Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване будівельне управління»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

 

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 16.03.2012
Дата публікації 16.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ "
Юридична адреса* 04073, м.Київ, вул. Сирецька, 27-а
Керівник* Кур'ян Ігор Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0445024242
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», код за ЄДРПОУ 00416350, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А (далі – Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (протокол №2/12 від 01.03.2012 року), 25 квітня 2012 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал), відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чергових Загальних зборів публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», призначених на 25 квітня 2012 року
1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.
10. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
12. Про затвердження проспекту емісії про закрите (приватне) розміщення акцій.
13. Про строк, умови та порядок випуску закритого (приватного) розміщення акцій.
14. Про затвердження тексту персонального повідомлення акціонерів.
15. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
16. Про визначення уповноваженого органу Товариства та уповноважених осіб щодо прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій, пов’язаних з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій.
17. Про надання повноважень Наглядовій раді щодо прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково.
18. Затвердження етапів закритого (приватного) розміщення акцій.
19. Про припинення дочірнього підприємства «БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ І АВТОСЕРВІС» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ І АВТОСЕРВІС».
20. Призначення комісії з припинення дочірнього підприємства «БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ І АВТОСЕРВІС» шляхом перетворення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 216,0 408,9
Основні засоби 73,9 67,9
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 23,5 8,1
Сумарна дебіторська заборгованість 114,9 306,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,7 26,7
Нерозподілений прибуток (140,2) 6,1
Власний капітал 123,4 247,7
Статутний капітал 241,6 241,6
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 92,6 183,5
Чистий прибуток (збиток) 31,5 (55,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4832400 4832400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 9 9

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 19 квітня 2012 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 09 год. 00 хв., закінчення – о 09 год. 45 хв.
Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, актовий зал):
• до дати проведення Зборів – у робочі дні з 10.00 до 16.00 години;
• у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А, приміщення адміністративного корпусу (актовий зал).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – генеральний директор Кур’ян Ігор Миколайович, телефон (44) 502-42-42, адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 27-А.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».
Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде надруковано в офіційному друкованому органі не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів.
Довідки за телефоном (44) 502-42-42.

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів розміщено в бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 16.03.2012 року № 51 (1304).

Генеральний директор ПАТ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» І. М. КУР’ЯН