою: 04073, м.Київ, Подільський район, вул. Сирецька, будинок 27-А.

Управлінський персонал акціонерного товариства розташовано за адресою:  04073, м.Київ, Подільський район, вул. Сирецька, будинок 27-А.

ПАТ  «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами.

Корпоративне управління ПАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» здійснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рішень, щодо діяльності товариства, а також розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління відповідно до положення про корпоративне управління та Статутом.

Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах (МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”).

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності")

Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме:

- виконані процедури  по дебіторській та кредиторський заборгованості (акти звірянь), підготовлених управлінським персоналом;

- проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду  для мінімізації ризику незалежного маніпулювання  протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду;

- використовували комп’ютеризовані методи аудиту, які містяться в електронних файлах операцій;

- здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп’ютера;

- отримали інформацію по судовим позовам підготовлених управлінським персоналом;

- проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації.

2.8 Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування          Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           32205930

Дата державної реєстрації   23.10.2002р.

Орган, що здійснив реєстрацію     Оболонська районна у місті Києві Державна адміністрація

Місцезнаходження   04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41

Телефон (факс)         (044) 501 26 41

Поточний рахунок   2600130184

МФО  300755

Назва банку   Філія АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» в м. Києві

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів         № 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р.

Директор       Красільніков Костянтин Рудольфович

Сертифікат аудитора           Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р.

2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту

Перевірка проводилась згідно Договору на проведення аудиту за № 03/59

 від "21" січня  2013 року в офісі Виконавця - м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41.

2.10 Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення перевірки – 23 березня 2013 року. Перевірку закінчено – 28 березня 2013 року. Дата видачі висновку – 28 березня 2013 року в м. Києві в офісі Замовника.

 

Директор Аудиторської

Фірми “Сервіс-Аудит”                                                                         Красільніков К.Р.  

                                                                         М.П.                                                                       

28 березня 2013 року                           м. Київ

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основним видом дiяльностi Товариства є будiвельно-монтажнi роботи та оренда будiвельної технiки. Ринком збуту продукцiї (послуг) товариства є будiвельна галузь, галузь виноробної промисловостi.Основними клiєнтами (замовниками) є будiвельно-монтажнi та пiдряднi органiзацiї, промисловi пiдприємства, пiдприємства приватного сектору, пiдприємства виноробної промисловостi тощо. Товариство не має залежностi вiд сезонних змiн. Ризики в дiяльностi Товариства, що прямо впливають на дiяльнiсть Товариства, вiдсутнi.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

У2011 роцi списано повнiстю проамортизованi та непридатнi для подальшого використання основнi засоби i придбано будiвлю складу арочного типу на суму 27552,00 грн. у ТОВ "ЗооСвiт ЛКК".

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження товариства. У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв. У 2011 роцi продано транспортнi засоби, що були на балансi, та придбано нежиле примiщення- будiвля складу аркового типу площею 540,20кв.м, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Сирецька, 27-А. Володiння основними засобами здiйснюється на правах власностi, постiйно. Обтяження на майно не накладались.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Серед основних проблем, якi впливають на успiшнiсть господарської дiяльностi пiдприємства впливають наступнi:- ринковi реформи та постiйнi змiни законодавчої бази;- суттєвий податковий тиск;- недостатня кiлькiсть платоспроможних замовникiв;- застарiле обладнання для забезпечення основного виробництва та надання якiсних послуг та нестача оборотних коштiв для введення в дiю нових потужностей та нарощення обсягiв виробництва;- необхiднiсть застосування нових виробничих технологiй.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Постановою НКЦПФР №1886-ЦД-1-Е вiд 11.09.2012р. накладено штрафнi санкцiї у виглядi попередження. Постановою НКЦПФР №1887-ЦД-1-Е вiд 11.09.2012р. накладено штрафнi санкцiї у розмiрi 1020 грн. Товариством були виправленi недолiки та сплаченi штрафнi санкцiї.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування розвитку пiдприємства здiйснюється за власнi кошти. Кредитами банку та iнвестицiями Товариство не користується.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Своєчасно невиконаних на кiнець 2012 року договорiв пiдприємство не має.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Економiчна криза, що розпочалась у 2008 роцi, створює додатковi перепони на шляху розвитку пiдприємства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не було учасником судових справ.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 09 червня 2010 року, Протокол №1, акцiї товариства переведено з документарної форми випуску у бездокументарну. У зв'язку з цим дiю договiру вiд 01.07.2001 р. № 135-р. на ведення Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, укладеного мiж товариством та особою, що здiйснює депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв - ВАТ "Фiнансова компанiя "Укрнафтогаз" (IПН 24101605) було припинено. Акт прийому передачi документiв системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 14.09.2010р. Сторони: Реєстратор ВАТ "Фiнансова компанiя "Укрнафтогаз" , код за ЄДРПОУ - 2410160); Емiтент: ПАТ "СБУ", код за ЄДРПОУ 00416350; Зберiгач: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ", код за ЄДРПОУ - 37045775. Iншi цiннi папери, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 25 квiтня 2012 року, було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Мета додаткової емiсiї: оновлення основних фондiв, змiцнення матерiально-технiчної бази та поповнення обiгових коштiв для забезпечення статутної дiяльностi Товариства збiльшити розмiр статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом приватного (закритого) розмiщення простих iменних акцiй.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

