Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», код за ЄДРПОУ 00416350, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А (далі – Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (протокол №1 від 11.02.2013 року), 28 березня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал), відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», призначених на 28 березня 2013 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 22 березня 2013 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 00 хв., закінчення – о 09 год. 45 хв.

Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, актовий зал):

·         до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·         у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – генеральний директор Товариства Кур’ян Ігор Миколайович, телефон (44) 502-42-42, адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приймальна.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Довідки за телефоном (44) 502-42-42.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

4929

216

Основні засоби

462

73.9

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

3585

23.5

Сумарна дебіторська заборгованість

840

114.9

Грошові кошти та їх еквіваленти

41

3.7

Нерозподілений прибуток

49

(140.2)

Власний капітал

2767

123.4

Статутний капітал

2500

241.6

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

2163

92.6

Чистий прибуток (збиток)

189

31.5

Середньорічна кількість акцій (шт.)

50 000 000

4 832 400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

10

15

 

Генеральний директор

ПАТ «СБУ»                                                                                                                                                        І. М. КУР’ЯН

Повідомлення про проведення Зборів розміщено в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №32 (1536) від 15.02.2013 р.