Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Протокол №4

річних Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

(код за ЄДРПОУ 00416350)

Дата, час та місце проведення:

28 березня 2013 року, 10 год. 00 хв., 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал)

 

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 10 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 11.02.2013 року) публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових повідомлень 21.02.2013 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №32 (1536) від 15.02.2013 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів, а також інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» проводяться 28 березня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 11.02.2013 року), генеральним директором Товариства був укладений договір №ІК-91/13 від 20 лютого 2013 року зі зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій реєстраційної комісії.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 11.02.2013 року), було створено реєстраційну комісію у складі 3-х осіб – представників зберігача: Єфремов Всеволод Юрійович (голова Комісії), Мокляк Катерина Богданівна, Салімова Лєйля Талятівна (члени Комісії).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 22 березня 2013 року.

Товариство є емітентом 50 000 000 (п’ятдесяти мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 05 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 22 березня 2013 року є 407 (чотириста сім) акціонерів.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Єфремову Всеволоду Юрійовичу.

Голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю.: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) акціонери та їх представники, яким сукупно належить 47 783 157 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі сто п’ятдесят сім) простих іменних акцій Товариства і, відповідно, 47 783 157 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі сто п’ятдесят сім) голосів на Зборах, що складає 95,5663 (дев’яносто п’ять цілих п’ять тисяч шістсот шістдесят три десятитисячних) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 11.02.2013 року) та умов договору №ІК-91/13 від 20 лютого 2013 року, реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» оголошуються відкритими.

Голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», призначених на 28 березня 2013 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Генеральний директор Товариства Кур`ян І. М. запропонував прийняти таке рішення:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-92/13 від 20 лютого 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 783 157 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі сто п’ятдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-92/13 від 20 лютого 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Представник ТОВ «ГРАД-ЦП» Єфремов В. Ю. запропонував обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Мокляк Катерини Богданівни, Салімової Лєйлі Талятівни (члени лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 783 157 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі сто п’ятдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Мокляк Катерини Богданівни, Салімової Лєйлі Талятівни (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор Товариства Кур’ян І. М. запропонував обрати головою Зборів Нагорнюка Віталія Івановича, секретарем Зборів – Кур’яна Ігоря Миколайовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 783 157 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі сто п’ятдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Нагорнюка Віталія Івановича, секретарем Зборів – Кур’яна Ігоря Миколайовича.

(Протокол про підсумки голосування додається)

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити іменними бюлетенями для голосування, форма та текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 783 157 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі сто п’ятдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити іменними бюлетенями для голосування, форма та текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Виступив генеральний директор Товариства Кур`ян І. М., який доповів наступне.

Дозвольте мені як керівнику прозвітуватись перед вами про фінансово-господарську діяльність товариства за минулий рік.

Основним видом діяльності Товариства в 2012 році було здавання в оренду нерухомого майна і надання складських послуг.

В 2012 році на підприємстві працювало 15 чоловік. Середньомісячна заробітна плата цих працівників становила 1100 гривень. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

За 2012 рік отримано дохід від оренди, надання складських послуг в сумі 944 тис. грн.

Матеріальні витрати становлять 3 млн. 376 тис. грн. Це значною мірою пов’язано з тим, що основні засоби мають високий ступінь зносу, застаріли фізично і морально і потребують значних матеріальних затрат на проведення поточних та капітальних ремонтів.

Інші витрати:

Витрати на оплату праці - 176 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи - 73 тис. грн.

Амортизація - 93 тис. грн.

Інші операційні витрати - 543 тис. грн.

Протягом 2012 року підприємство сплатило до бюджету 250 тис. грн. податків та обов’язкових платежів, в т. ч.:

1.         Податок на землю - 107 тис. грн.,

2.         Прибутковий податок - 26 тис. грн.,

3.         Податок на прибуток – 117 тис. грн.

Для поліпшення фінансового стану проводиться робота по погашенню дебіторської заборгованості.

Станом на 01.01.2013 р. дебіторська заборгованість становила 81 тис. грн., кредиторська заборгованість становила 4 тис. грн.

В 2012 році було введено в експлуатацію три складських приміщення.

В 2013 році плануємо збільшити обсяг надання складських послуг за рахунок збільшення площі складування та удосконалення складських приміщень. Проводяться роботи по оновленню машино-тракторного парку для надання послуг по перевезенню. Велику увагу плануємо приділити пошуку нових партнерів.

Голова Зборів Нагорнюк В. І. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 781 747 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят одна тисяча сімсот сорок сім) голосів, що становить 99,9970% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 1 410 (одна тисяча чотириста десять) голосів, що становить 0,003% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.
5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Виступив голова Наглядової ради Товариства Нагорнюк В. І., який доповів наступне.

Протягом звітного періоду Наглядова рада в повній мірі виконувала свої обов’язки, визначені Статутом Товариства.

Наглядовою радою протягом 2012 року приймалися рішення про вчинення значних правочинів Товариства у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Робота органу велась згідно Статуту та чинного законодавства. Порушень в роботі Наглядової ради Товариства не виявлено.

Генеральний директор Товариства Кур`ян І. М. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 783 157 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі сто п’ятдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Звіт Ревізійної комісії Товариства зачитав генеральний директор Товариства Кур’ян Ігор Миколайович, який доповіла наступне.

Ревізійна комісія в своїй роботі керується Статутом Товариства.

За звітний період Ревізійна комісія проводила перевірки дотримання фінансової дисципліни, правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності. При перевірках порушень не виявлено.

Показники діяльності Товариства, наведені в звіті виконавчого органу, відповідають показникам балансу підприємства.

При складанні балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2012 рік порушень не виявлено.

Генеральний директор Товариства Кур`ян І. М. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 783 157 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі сто п’ятдесят сім) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Виступив генеральний директор Товариства Кур`ян І. М., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 781 747 (сорок сім мільйонів сімсот вісімдесят одна тисяча сімсот сорок сім) голосів, що становить 99,9970% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 1 410 (одна тисяча чотириста десять) голосів, що становить 0,003% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

Виступив генеральний директор Товариства Кур`ян І. М., який запропонував розподілити прибуток і збитки Товариства за 2012 рік наступним чином:

1.                  Дивіденди не виплачувати.

2.                  Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2012 році;

Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку Товариства на 2013 рік: чистий прибуток розподілити на наступних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 47 649 907 (сорок сім мільйонів шістсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот сім) голосів, що становить 99,7211% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 1 410 (одна тисяча чотириста десять) голосів, що становить 0,003% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 131 840 (сто тридцять одна тисяча вісімсот сорок) голосів, що становить 0,2759% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Розподілити прибуток і збитки Товариства за 2012 рік наступним чином:

1.         Дивіденди не виплачувати;

2.         Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок прибутку, отриманого в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в 2012 році.

Затвердити наступні нормативи розподілу прибутку Товариства на 2013 рік: чистий прибуток розподілити на наступних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 28 березня 2013 року о 10:31.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» оголошуються закритими.

 

Голова Зборів                                                                                                                      В. І. Нагорнюк

Секретар Зборів                                                                                                      І. М. Кур`ян