138

547

0

0

138

547

будівлі та споруди

123

455

0

0

123

455

машини та обладнання

15

80

0

0

15

80

транспортні засоби

0

12

0

0

0

12

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

138

547

0

0

138

547

Опис

Н/д

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

2753.6

124

Статутний капітал (тис. грн.)

2500

241.6

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2500

241.6

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

На виконання вимог статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, був розрахований розмiр чистих активiв Товариства у вiдповiдностi до методики, викладенiй в рiшеннi НКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на кiнець звiтного року дорiвнює 2753,6 тис. грн., тобто є бiльшою вiд розмiру статутного капiталу, який дорiвнює 2500 тис. грн. На пiдставi проведеного розрахунку аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть розмiру чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

162

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

162

X

X

Опис:

Н/д


14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта

Місцезнаходження гаранта

1

2

3

4

5

01.01.1900

0

0

0

0

Опис

Емiсiя боргових цiнних паперiв Товариством не здiйснювалась.

 


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

11.01.2012

11.01.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

16.01.2012

16.01.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

16.03.2012

16.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

25.04.2012

26.04.2012

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

15.05.2012

15.05.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.05.2012

24.05.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.05.2012

24.05.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.09.2012

06.09.2012

Відомості про проведення загальних зборів

01.10.2012

03.10.2012

Спростування


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

3

2

2

2011

1

0

3

2010

1

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Зберiгач ТОВ "ГРАД-ЦП", лiцензiя АВ №533951 вiд 20.05.2010р.

Так

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть): Н/д

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Н/д

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Н/д

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 особи.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Особа, вiдповiдальна за зберiгання протоколiв - генеральний директор Товариства.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Н/д

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 09 червня 2010року, Протокол №1, акцiї товариства переведено з документарної форми випуску у бездокументарну. У зв'язку з цим дiю договiру вiд 01.07.2001 р. № 135-р. на ведення Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, укладеного мiж товариством та ВАТ "Фiнансова компанiя "Укрнафтогаз" (IПН 24101605) було припинено.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Н/д

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

ПАТ "СБУ" не є фiнансовою установою.


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2013.01.01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ"

за ЄДРПОУ

00416350

Територія

Подільський р-н

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

Будівництво інших споруд

за КВЕД

42.99

Середня кількість працівників

15

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

74.0

461.1

- первісна вартість

031

0

0

- знос

032

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

74.0

461.1

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

23.0

3376.0

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

52.0

45.4

- первісна вартість

161

0

0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

7.0

303.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2.0

392.0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

4.0

41.0

- у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

88.0

4157.4

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

162.0

4618.5

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

242.0

2500.0

Додатковий вкладений капітал

320

0

196.0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-118.0

57.6

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

124.0

2753.6

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

12.0

4.0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

13.0

46.0

- зі страхування

570

0

22.0

- з оплати праці

580

3.0

7.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

10.0

1785.9

Усього за розділом IV

620

38.0

1864.9

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

162.0

4618.5

 

Примітки

Н/д

Керівник

Кур'ян I. М.

Головний бухгалтер

Кур'ян Н. А.


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 01.01.2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

0

0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0 )

( 0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

798.0

0

Інші операційні доходи

040

27.0

0

Інші доходи

050

1.0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

826.0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 535.9 )

( 0 )

у тому числі:

091

0

0

 

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 7.1 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 543.0 )

( 0 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

283.0

0

Податок на прибуток

140

( 117.0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

166.0

0

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Кур'ян I. М.

Головний бухгалтер

Кур'ян Н. А.


Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо  фінансової звітності  Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» за 2012 рік

ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідного звіту про фінансові результати за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»).

