Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 23.02.2011
Дата публікації 02.03.2011 09:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ "
Юридична адреса* 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
Керівник* Колесник Борис Васильович - Голова правління. Тел: 0444328432
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ВАТ “СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ” 
код ЄДРПОУ- 00416350
Правління Товариство повідомляє про скликання чергових 
загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться «12»квітня 
2011 року об 16.00 годині за адресою: 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2011 р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. 
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік. 
6. Про розподіл прибутку за 2010 рік та план розподілу прибутку на 2011 рік. 
7. Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Про приведення складу органів управління товариства у відповідність з новою редакцією Статуту:
Звільнення та обрання , Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії..
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на день проведення загальних зборів – «12» квітня 2011року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись
«12»квітня 2011року з 15.00 до 15.45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою:
04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
- до дати проведення загальних зборів –12 квітня 2011року , у робочі дні до 14.00 години;
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. 
Довідки за телефоном: (044) тел. 468-00-12.
Основні показники фінансово-господарської діяльності: (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 408,9 373,7
Основні засоби 417,6 417,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 8,1 35,0
Сумарна дебіторська заборгованість 75,2 122,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 26,7 25,6
Нерозподілений прибуток 0,0 0,0
Власний капітал 0,0 0,0
Статутний капітал 241,6 241,6
Довгострокові зобов’язання 0,0 0,0
Поточні зобов’язання 183,5 82,5
Чистий прибуток (збиток) 6,1 38,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4832400 4832400
Кількість власнихакцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9
Правління Товариства.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: “23”лютого.2011 р. у №34 газети «Бюлетень. Цінні папери України».