Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 06.10.2011
Дата публікації 20.10.2011 19:01:00
Найменування емітента* ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ "
Юридична адреса* 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
Керівник* Кур'ян Ігор Миколайович - в.о.Генерального директора. Тел: 0445024242
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Порядок денний
позачергових Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»,
призначених на 22 листопада 2011 року
1. Про передачу повноважень Лічильної комісії зберігачу Товариства та затвердження договору з зберігачем Товариства про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
5. Прийняття рішення про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
6. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу Товариства (Правління Товариства).
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із зміною найменування Товариства та реєстрацією нової редакції Статуту.
Акціонери можуть ознайомитися з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного та з матеріалами, які пропонуються до затвердження на Зборах, в робочі дні з 11:00 до 16:00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, актовий зал), а в день проведення Загальних зборів (22 листопада 2011 року) - також у місці їх проведення.
Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з проектами рішень Зборів та документами визначений виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Кур’ян І. М.
Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули на Збори, буде проводитися 22 листопада 2011 року з 9:00 до 9:45 за місцем проведення Зборів. Для реєстрації на Зборах акціонерам та їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження, засвідчений належним чином згідно з вимогами чинного законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, буде складений станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 16 листопада 2011 року.
Телефон для довідок: (044) 502-42-42, 456-80-16.

В. о. голови Правління
ВАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» І. М. КУР’ЯН

Повідомлення про скликання Загальних Зборів акціонерів опубліковано у газеті "Відомості ДКЦПФР" №187 (1192) від 06.10.2011р.