 

Основні відомості про емітента

Найменування          Публічне акціонерне товариство «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ   00416350

Організаційно-правова форма       Публічне акціонерне товариство

Місцезнаходження юридичної особи       04073, м. Київ, Подільський район, вул. Сирецька, будинок 27-А

Телефон         (044) 502-42-42

Державна реєстрація           від 14.12.1998 р.

Дата та номер Виписки з ЄДРПОУ          № 1 071 120 0000 025077 від 01.02.2012р., серія ААБ

№ 427221

Орган, що здійснив реєстрацію     Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Види діяльності:

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. (основний),

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель,

49.41 Вантажний автомобільний транспорт,

52.10 Складське господарство,

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Генеральний директор        КУР'ЯН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці Х концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 року.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть запасiв та основних засобiв ПАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» станом  на 31.12.2012 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскiльки не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю оборотних i необоротних активiв.

Умовно-позитивна думка

Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi.

Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питання, про яке йдеться у параграфi Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфi та в зв’язку з невідповідністю структури та форми фінансової звітності вимогам МСБО 1, аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть ПАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2012р. та її фiнансовi результати за 2012 рiк вiдповiдно до установлених вимог чинного Законодавства України i прийнятої облiкової полiтики.

 

Висновок

На нашу думку, фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень та облікових політик, згідно з МСФЗ станом на 31.12.2012 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на Примітку, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2011 рік  під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», результатів його операційної діяльності згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»  було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»  може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.

Відповідність вимогам чинного законодавства вартості чистих активів

З метою порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу, на виконання вимог статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, аудитором був розрахований розмір чистих активів Товариства у відповідності до методики, викладеній в рішенні НКЦПФР від 17.11.2004 року № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств".

Розрахункова вартість чистих активів станом на кінець звітного року дорівнює 2753,6 тис. грн., тобто є більшою від розміру статутного капіталу, який дорівнює 2500 тис. грн. На підставі проведеного розрахунку аудитор підтверджує відповідність розміру чистих активів Товариства вимогам чинного законодавства.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»)

Аудитор ознайомився з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної аудитором фінансової звітності акціонерного товариства.

Виконання значних правочинів

Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків  вартості активів товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”.

Відкритих судових справ – нема

Тяганини з податковою – нема.

Невиконаних угод – нема.

Заборгованості більше 3-х років – нема.

Стан корпоративного управління

Органи управління товариством

Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів - вищий орган управління,  до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань стосовно діяльності Товариства;

Наглядова рада Товариства - колегіальний орган управління, який здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства та підзвітна у своїй роботі Загальним зборам акціонерів. Наглядова рада обирається з числа акціонерів в кількості трьох осіб на 3 роки.

Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, підзвітне у своїй роботі Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія - колегіальний контролюючий орган Товариства, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів в складі трьох осіб терміном на 3 роки. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів.

В Товаристві створена така система корпоративного управління,  що забезпечує досягнення цілей поставлених перед Товариством, відповідає інтересам, як самого Товариства, так і інтересам його акціонерів. Дана система корпоративного управління забезпечує дієвий моніторинг та сприяє ефективному використанню ресурсів Товариства, передбачаючи такий розподіл прав та обов’язків між членами корпоративних відносин (виконавчим органом, Наглядовою радою, Ревізійною комісією, акціонерами, іншими зацікавленими особами), що забезпечує дієві чіткі правила та процедури поміркованого прийняття рішень стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства.

Організаційна структура товариства

    Основною діяльністю ПАТ  «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» є:

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. (основний),

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель,

49.41 Вантажний автомобільний транспорт,

52.10 Складське господарство,

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Основні виробничі потужності акціонерного товариства розташовані за адресою: 04073, м.Київ, Подільський район, вул. Сирецька, будинок 27-А.

Управлінський персонал акціонерного товариства розташовано за адресою:  04073, м.Київ, Подільський район, вул. Сирецька, будинок 27-А.

ПАТ  «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами.

Корпоративне управління ПАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» здійснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рішень, щодо діяльності товариства, а також розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління відповідно до положення про корпоративне управління та Статутом.

Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах (МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”).

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності")

Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме:

- виконані процедури  по дебіторській та кредиторський заборгованості (акти звірянь), підготовлених управлінським персоналом;

- проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду  для мінімізації ризику незалежного маніпулювання  протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду;

- використовували комп’ютеризовані методи аудиту, які містяться в електронних файлах операцій;

- здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп’ютера;

- отримали інформацію по судовим позовам підготовлених управлінським персоналом;

- проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації.

2.8 Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування          Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           32205930

Дата державної реєстрації   23.10.2002р.

Орган, що здійснив реєстрацію     Оболонська районна у місті Києві Державна адміністрація

Місцезнаходження   04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41

Телефон (факс)         (044) 501 26 41

Поточний рахунок   2600130184

МФО  300755

Назва банку   Філія АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» в м. Києві

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів         № 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р.

Директор       Красільніков Костянтин Рудольфович

Сертифікат аудитора           Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р.

2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту

Перевірка проводилась згідно Договору на проведення аудиту за № 03/59

 від "21" січня  2013 року в офісі Виконавця - м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41.

2.10 Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення перевірки – 23 березня 2013 року. Перевірку закінчено – 28 березня 2013 року. Дата видачі висновку – 28 березня 2013 року в м. Києві в офісі Замовника.

 

Директор Аудиторської

Фірми “Сервіс-Аудит”                                                                         Красільніков К.Р.  

                                                                         М.П.                                                                      

28 березня 2013 року                           м. Київ


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1. Iнформацiя про Товариство.

Публічне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління» (далі – Товариство)  створене шляхом перетворення державного госпрозрахункового підприємства «Київське державне госпрозрахункове спеціалізоване управління» у Відкрите акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління». Відкрите акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління» змінило найменування на Публічне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління у зв’язку з приведенням своєї діяльності у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням Загальних зборів акціонерів від 16 січня 2012 року (Протокол № 1).

Місцезнаходження Товариства: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А

Основний вид діяльності Товариства – будівництво інших споруд.

Продовження тексту приміток

2. Основа складання звітності

Фінансова звітність Товариства на 31 грудня 2011 року була підготовлена у відповідності з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. Ці стандарти були прийняті в якості попередніх загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку згідно з визначенням МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ 1) для цілей підготовки попереднього вхідного балансу за МСФЗ станом на 1 січня 2012 року.  Оскільки Товариство впроваджує МСФЗ вперше, фінансові звіти за МСФЗ станом на 31 грудня 2012 року не містять порівняльних даних за попередній період (крім балансу).

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості. 

Нижче наведені основні положення облікової політики, що використовувалися Товариством під час підготовки цієї фінансової звітності.

Продовження тексту приміток

3. Опис обраної облiкової полiтики.

Бухгалтерський облік Публічного акціонерного товариства «Спеціалізоване будівельне управління»  організований відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV; Національних Положень(стандартів) бухгалтерського обліку, «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій» від 31.11.1999 р. № 291. Податковий облік здійснюється відповідно до Податкового Кодексу України.

 

 Основні принципи ведення бухгалтерського обліку у Товариства:

1. Фінансова та бухгалтерська звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: обачності, безперервності діяльності, періодичності історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

2. Необоротні активи. Основні засоби  обліковуються за історичною собівартістю. Знос основних засобів нараховується прямолінійним методом. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи вартістю до 2500 грн., термін використання яких більше одного року. Знос відображається в бухгалтерському обліку на рахунку 132 «Знос інших необоротних активів».

3. Запаси.

         Запаси, які не приносять економічних вигод в майбутньому, визнаються неліквідними і списуються з балансу. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що враховуються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», списуються з балансу при передачі в експлуатацію з наступною організацією оперативного обліку в місцях експлуатації. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО № 16 «Витрати».

4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом, якщо існує ймовірність отримання товариством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. У балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, відображається за чистою вартістю. 

5. Зобов’язання визнаються , якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов’язання відображаються в балансі за сумою погашення.

6. Товариство не створює забезпечення на виплату відпусток працівників.

7. Доходи і витрати визнаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони належать.

8. Бухгалтерський облік та фінансова звітність складається у грошовій одиниці України – гривні.

Продовження тексту приміток

4. Перше застосування МСФЗ

Фінансова звітність Товариства за 2012 рік буде першою річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. При підготовці цієї фінансової звітності Товариство застосувало МСФЗ, якi  дають певне уявлення про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi за 2012 рік:

 МСФЗ №1 «Перше застосування МСФЗ»,  МСФЗ №16 «Основнi засоби»,  МСФЗ № 2 «Запаси»,  МСФЗ № 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»,  МСФЗ № 19 «Виплати працівникам»,  МСФЗ № 18  «Дохiд»,  МСФЗ № 12 «Податок на прибуток». 

Трансформацiя балансу Товариства за 2012 рiк проведена на пiдставi аналiзу кожної статтi на предмет вiдповiдностi обраній облiковій полiтиці та перенесення вiдповiдних сум до формату звiту про фiнансовий стан. Через наявнiсть розбiжностей мiж нацiональними Положеннями бухгалтерського облiку та Міжнародними стандартами фiнансової звiтностi, з метою складання звiтностi вiдповiдно до МСФЗ необхiдна процедура трансформацiї звiтностi,складеної вiдповiдно до П(С)БО.

Зміни, пов’язані з переходом на МСФЗ, були відображені шляхом коригування відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком (стаття капіталу) на початок 2012 року. Окремо були відображені коригування з виправлення помилок.

При трансформацiї фiнансової звiтності Публічного акціонерного товариства «Спеціалізоване будівельне управління» за 2012 рік були проведені наступнi коригування статей Балансу:

1. Були виключені зi складу основних засобів малоцінні необоротні матеріальні активи первісною вартістю  1,6 тис. грн. Основні засоби в балансі відображені за залишковою вартістю в сумі 461,1 тис. грн. Станом на 31.12.2012 р. первісна вартість основних засобів становить  - 553,4 тис. грн., знос – 92,3 тис. грн.

2. Проведене нарахування резерву сумнівних боргів в сумі 35,6 тис. грн.

3. В результатi перекласифiкацiї були виключенi зi складу іншої поточної дебiторської заборгованостi суми податкового кредиту (балансовий субрахунок 644), що враховані в податковому облiку в сумі 29,5 тис. грн., з одночасним виключенням цієї суми із складу статті «Інші поточні зобов’язання».

4. Із складу статтi  «Інші поточнi зобов'язання» виключенi суми субрахунку 643 «Податковi зобов'язання», якi були врахованi в статті «Інші оборотні активи», в частинi цих зобов’язань , на суму 42,6 тис. грн.

5. Залишок статті «Резервний капітал» перенесений до складу статті «Нерозподiлений прибуток» в сумі 22 тис. грн.

6. Сума статтi  «Нерозподiлений прибуток» (непокритий збиток) коригується в результатi визнання та оцiнки iнших статей балансу.

7. У ході трансформацiї Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк здiйснено аналiз доходiв i витрат з метою визначення правильностi їх класифiкацiї та визнання вiдповiдно до МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ  18  «Дохід» доходи вiд реалiзацiї визнаються за принципом нарахування, а в разi, коли невизначенiсть виникає стосовно можливостi отримати суму, вже включену до виручки, недоотримана сума, або сума, ймовiрнiсть отримання якої стала малоймовiрною, визначається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаної виручки.

 Вiдповiдно до затверджених Комiтетом з МСФЗ «Принципами подання фiнансової звiтностi» Товариство при поданнi iнформацiї про доходи i витрати повинен дотримуватися принципу їх порiвняння.

Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукції та послуг Товариством застосовувався метод нарахування. Згiдно з цим методом доход визнається у момент, коли продукція вiдвантажена покупцям, а послуги надані замовникам. Чистий доход вiд реалізації продукції, послуг це доход за вирахуванням вiдповiдних податкiв, зборiв.

За 2012 рiк чистий доход вiд реалiзацiї продукції та послуг товариства у звiтi про сукупнi прибутки та збитки склав 798,0 тис. грн., iншi операцiйнi доходи 27,0 тис. грн., інші доходи – 1.0 тис. грн.  Інші операційні витрати відображені в сумі 535,9 тис. грн., інші витрати – 7,1 тис. грн. Витрати з сплати єдиного податку – 117,0  тис. Результатом фінансово - господарської дiяльностi у 2012 роцi є чистий прибуток в сумi 166,0 тис. грн.

У зв'язку з тим, що датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 рiк, Товариство відображає у звіті про фінансові результати фiнансовi показники тiльки за звiтний 2012 рік.

Станом на початок звiтного року кiлькiсть простих акцiй дорiвнювала  500000 штук i на протязi звiтного перiоду не змiнювалася.

5. Судові спори і претензії

Товариство може бути об’єктом різного роду судових спорів і претензій, включаючи розгляди за справами про оскарження нормативних актів, стосовно результату яких існує значний ступінь невизначеності. Керівництво проводить оцінку, серед інших чинників,

ступеню ймовірності несприятливого результату і можливості реальної оцінки суми збитку. Непередбачувані події або зміни цих факторів можуть вимагати збільшення або зменшення суми донарахування або вимагати нарахування суми, не нарахованої раніше внаслідок того, що таке нарахування не вважалося ймовірним або реальна оцінка не була можливою.


Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Емiсiя боргових цiнних паперiв Товариством не здiйснювалась.